NOU 2012: 5

Bedre beskyttelse av barns utvikling— Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Adoptionslag 8.2.(1985).153.

Ainsworth, M.D.S. (1973). The development of mother-infant interaction. I: B. Caldwell og H. Ricciuti (red). Review of child development research: bd. 3. Chicago: University of Chicago Press.

Andersson, G. (1995). Barn i samhällsvård. Lund: Studentlitteratur

Andersson, G. (2008). Utsatt barndom – olika vuxenliv. Ett longitudinelt forskningsprosjekt om barn i samhällsvård. Stockholm: Allmänna Barnhuset.

Andersson, G. (2009). Adoption som barnvårdsinnsats. Statens Offentliga Utredninger, Barnskyddsutredningen.

Andenæs, A. (2004). Hvorfor ser vi ikke fattigdommen? Fra en undersøkelse av barn som blir plassert utenfor hjemmet. Nordisk sosialt arbeid, 24 (1), s. 19-34.

Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke juni (2011) http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/Adoption_uden_samtykke_23_06_2011_13_46.pdf.

Appel, A.E., & Holden, G.W. (1998). The co-occurrence of spouse and physical child abuse: A review and appraisal. Journal of Family Psychology, 12, 578-599.

Arnesen, A., Ogden, T., Sørlie, M-A. (2006). Positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Aune v. Norway (2010). 28.10.2010, premiss 66.

Backe-Hansen, Elisabeth (1993). Fosterhjemsarbeid. Oslo: Barnevernets utviklingssenter. Temahefte 4.

Backe-Hansen, Elisabeth (2001). Rettferdiggjøring av omsorgsovertagelse. En beslutningsteoretisk analyse av barneverntjenestens argumentasjon i en serie saker om små barn. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Backe-Hansen, Elisabeth red. (2003). Barn utenfor hjemmet. Plassering i barnevernets regi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Backe-Hansen, Elisabeth (2003). Kritisk refleksjon over det biologiske prinsippet: biologi, barnevern og beslutninger. Tidsskriftet Norges barnevern, 80(3) 3-15.

Backe-Hansen, E, Havik, T. og Egelund. T. (2010). Barn og unge i fosterhjem: Kunnskapsstatus for fosterhjemsarbeid. Oslo: NOVA.

Bailey, J. A., Hill, K. G., Oesterle, S., & Hawkins, J. D. (2009). Parenting practices and problem behavior across three generations: Monitoring, harsh discipline, and drug use in the intergenerational transmission of externalizing behavior. Developmental Psychology, 45, 1214–1226.

Barlow J, Johnston I, Kendrick D, Polnay L, Stewart-Brown S. Individual and group-based parenting programmes for the treatment of physical child abuse and neglect. Cochrane Database of Systematic Reviews (2006), Issue 3. Art. No.: CD005463. DOI: 10.1002/14651858.CD005463.pub2.

Barnaverndarlög (2002). Nummer 80, engelsk oversettelse Child Protection Act.

Barne- og familiedepartementet i brev av 28. september (1995).

Barneombudet (2010). http://www.barneombudet.no/brev/2010/tolk/

Barneombudet (2010). Maktesløst tilsyn. Rapport nr 1. http://www.barneombudet.no/sfiles/54/98/1/file/makteslost-tilsyn-web.pdf

Barnevernpanelets rapport (2011) til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Beck, U. (1986). Risikogesellschaft. Der Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Bendiksen, Lena (2000). Samvær mellom biologiske foreldre og barn etter tvangsadopsjon. Kritisk Jus, s. 207 – 215.

Bendiksen, Lena (2008). Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer: foreldreansvar og adopsjon. Oslo: Fagbokforlaget.

Bennett C,Macdonald GM, Dennis J, Coren E, Patterson J, AstinM, Abbott J. Home-based support for disadvantaged adult mothers. Cochrane Database of Systematic Reviews (2007). Issue 3. Art. No.: CD003759. DOI: 10.1002/14651858.CD003759.pub2.

Berliner Morgenpost 19.12.(2007).

Black, D., Morris, J.N., Smith, C. & Townsend, P. (1982). The Black Report: Inequalities in Health. Middlessex, England: Penguin Books.

Blindheim, A. (2008). Hjernen, integrering og traumebehandling. Senter for krisepsykologi, http://www.estd.org/NO/pdf/hjernen,prosent20integreringprosent20ogprosent20traumebehandling.pdf

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2004): Forskrift om fosterhjem.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2006). Tiltaksplaner og omsorgsplaner barneverntjenesten. En veileder.

Barne-,likestillings-og inkluderingsdepartementet(2009). NOU 2009:8: Kompetansen i barnevernet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010). Fosterhjemsavtalen.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (2009). Høringsuttalelser til NOU 2009:21 Adopsjon- til barnets beste.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011). PRIDE for slekt og nettverk.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011). BLD Oppnevnt arbeidsgruppe: Fosterhjem, tiltak for å styrke arbeidet med kommunale fosterhjem. Rapport avgitt 1. september 2011.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2009). Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon. En nasjonal veileder.

Baugerud,G.A., augusti,E-M., Melinder, A. (2008). Plassering i regi av barnevernet, Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern. http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/NBBF/EKUPplassering2008.pdf

Bohman, M. (1980): Fosterhemsvård, behandling eller placering? En konferencrapport. Barnbyn Skås rapportserie nr. 4.

Bohman,M.og Sigvardsson, S. (1985): A longitudinal study of adoption. I: Nicol.A.R.: Longitudinal studies in child psychology and psychiatry. Chichester: Wiley & Son.

Borgestadklinikken, 31/10.2011, Innspill til Raundalen-utvalget fra Borgestadklinikken

Bowlby, J. (1951). Maternal Care and Mental Health. Geneva: WHO, 17.

Brandtzæg, I., Smith, L., & Torsteinson, S. (2011). Mikroseparasjoner. Tilknytning og behandling. Bergen: Fagbokforlaget.

Bratberg, E., Nilsen, Ø. A, & Vaage, K (2008). Job Losses and Child Outcomes. Labour Economics, 15, 591–603.

Bufdir, http://www.bufetat.no/bufdir/krisesenter/Aktuellt-om-krisesentertilbudet-i-2011/

Bufetat, http://www.bufetat.no/familievernkontor/asker-og-barum/Fortsatt-Foreldre-kurs/

Bufetat, http://www.bufetat.no/godtsamliv/mer/

Buland, T., Havn. V. Finbak, L., & Dahl, T. (2007). Intet menneske er en øy. Rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall fra videregående studieretning. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn.

Bunkholdt, Vigdis og Sandbæk, Mona, (2008). Praktisk barnevernarbeid. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bunkholdt,V. (2010). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring, 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Case of A, B and C v. Ireland, EMDN-2005-25579, dom av 16. desember 2010 EMD (Storkammeret).

Caspi, A., Taylor, A., Moffitt, T.E. & Plomin, R. (2000). Neighbourhood deprivation affects children’s mental health: Environmental risks identified in a genetic design. Psychological Science, 11, 338-342. doi:10.1111/1467-9280.00267.

Cassidy et al (2010). Enhancing child security in the infants of women in jail-diversion program. Attachment and human development, 12, 333-353.

Cicchetti, D. et al (2006). Fostering secure attachment in infants in maltreating families through preventative interventions. Development and psycopathology, 18, 623 -649.

Chamberlain, P., & Smith, D.K. (2003) Antisocial behavior in children and adolescents. The Oregon multidimentional treatment foster care model. I A.E. Kazdin & Weisz (Red). Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. New York: Guilford Press.

Christensen, B & Mauseth, T. (2007). Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker. Tidsskrift for norsk psykologforening, 44. 1095-1106.

Christoffersen, N.M., Hammen, I. Andersen, R.K. og Jeldtoft, N. (2007). Adoption som indsats. En systematisk gennemgang af udenlandske erfaringer. København: Socialforskningsinstituttet.

Clausen, S-E.(2003). Plassering utenforhjemmet på 1990tallet. I: Backe-Hansen, E. (red.): Barn utenfor hjemmet. Plassering i barnevernets regi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Clausen, S.-E., & Kristofersen, L. B. (2008). Barnevernsklienter i Norge 1990-2005. En longitudinell studie. Oslo: NOVA.

Cooper, P. (2006). Reporting to court under the Children Act: A handbook for social services. Department of Health, London.

Corby, B. (2006). Child abuse – towards a knowledge base, 3 edition. Berkshire: Open University Press.

Den norske legeforeningen 2010: Da lykkeliten kom til verden – om belastninger i tidlige livsfaser. Statusrapport.

Davies, C.A. (2005). Children exposed to domestic violence: A review and meta-analysis of the empirical research. Dissertation Abstracts International, 66, 3402.

De forente nasjoners internasjonale konvensjon 20. november 1989 om barnets rettigheter. Konvensjonen trådte i kraft 2. september 1990 og ble ratifisert av Norge i 1991.

De forente nasjoners internasjonale konvensjon av 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter.

De forente nasjoners internasjonale konvensjon av 16. desember 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, vedtatt av Europarådet i 1950 og ratifisert av Norge i 1953.

Di Gunta, L., Eisenberg, N., Kupfer A., Steca P., Tramtontano C., Caprara G.V. (2010). Assessing perceived empathic and social self-efficacy across countries. European Journal of psychological assessment, 26(2): 77-86.

Dokument nr. 15:1748 (2009-2010). Spørsmål fra stortingsrepresentant Vigdis Giltun (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren.

Dozier, M., Albus, K., Fisher, P. A., & Sepulveda, S. (2002). Interventions for foster parents: Implications for developmental theory. Development and Psychopathology, 14(04), 843-860.

Dozier, M., Peloso, E., Lindhiem, O., Gordon, M. K., Manni, M., Sepulveda, S., et al. (2006). Developing evidence-based interventions for foster children: An example of a randomized clinical trial with infants and toddlers. Journal of Social Issues, 62(4), 767-785.

Duncan, G.L., Brooks-Gunn, J. & Klebanov, P.K. (1994). Economic deprivation and early childhood development. Child Development, 65, 296-318.

Dyregrov K. og A. Dyregrov (2008). Krisepsykologi i praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Egelund, Tine og Hestbæk, A. D. (2003). Anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. En forskningsoversikt. København: Socialforskningsinstituttet. http://www.sfi.dk/graphics/SFI/Pdf/Rapporter/2003/0304Anbringelse.pdf

Egelund, T. (2006). Sammenbrud i anbringelser. København: Socialforskningsinstituttet nr. 1.

Egelund, T., Christensen, P.S., Jakobsen, T.B., Jensen, T.G. og Olsen, R.F.(2009). Anbragte børn og unge – En forskningsoversikt. København: Socialforskningsinstituttet.

Eide, K. (2005). Tvetydige barn: Om barnemigranter i et historisk komparativ perspektiv. Bergen: Dr. polit grad ved sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Eisenberg, N., Zhou, Q., Spinrad, T. L., Valiente, C., Fabes, R. A., et al. (2005). Relations among positive parenting, children´s effortful control, and externalizing problems: A three-wave longitudinal study. Child development, 76, 2055 – 1071.

Eisenberg, N. & Haugen,R. et al (2010). Relations of temperament maladjustment and ego resiliency in at-risk children. Social Development 19 (3): 577-600

Elstad, J. I., & Barstad, A. (2008). Sosiologiske perspektiver på psykiske plager. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 5, 204–212.

EMDN-1983-10465. Series A nr 130 pkt 81-83.

EMDN-1990-17383. Reports 1996-III.

Ericsson, K. (2002). Hva er «gode nok» foreldre? Barnevernets vurderinger i et historisk perspektiv. Institutet för framtidsstudier: Stockholm.

Eriksen, N (2001). Forebygging av atferdsproblemer i første klasse ved hjelp av et strukturert opplærings-og veiledningsprogram for lærere. Oslo: Dr. gradsavhandling ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Eriksen, N (2006). Et nytt program for forebygging av atferdsproblemer i skolen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, 790-796.

Eriksen.I.E. (2006). Voldsutsatte kvinners omsorg for barn. Bulleteng 4 i prosjektet: Barn som lever med vold i familien, Senter for Krisepsykologi & Alternativ til Vold, nettsider.

Erickson, M. F., & Egeland, B. (2002). Child neglect. I J. E. B. Myers, L. Berliner, J. Briere, C. T. Hendrix, C. Jenny & T. Reid (red.). The APSAC handbook on child maltreatment (ss. 3–20). Thousands Oaks, CA: SAGE Publications.

Ertesvåg, S.K. & Vaaland, G.S. (2007). Prevention and Reduction of Behavioural in schools: An Evaluation of the Respect-program. Educational psychology, 27 (6), 713-736.

Fauske, H., Lichtwarck, W., Marthinsen, E., Willumsen, E., Clifford, G., & Kojan, B. H. (2009). Barnevernet på ny kurs? Det nye Barnevernet – et forsknings- og utviklingsprosjekt i barnevernet. Sluttrapport fase 1. Bodø: Nordlandsforskning.

Felitti, V.J., Anda, R., Nordenberg, D., Williamson, D., Spitz, A.,Edwards, W., Koss, M., Marks, J. (1998). Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse Childhood experiences study. American Journal of Preventive Medicine, 14:245–258.

Felitti,VJ, Anda RF.(2010). The relationship of adverse childhood experiences to adult medical disease. The hidden epidemic. Cambridge: Cambridge University Press.

Fernea, E.W. (1995). Childhood In The Muslim Middle East, in Fernea,E.W. Children In The Muslim Middle East. Texas: University of Texas Press: USA.

Finkelhor.D. (2007). Poly-victimization: A neglected component in child victimization. Child Abuse & Neglect, 31.

Fisher, P. A., Gunnar, M. R., Dozier, M., Bruce, J., & Pears, K. C. (2006). Effects of Therapeutic Interventions for Foster Children on Behavioral Problems, Caregiver Attachment, and Stress Regulatory Neural Systems. Annals of the New York Academy of Sciences, 1094(1), 215-225.

FN CRC/C/NOR/CO/4, Konvensjonen om barnets rettigheter 29. januar (2010), Komiteen for barnets rettigheter, Komiteens femtitredje sesjon, 11. – 29. januar 2010 CRC/C/15/Add.263. http://www.regjeringen.no/pages/2354993/BK4-eksaminasjonen%20-%20Avsluttende%20merknader%208%204%2010.pdf

Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,2336:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:90587::1:5569:7:::0:0

Fonagy, P. et al.(2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press.

Forskrift om fosterhjem av 18. desember 2003 nr. 1659 (fosterhjemsforskriften).

Fossum, S. & Mørch, W-T. (2005). De utrolige årene: Webster-Strattons foreldre-barn-og lærerbaserte metode for behandling av små barn med atferdsforstyrrelser. I L. Scheldrup, C. Omre & Marthinsen (Red.). Nye metoder i et moderne barnevern. Oslo: Fagbokforlaget.

Fosterhjemsavtalen BLD (2010). 14. http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barnevern/2011/Fosterhjemsavtalen2011.pdf

Friedli, L. og M. Parsonage (2007). Mental health promotion: Building an economic case. Northern Ireland association for mental health. Se: http://www.chex.org.uk/media/resources/mental_health/Mental%20Health%20Promotion%20-%20Building%20an%20Economic%20Case.pdf

Freudenberg, N., & Ruglis, J. (2007). Reframing school dropout as a public health issue. Preventing Chronic Disease, 4, 1–11.

Frønes, Ivar, & Strømme, Å. (2010). Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Frønes, Ivar (2011). Moderne barndom, 3 utgave. Oslo: Cappelen akademisk.

Geffner, R.A., et al. (2003). The effects of intimate partner violence on children. New York: Haworth Maltreatment & Trauma Press.

Gelles, R. J., & Cavanaugh, M. M. (2005). Violence, abuse and neglect in families and intimate relationships. I P. C. McHenry & S. J. Price (red.). Families and Change: coping with stressful events and transitions ( pp. 129–154). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

GENERAL COMMENT No. 8, avsnitt 42, Day of General Discussion on Children without parental care (2006), avsnitt. 654, General Comment no. 7 (2006), avsnitt 18.

Gjerdåker, J. (1980). Arbeidet i bygdene. Voss: Vestanbok.

Goldfarb, W. (1945). Effects of psychological deprivation in infancy and subsequent adjustment. Journal of American Psychiatry, 102, p. 12-33.

Goldstein, J., Freud, A. og Solnit, A.J. (1980). Retten til barnet eller barnets rett? Oslo: Universitetsforlaget.

Goldstein, A. P., & Glick, B. (2001). Aggression Replacement Training: Application and evaluation management. In Bernfeld, G. A., Farrington, D. P. & Leschied, A. W. (Eds.) Offender Rehabilitation in Practice: Implementing and evaluating effective programs. New York: John Wiley and Sons Ltd.

Graham-Bermann, S.A., & Hughes, H.M. (2003). Intervention for children exposed to interparental violence (IPV): Assessment of needs and research priorities. Clinical Child and Family Psychology Review, 6 (3), 189-304.

Graver, H.P. (2006). I prinsippet prinsipiell – om rettsprinsipper. Tidsskrift for rettsvitenskap, 19 (2/3), 189 – 221.

Graver, H. P. (2004). Bevisbyrde og beviskrav i forvaltningsretten. Tidsskrift for rettsvitenskap, 4/4, 465-498.

Groves, B.M. (1999). Mental health services for children who witness domestic violence. Future of children, 9(3), 122-132.

Grøgaard, J. (2007). Dype spor. Dvd. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

Grych, J.H., Fincham, F.D., Jouriles, E.N., & McDonald, R. (2000). Patterns of adjustment among children of battered women. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 84-94.

Gundersen, K., & Svartdal, F. (2006). Aggression Replacement Training in Norway: Outcome evaluation of 11 Norwegian student projects. Scandinavian Journal of Education Research, 50, 63-81.

Hagen, K. A, Ogden, T., & Bjørnebekk, G. (2011). Treatment Outcomes and Mediators of Parent Management Training: A One-Year Follow-Up of Children with Conduct Problems. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 40(2), 156 – 178.

Hammersley, P., Read. J. (2006). Child abuse can cause schizophrenia. Press release University of Manchester. Se: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-06/uom-mat061306.php

Hart, B., & Risley, T. (2005). Meaningful differences in everyday experience of young American children. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing.

Haugli, T. og Havik, T. (2010). Samvær i barnevernsaker, psykologiske og juridiske vurderinger. Oslo: Universitetsforlaget.

Haugli, Trude. (2008). Hensynet til barnets beste. Kap. 3 i Høstmælingen, N., Kjørholt, E.S., og Sandberg, K. red. (2008): Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Haugli, Trude (2004). Bør samværsrettens omfang lovfestes? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2004 s. 232-234.

Haugli, Trude (2002). Et dilemma for barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern, 3.

Havik, Toril og Backe-Hansen, E. (1998). Kunnskapsstatus for fosterhjemsarbeidet. Bergen: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet. Skriftserie nr. 3.

Havik, Toril (1996). Samvær mellom fosterbarn og foreldre. Bergen: Barnevernets kompetansesenter på Vestlandet. Skriftserie nr. 1.

Havik, Toril., Hassel, K. og Poulsson, A. (2003). Hjem igjen? En analyse av fylkesnemndas vedtak etter barnevernsloven § 4-21. Bergen: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet. Skriftserie nr. 1.

Havik, Toril. (2004). Når barn er plassert utenfor hjemmet – sentrale temaer. I: Havik, T., Larsen, M.Y., Nordstoga, S. og Veland, J.: Barnevernet. Forutsetninger og gjennomføring. Oslo: Universitetsforlaget.

Havik, Toril. (2007). Slik fosterforeldrene ser det – II. Bergen: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet. Skriftserie nr. 1.

Heltne.U., Steinsvåg, P.Ø.(2011). Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Oslo: Universitetsforlaget.

Hengeler, S.W., Schoenwald, S.K., Borduin, C.,Rowland, M.D., Cunningham, P.B. (1998). Multisystemic treatment of antisocial behavior in children and adolescents. New York: Guilford Press.

Hessen, D.O. (2011). Bladet Prosa 4/11.

Hessle, Sven (1988). Familjen i Sönderfall. En rapport from samhällsvården. Göteborg: Norstedts Förlag.

Hestbæk, A-D. (2011): Denmark: A child welfare system under refraiming. In Gilbert, Parton & Skivenes: Child protection systems. International trends and orientation. Pp. 131-153. New York: Oxford University Press.

Hodne, Ø.(2003). Barndom i Norge gjennom tusen år. Oslo: Cappelen.

Hognestad, Marianne og Knut R. Steenberg (2009). Adopsjonsloven – kommentarutgave.

Holm-Hansen, Jørn, Thomas Haaland og Trine Myrvold (2007). Flerkulturelt barnevern: En kunnskapsoversikt. NIBR-rapport 2007:10 Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, ISBN: 978-82-7071-672-2.

Holter, H., Ve Henriksen, H.; Gjertsen, A., Hjort, H.; (1975). Familien i klassesamfunnet. Oslo: Pax forlag.

Holtan, A. (2002). Barndom i fosterhjem i egen slekt. Avhandling for graden cand.polit. Institutt for sosiologi. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Höjer,I. (2007). Föräldraras röster – hur är det att ha sina barn placerade i fosterhem? Skriftserie Allmänna Barnhuset.

Høstmælingen, N., Kjørholt, E.S., og Sandberg, K. red. (2008). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Høyesterett (HR) 2001-00321.

Haaland, T., Claussen, S-E., & Schei.B. (2005). Vold i parforhold – ulike perspektiver. NIBR-rapport:3.

Innst.O.nr.2 (2006-2007). Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.).

Innst.O.nr. 68 (1994-1995). Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. og i visse andre lover (tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere i institusjon).

Innst.O.nr. 80 (1991–1992). Innstilling fra forbruker- og administrasjonskomiteen om lov om barneverntjenester (barnevernloven) pkt. 2, jf. også NOU 1985:18 Lov om sosiale tjenester m.v. side 157, første spalte og Ot.prp. nr. 44 (1991-1992) side 43.

Innst. S. nr. 121 (2002-2003). Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen ombarne- og ungdomsvernet.

Innst.O.nr.121 (2008-2009). Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i barnevernloven.

Innst. O. nr. 126 (1992-93). Innstilling fra forbruker- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Jaffe, P.E., Crooks, C.V., & Wolfe, D.A. (2003). Legal and policy responses to children exposed domestic violence: the need to evaluate intended and unintended consequences. Clinical Child and Family Review, 6(3), 295-213.

JOHANSEN mot Norge, EMD-1990-17383 pkt. 73.

Johansen vs. Norway 7.8.1996, premiss 78.

Jonsson, G. (1973). Det sociala arvet. Stockholm: Tiden förlag.

Jøsok, D. (2010). Voksne fosterbarn – en brukerundersøkelse. BUFetat region vest.

Kerr, D. C. R., Capaldi, D. M., Pears, K. C., & Owen, L. D. (2009). A prospective three generational study of fathers’ constructive parenting: Influences from family of origin, adolescent adjustment, and offspring temperament. Developmental Psychology, 45, 1257–1275.

Kiernan, K.E. & Mensah, F.K. (2009). Poverty, maternal depression, family status and children’s cognitive and behavioural development in early childhood: A longitudinal study. Journal of Social Policy, 38, (4), 569-588.

Kirkengen, AL.(2009). Hvordan krenkede barn blir syke voksne, 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Kitzman, K.M., Gaylord, N.K., Holt, A.R., & Kenny, E.D. (2003). Child witnesses to domestic violence: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 339-352.

Kjønstad A., og A. Syse (2008). Velferdsrett II: Barnevern og sosiale tjenester. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kjønstad, A. (1999). En bok om samvær i barnevernsaker. Lov og Rett, 368-375.

Knudsen, L. (2009). En sammenligning af slægtsanbragte og anbragte i traditionel familiepleje. København: Socialforskningsinstituttet Rapport 09:27.

Kommunal- og regionaldepartementet (2009): «Regnskapsrapporteringen i Kostra. Veiledning. Regnskapsåret 2010».

Kovan, N. M., Chung, A. L., & Sroufe, L. A. (2009). The intergenerational continuity of observed early parenting: A prospective, longitudinal study. Developmental Psychology, 45, 1205–1213.

Kristofersen, L.B. (2003). Barn og unge i fosterhjem og institusjon i 1990-årene:Hvorfor avsluttes tiltakene? I: Backe-Hansen, E.: Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kristofersen L.B, Sverdrup, S., Haaland, H., Wang Andresen, I.H. (2006). Hjelpetiltak i barnevernet – virker de? NIBR-rapport 2006:07.

Kroon mot Nederland, 29/1993/424/503 EMD.

Kvello, Ø. (2010). Barn i risiko – skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal akademisk.

LA-2005-180887.

LA-2007-97241.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 1990:52.

Lagoutte, S. (2003). Surrounding and extending family life: the notion of family life in the case-law of the European court of human rights. Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter 2003: 3, s. 292–306.

Larson, K., Russ, S.A., Crall, J.J., and Halfon, N. (2008). Influence of multiple social risks on child’s health. Pediatrics, 121, 337-344.

Larsson, B., Fossum, S., Clifford, G., Drugli, M. B., Handegård, B. H., & Mørch, W-T. (2008). Treatment of oppositional defiant and conduct problems in young Norwegian children: Results of a randomized controlled replication trial. European Child & Adolescent Psychiatry. Published online january 2008.

LB-2008-166815.

LB-2010-44659. Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR-2011-1368-U.

LEBBINK mot NEDERLAND, EMDN-1999-45582.

Leifer, M., Kilbane, T., Jacobsen, T., & Grossman, G. (2004). A three-generational study of transmission of risk for sexual abuse. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33, 662–672.

Levendosky, A.A., & Graham-Bermann, S.A, (2001). Parenting in battered women: The effects of domestic violence on women and their children. Journal of Family violence, 16,171-192.

Lindboe, K. (2003). Hensynet til barnets beste i barnevernsaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 116-117.

Lindboe, K. (2006). Samvær etter omsorgsovertakelse. Bvpraxis. Se: http://www.bvpraxis.no/Utgivelser/BVpraxis%20nr%202%202006.pdf

Lindboe K. (2007). Om beviskravet i barnevernsaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 3:177 – 181.

Lindboe, K. (2008). Barnevernrett, 5. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Lopez, G.S., (2007). Minoritetsperspektiver på norsk familievern: Klienters erfaringer fra møtet med familievernkontoret. Oslo: NOVA rapport 9:2007.

Lorentzen, T. og R. A. Nielsen (2008). Går fattigdom i arv? Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp. Oslo: Fafo rapport nr.14.

Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7 (bl.)

Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (fvl.), lov om sosiale tjenester mv. 13. desember 1991 nr. 81 (sostjl.)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 2. oktober 1967

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17. juni 2005 nr. 90

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 1999 nr. 30

Lov om grunnskolen av 17. juli 1998

Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) av 5. desember 2003 nr. 100

Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991 nr. 81

Lov om vergemål for umyndige (vergemålsloven) av 22. april 1927

Lovendring av 19. juni 2009 nr. 45, i kraft fra 1. juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 874

Lundeberg, I.R., K. Mjåland, K.H.Søvig, E.Nilssen og B. Ravneberg (2010). Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Bergen: Unirokkansenteret. Rapport nr. 2.

Lynch, M.A. (1975). Ill-health and child abuse. Lancet, Aug.16.

Lyng, K., A. Syse og P.E. Børdahl (2005). Can cesarean section be performed without maternal consent? Tidsskrift for Den norske legeforeningen, nr. 4 – 17. februar.

Lysbakken, A. (2011). Kvaliteten i tjenestene. Foredrag på Atferdssenterets årlige konferanse 25.10.

Lög um ættleiðingar 1999 nr. 130, engelsk oversettelse Adoption Act.

Macdonald G, Bennett C, Dennis J, Coren E, Patterson J, AstinM, Abbott J. Home-based support for disadvantaged teenage mothers. Cochrane Database of Systematic Reviews (2007), Issue 3. Art. No.: CD006723. DOI: 10.1002/14651858.CD006723

Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In M. T. Greenberg, D. Cichetti & E. M. Cummings (Eds.). Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention (pp. 121-160). Chicago: University of Chicago Press.

Main, M. (1996). Introduction to the special section on attachment and psychopathology 2. Overview of the field of attachment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 237-243.

McGee, C. (2000). Childhood experiences of domestic violence. Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers.

Melton & Campbell (2008). Strong Communities for Children – A Community-wide Approach to Prevention of Child Abuse and Neglect. Family Community Health, 31 (2): 100-112

Meltzoff, A., Gopnik,A. & Kuhl,P. (2002). Den lille, store forskeren. Oslo. Pedagogisk Forum.

Mendoza, K. (2011). Barnevernet mangler kulturell forståelse. Utrop.

Moe, V., Slinning K., Hansen M.B. (2010). Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Oslo: Gyldendal.

Moen, B. (1996). Samspill mellom innvandrere og barnevernsarbeidere – uløselige dilemmaer? Norsk Institutt for by- og regionsforskning, Rapport nr3.

Moldestad, B. (2003). Slektsplasseringer før og nå. Tidsskriftet Norges Barnevern, nr. 4

Mullender, A., Hague, G., Imam, U., Kelly,L.,Malos, E. & Regan.l (2003). Children’s Perspective on Domestic Violence. London: Sage Publications.

Mysterud, I. (2006). Mennesket og moderne evolusjonsteori. Oslo: Gyldendal akademisk.

Mørch, W-T. (2010). Kvalitetsvurdering av psykososiale tiltak. I Befring m.fl.: Sårbare Unge. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mørkrid, D & Christensen, B. (2007). Funksjonell familieterapi. Et evidensbasert familieterapeutisk behandling for ungdom og familier med alvorlige atferdsvandler. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 3.

Neppl, T. K., Conger, R. D., Scaramella, L. V., & Ontai, L. L. (2009). Intergenerational continuity in parenting behavior: Mediating pathways and child effects. Developmental Psychology, 45, 1241–1256.

Nisja, A. S. B. (2004). Samværets omfang (hvor ofte og hvor lenge) – barnevernloven § 4-19. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Norsk Retstidende 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, fra og med 1989 til og med 2007.

NOU 1985: 18 Lov om sosiale tjenester mv. Sosialdepartementet

NOU 2000: 12 Barnevernet i Norge. Barne- og familiedepartementet

NOU 2003: 31 Retten til et liv uten vold http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2003/nou-2003-31/6/2.html?id=372828

NOU 2005: 9 Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker. Barne- og familiedepartementet.

NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap. Barne- og likestillingsdepartementet.

NOU 2009: 8 Kompetanseutvikling i barnevernet – kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning. Barne- og likestillingsdepartementet.

NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon. Barne- og likestillingsdepartementet.

NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Barne- og likestillingsdepartementet. Avgitt 3. desember.

NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt. Vedlegg: Bør barnevernloven bli en rettighetslov? Førsteamanuensis dr. juris Mons Oppedal, Høgskolen i Oslo, 19. august 2009 http://www.regjeringen.no/pages/2272040/PDFS/NOU200920090022000DDDPDFS.pdf

NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Nugent, K., Keefer, C., Minear, S.,Johnson, L., & Blanchard, Y. (2007). Understanding newborn behavior and early relationships. The Newborn Behavioral Observations (NBO) System Handbook. New York: Brookes Bublishing.

Nygaard N. (2004). Rettsgrunnlag og standpunkt. Oslo: Universitetsforlaget.

Ofstad, K. og Skar, R. (2010). Barnevernloven med kommentarer. Oslo: Gyldendal.

Ogden,T. (1999). Barn og ungdoms levekår i Norden. Marginalisering av barn og unge – en Kunnskapsoversikt. Tema Nord Social. Oslo-København: Nordisk Ministerråd.

Ogden, T. (2009). Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Olds D, Henderson CR, Cole R, Eckenrode J, Kitzman H, Luckey D, Pettitt L, Sidora K, Morris P, Powers J (1998). Title Long-term effects of nurse home visitation on children's criminal and antisocial behavior: 15-year follow-up of a randomized controlled trial. JAMA 1998 Oct, Volume 280, Issue 14, Pages 1238-44.

Olds, D. L. (2006). The nurse-family partnership: An evidence-based preventive intervention. Infant Mental Health Journal, 27, 5-25.

Olsson mot Sverige, EMD-1983-10465, series A nr. 130 premiss 81. K. og T. mot Finland, Hudoc reference REF00002663 premiss 178.

Oslo kommune, Velferdsetaten (2010). Undersøkelse blant fosterbarn.

Ot.prp. nr. 29 (1990-1991). Om lov om sosiale tjenester m.v. (sosialloven). Sosialdepartementet.

Ot.prp. nr. 33 (2007-2008). Om lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par). Barne- og likestillingsdepartementet.

Ot.prp. nr. 44 (1991-1992). Om lov om barneverntjenester (barnevernloven). Barne- og familiedepartementet.

Ot.prp. nr. 48 (1994-1995). Om sosiale tjenester m.v og i visse andre lover (tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere i institusjon).

Ot.prp. nr. 64 (2004-2005). Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v.

Ot.prp. nr. 69 (2008-2009). Om lov om endringer i barnevernloven side 16. Vedtatt 19. juni 2009, i kraft fra 1. juli 2009.

Ot.prp. nr. 76 (2005-2006). Om lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.) Barne- og likestillingsdepartementet.

Ot.prp. nr. 104 (1992-1993) (endringslov). Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Patterson, G. R., Reid, J. B., & Dishion, T. J. (1992). Antisocial boys. Eugene. OR: Castalia Publishing Company.

Paulsen, Mia (2007). Lederartikkel. Fontene. Nr. 6.

Paulsen, Mia (2007). Lederartikkel. Fontene. Nr. 7.

Payne, H. & Littlechild, B.(2000). Ethical Practice and the abuse of power in social responsibility: Leave no stone unturned. London: Jessica Kingsley.

Perry, B. D. (2008). Child maltreatment: A neurodevelopmental perspective on the role of trauma and neglect in psychopathology. I: T. P. Beauchine & S. P. Hinshaw (red.). Child and adolescent psychopathology (ss. 93–128). Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.

Perry, B.D. (2009). Examining child development through a neurosequential lens: Clinical applications of the neurosequential model of therapeutics. Journal of Loss and Trauma, 14: 325-346.

Proposisjon 7 Lovforslag (2009-2010). Endringer i adopsjonsloven og barnevernloven. Barne- og likestillingsdepartementet.

PROTECT Health warnings and responsibility messages on alcoholic beverages – a review of practices in Europe WP5 Report- Member State experiences March 2011 http://protect-project.eu/wp-content/uploads/2011/03/WP5-Alcohol-labelling-practices-in-Europe-23-03-11.pdf

Quinton, D., Rushton, A., Dance, C og Meyers, D. (1998). Contact between children placed away from home and their birth parents. Research issues and evidence. Clinical Child Psychology and Psychiatry, nr. 2.

Raundalen, M. (2009). Senter for krisepsykologi, Bulleteng nummer 6, februar 2009 http://atv-stiftelsen.no/upload/2011/04/08/bulleteng-nummer-6-skade.pdf

Raundalen, M. (2008). Barn som lever med vold i familien. I Dyregrov, K. og A. Dyregrov (red). Krisepsykologi i praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Regionalt senter for barne- og unges psykiske helse (RBUP), http://www.rbup.no/CMS/CMSpublish.nsf/BA82C070A47CA97EC12574F9003DCCC7/$file/Tiltak42.pdf

Reedtz, C., Martinussen, M., Jørgensen, F.W., Handegård, B.H., Mørch, W-T. (2010). Parents seeking help in child rearing: Who are they and how do their children behave? Journal of Children's Services, 4, 264-275.

Reedtz, C., Handegård, B.H., Mørch, W-T. (2011). Promoting positive parenting practices in primary care: Outcomes in a randomized controlled risk reduction trial. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 131-137.

Robertson, J. (1952). A two-year-old goes to hospital (film). London: Tavistock Child Development Unit.

Roseby, V., Johnston, J., Gentner, B., & Moore, E. (2005). A Safe Place to Grow; A Group Treatment Manual for Children in Conflicted, Violent and Separating Homes, 2. edition. New York: The Haworth Maltreatment and Trauma Press

Rundskriv av 22. april 2002: Saksbehandling i barneverntjenesten (Q-1036).

Rundskriv fra Barne- og familiedepartementet av 1. november 1995, » Saksbehandling i barneverntjenesten.» (Q-1036). Endret mars 2002.

Rundskriv Q-0982 av 19. juni 2000 «Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4.» Barne- og familiedepartementet.

Rundskriv, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 15. juli 2004: Retningslinjer for fosterhjem av 15. juli 2004 (Q-1072).

Rundskriv, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 19. juni 2000: Retningslinjer «Fosterhjemsplassering hos biologiske foreldre», Barne- og familiedepartementet Oslo, 23. november 1993 (Q-0835).

Rutter. M.(1981). Maternal Deprivation Reassessed, 2. edition. Hammondsworth: Penguin

Rutter. M. og The English and Romanian Adoptees Study Team (1998). Developmental catch-up and deficit following adoption after severe global early privation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, nr. 39

Rutter, M. (2008). Implications of attachment theory for child care policies. In Cassidy J. & P. Shaver (Eds.). Handbook of attachment theory and research. New York: Guilford Press.

Rutter, M.(2010). The cutting edge. Gene environment interplay. Depression Anxiety, 27:1-4.

Rytter, Jens Elo (2006). Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret, København: Forlaget Thomson.

Saken Adele Johansen mot Norge (2002) EMDN-2002-12750

Saken Görgülü mot Tyskland (2001) EMD-2001-074969

Sallquist, J., Eisenberg, N., Spinrad T.L., Gaertner B.M.; Eggum N.D., Zhou N (2010). Mothers’ and children’s positive emotion: Relations and trajectories across four years. Social Development, 19 (4): 799-821.

Sandberg, K. (2003). Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse. Oslo: Gyldendal.

Sandbæk, Mona (2003). Verdier og faglige problemstillinger knyttet til det biologiske prinsipp i barnevernet. Tidsskriftet Norges barnevern, 80 (3): 16-21.

Sandvik, G. (1979): Rettsstillinga til barn i gamle dagar. Forskningsnytt nr.4.

Shaffer, A., Burt, K. B., Obradović, J., Herbers, J. E., & Masten, A. S. (2009). Intergenerational continuity in parenting quality: The mediating role of social competence. Developmental Psychology, 45, 1227–1240.

SCHMIDT mot Frankrike, EMDN-2002-35109

Senter for krisepsykologi, sammendrag forfattet av Rolf Gjesdal, http://www.krisepsyk.no/Temasider/cptsd/komplekse%20traumer.htm

Serviceloven § 54. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedsindehaveren en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 8, og §§ 58 og 60.

Sexton, T.T. & Alexander, J.F. (2005). Functional Family Therapy for externalizing disorders in adolescents. I J.L. Lebow (Red). Handbook of clinical family therapy. Hoboken, N.J; John Wiley & Sons

Sinclair, J. (2005). Fostering now. Messages from research. London: Jessica Kingsley publ.

Sivilombudsmannens årsmelding 1990

Sivilombudsmannens årsmelding 2007

Skivenes, M. (2003). Et innlegg mot det biologiske prinsipp i barneverntjenesteloven. Tidsskriftet Norges barnevern, 80 (1).

Slettebø, T. (2009). Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert utenfor hjemmet av barneverntjenesten. Diakonhjemmets Høgskole, Rapport 1. Se: http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/NBBF/Oppf%C3%B8lging%20av%20foreldre%20-%20Diakrapp.nr12009TorSletteb.pdf

Slettebø, T. (2008). Foreldres medvirkning i barnevernet. Dr. polit. Avhandling. Institutt for sosialt arbeid og helsefag. NTNU. Trondheim.

Smeeton, J., Boxall, K. (2011). Birth parents’ perception of professional practice in child care and adoption proceedings: implications for practice. Child and Family Social Work, 1365-2206.

Smith, Lars (2002). Tilknytning og barns utvikling. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Smith, Lars (2010). Når barn er i risiko for omsorgssvikt. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47 (5), 402.

Smith, Lucy (2008). FNs konvensjon om barnets rettigheter. Kap. 1 i Høstmælingen, N., Kjørholt, E.S., og Sandberg, K. red. (2008): Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

SoL – Socialtjänstelagen 2001:453

SOU 2009 – 68 – Barnskyddsutredningen

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin statistikk over levende fødte barn i Norge http://www.ssb.no/fodte/tab-2011-04-07-01.html

SSB, 2011).http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selectvarval/define.asp&Tabellid=05141

SSB, http://www.ssb.no/barneverng/tab-2011-06-27-09.html

SSB, http://www.ssb.no/barneverng/tab-2011-06-27-08.html

SSB, http://www.ssb.no/emner/02/02/10/adopsjon/tab-2011-06-08-01.html

SSB, http://www.ssb.no/emner/02/02/10/dode/tab-2011-04-14-04.html

SSB, http://www.ssb.no/emner/02/02/40/notat_200707/notat_200707.pdf

SSB, http://www.ssb.no/emner/02/barn_og_unge/2011/bef/

SSB, http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-069.html

SSB, http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selectvarval/define.asp&Tabellid=06683

SSB, http://www.ssb.no/barneverni/

SSB, http://www.ssb.no/barneverni/tab-2010-12-15-07.html

SSB, http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/

SSB, http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/arkiv/ («Fleire barn mottok tiltak», 2000)

SSB, http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/tab-2011-06-27-03.html

SSB, http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/tab-2011-06-27-05.html

SSB, http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/tab-2011-06-27-07.html

SSB, http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/tab-2011-06-27-09.html

SSB: http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/tab-2011-06-27-11.html

SSB, http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/tab-2011-06-27-18.html

SSB, http://www.ssb.no/emner/03/03/rapp_200619/rapp_200619.pdf

SSB, http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/arkiv/tab-1999-08-26-01.html,

SSB, http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/tab-2011-06-27-02.html

SSB, http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/arkiv/tab-2001-08-15-02.html,

SSB, http://www.ssb.no/emner/04/02/10/barnehager/

SSB, http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200601/03/index.html

SSB, http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200604/14/index.html

SSB, http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200802/04/index.html

SSB, http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/9703/2.html

SSB, http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200104/01/

St.meld. nr. 39 (1995-96) Om barnevernet Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. april 1996, godkjent i statsråd samme dag.

St.meld.nr 40 (2001-2002) Om barne- og ungdomsvernet Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. juli 2002 (godkjent i statsråd samme dag)

Stade BC, Bailey C, Dzendoletas D, Sgro M, Dowswell T, Bennett D. Psychological and/or educational interventions for reducing alcohol consumption in pregnant women and women planning pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews (2009), Issue 2. Art. No.: CD004228. DOI: 10.1002/14651858.CD004228.pub2.

Stang, Elisabeth Gording (2007). Det er barnets sak : barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4. Oslo: Universitetsforlaget

Stiklestad, S. S. (2007). Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse. Nytt norsk tidsskrift 24 (2): 138-150

Stiklestad, S. S. (2008). Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse. Tidsskriftet Norges barnevern, 85( 3): 26-38

Store norske leksikon, http://snl.no/.sml_artikkel/familie

Surat Al-'Aĥzāb 33:4-5. Koranen

Svenning, L. (2007). Angriper det biologiske prinsipp. Fontene, nr. 6:14-16.

Svenning, L. (2007). Et dilemma. Fontene, nr. 6:18.

Svenning, L. (2007). Udokumenterte og krenkende påstander. Fontene, nr. 7:10-11.

Svenning, L. (2007). Vi burde vært under barnevernet mye tidligere. Fontene, nr. 6:16-17.

Søkenummer 25702/94, fra den 27. april 2000.

Søvig, K. H. (2009). Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett. En utredning gjort på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Bergen: Universitetet i Bergen.

Terplan M, Lui S. Psychosocial interventions for pregnant women in outpatient illicit drug treatment programs compared to other interventions. Cochrane Database of Systematic Reviews (2007), Issue 4. Art. No.: CD006037. DOI: 10.1002/14651858.CD006037.pub2.

Triselotis, J og M. Hill (1990). Contrasting adoptions, foster care and residential rearing. I Brodzinsky, D.M. og M.D. Schechter (red.): The psychology of adoption. New York: Oxford University Press

Tronick, E. (2007). The neurobehavioral and social-emotional development of infants and children. New York: W. W. Norton & Company, Inc.

Tjomsland, S. (red.) (2003). Barnevern og omsorgsovertakelse, 2. utgave. Oslo: Kommuneforlaget.

Tønnessen, L.K. (1982). Slik levde småbarna før. Oslo: Universitetsforlaget.

Ungsinn.uit.no

UNICEF-Innocenti-Center, 2009. Childhood in transition. Report 8.

Ustvedt, Y. (2000). Djevleøya i Oslofjorden. Historien om Bastøy og andre straffeanstalter for slemme gutter. Oslo: Cappelen

Veland, J. (1993). Hvordan gikk det med barnevernets barn? Resultater barnevernsarbeid i 5 kommuner i Rogaland. Stavanger: Fylkeshelsesjefen i Rogaland og Senter for atferdsforskning

Vetlesen, A.J. (2009). Frihetens forvandling. Oslo: Universitetsforlaget.

Webster-Stratton, C. (1998). Preventing conduct problems in Head Start children: Strengthening parenting competencies. Journal of consulting and clinical psychology, 66 (5), 715-730.

Webster-Stratton, C. (2007). De utrolige årene. En foreldreveileder. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Welsh Assembly Government (2011). Child poverty strategy for Wales. Crown Copyright. ISBN: 978 0 7504 5994 5 document number 095/2011

Whitman, B.Y. & Accardo, P.J. (1990). When a parent is mentally retarded. Baltimore: Brookes. ISBN 155766028X, 9781557660282

Wilson, K. og Sinclair, I.(2004). Contact in foster care. Some dilemmas and opportunities. I: Neil, E. og Howe, D. (red.): Contact in adoption and permanent foster care. Research, theory and practice. London: British Association for Foster Care and Adoption

Winokur M, Holtan A, Valentine D. Kinship care for the safety, permanency, and well-being of children removed from the home for maltreatment. Cochrane Database of Systematic Reviews (2009), Issue 1. Art. No.: CD006546. DOI: 10.1002/14651858.CD006546.pub2

Wolfe, D.A. (1999). Child Abuse. Developmental Clinical Psychology and Psychiatry Volume 10, Second Edition. London: Sage Publications.

Wolfe.D.A., Crooks, C.V., Lee, V., McIntyre-Smith, A., & Jaffe, P.G. (2003). The effects of children’s exposure to domestic violence: A meta-analysis and critique. Clinical Child and Family Psychology Review, 6 (3), 171-187.

Wouldes, T.A. & L.J. Woodward (2010). Maternal methadone dose during pregnancy and infant clinical outcome. Neurotoxicology and Teratology, 32 (3) May-June 2010: 406-413.

Til forsiden