NOU 2012: 17

Om kjærlighet og kjøletårn — Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Lovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. desember 2010 for å utrede ulike spørsmål knyttet til straffelov og smittsomme sykdommer.

I mandatet ble det med henvisning til smittevernlovens formål om å beskytte samfunnet mot overføring av smittsomme sykdommer, blant annet angitt at utvalget skulle samle og vurdere kunnskap om hvorvidt det er hensiktsmessig å bruke straffeloven for å rettsforfølge smittefarlig atferd, og i så fall hva slags atferd som bør kunne straffeforfølges. Utvalget skulle vurdere forholdet mellom straffeloven og smittevernloven, og eventuelt foreslå endringer i straffeloven og annen lovgivning. Utvalget skulle i arbeidet blant annet vurdere relevant medisinsk og samfunnsvitenskapelig kunnskapsgrunnlag for den strafferettslige reguleringen.

Bakgrunnen for oppnevnelsen er at det har vært reist kritikk mot gjeldende straffebud som rammer smitteoverføring og smittefare. Kritikken retter seg også mot tilsvarende vedtatte bestemmelser i den nye straffeloven av 2005. Disse bestemmelsene er ennå ikke trådt i kraft. Under behandlingen av disse bestemmelsene i Stortinget ga flertallet i justiskomiteen uttrykk for behov for en gjennomgang av rettstilstanden på feltet og for mer kunnskap om relevante forhold, blant annet under henvisning til internasjonalt arbeid på feltet.

Utvalget legger med dette fram sin innstilling med utkast til endringer i straffelovens bestemmelser vedrørende overføring av smitte og fare for slik overføring. Lovutkastet omfatter også enkelte endringer i straffeprosessloven og bioteknologiloven. Utvalget peker dessuten på muligheter for forbedring i praktiseringen av smittevernloven.

Utredningen har enkelte dissenser og særmerknader i kapittel 11 der utvalget foretar sine vurderinger. Dette medfører også at utkastet til lovtekst er utarbeidet av utvalgets flertall. For øvrig er utredningen enstemmig.

Oslo, 19. oktober 2012

Aslak Syse

Leder

Trine Kjus Brumoen

Kim Fangen

Stig S. Frøland

Bjørn Hofmann

Inger-Lise Hognerud

Jannicke Keller-Fløystad

Bera Ulstein Moseng

Anne Skjelmerud

Øystein Søbstad

Karl Otto Thorheim

Bente Træen

Kirsten M. Been Dahl

Til dokumentets forside