NOU 2009: 21

Adopsjon – til barnets beste— En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon

Til innholdsfortegnelse

Lover og offentlige publikasjoner

Nedenfor gis en oversikt over de mest sentrale lover, konvensjoner, forskrifter, retningslinjer og offentlige publikasjoner som er benyttet i denne utredningen.

Lover, konvensjoner med videre
Adopsjonslovenlov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon
Barnelovalov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre
Barnevernlovenlov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester
Offentleglovalov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg ­verksemd
Menneskerettslovenlov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes ­stilling i norsk rett
Forskrift 30. november 1999 nr. 1194om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon
Forskrift 30. november 1999 nr. 1195om krav til organisasjon som formidler barn fra fremmed stat med sikte på adopsjon
FNs barnekonvensjonen, barnekonvensjonenFNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989
HaagkonvensjonenKonvensjon 29. mai 1993 om beskyttelse av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner
Offentlige publikasjoner
Ot.prp. nr. 40 (1984–85)Om lov om adopsjon
Ot.prp. nr. 63 (1997–98)Om lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon m.m.
Ot.prp. nr. 45 (2002–2003)Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av b­arnekonvensjonen i norsk lov)
St.prp. nr. 77 (1995–96)Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 29. mai 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner
NOU 1976: 55Adopsjon og adopsjonsformidling
NOU 2009: 5Farskap og annen morskap
SOU 2009: 61Modernare adoptionsregler
Q-1045Retningslinjer for saksbehandlingen ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon og særlig om skjønnsutøvelsen ved innenlandsadopsjon
Q-0972Rundskriv om utenlandsadopsjon med retningslinjer for ­undersøkelse og godkjenning av adoptivhjem
Q-1046Veiledningshefte om utarbeidelse av sosialrapport ved søknad om adopsjon
VEJ nr. 10282 af 14. december 2007Vejledning til statsforvaltningerne om adoption
VEJ nr. 9359 af 19. juni 2009Vejledning om vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og ­psykiske helbredsforhold
SOSFS 2008:8Håndboken Adoption - Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen 2009, allmänna råd
Guide to Good Practice 2008The Implementation and Operation of the 1993 Hague Intercountry Adoption Convention, Guide No.1, http://www.hcch.net
Til dokumentets forside