NOU 2013: 12

Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger— Utredning nr. 28 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette fram sin Utredning nr. 28, NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger med utkast til et nytt kapittel 9 i det utkast til ny tjenestepensjonslov som ble framlagt i Utredning nr. 27, NOU 2013: 3 «Pensjonslovene og folketrygdreformen III». Lovutkastet gjelder skattegunstige uførepensjonsordninger, og er tilpasset hovedprinsippene i ny uføretrygd i folketrygden vedtatt ved lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folketrygdloven. Det er lagt opp til at den nye lovgivningen om uførepensjon skal tre i kraft samtidig med ny uføretrygd. Lovutkastet antas ikke å ha virkninger for skatteprovenyet.

Etter lovutkastet skal uførepensjon i tjenestepensjonsordninger i privat sektor utgjøre et supplement til ny uføretrygd, men forutsetningen er at arbeidsgiveren selv oppretter pensjonsordning med uførepensjon for sikre sine arbeidstakere. Det foreslås ikke endringer i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Uførepensjon etter lovutkastet kan kombineres med ulike typer av tjenestepensjonsordninger for alderspensjon i privat sektor.

Lovutkastet er utformet som en rammelov, og det er opp til foretaket å fastlegge uførepensjonsnivået og andre enkeltheter. Uførepensjonen skal innenfor lovbestemte rammer fastsettes i prosent av medlemmets lønn inntil 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), men det kan fastsettes et tillegg for lønn mellom 6 og 12 G for å kompensere for at inntekt over 6 G ikke medregnes i ny uføretrygd. Foretakene kan innenfor de lovfastsatte rammer tilpasse pensjonsplanen egne behov og lønnsevne. Foretaket kan knytte barnetillegg til uførepensjonen.

En pensjonsordning etter lovutkastet vil gi rett uførepensjon ved uføretilfelle som inntreffer i den tid arbeidstakeren er ansatt i foretaket. Uførepensjonen er en risikoytelse uavhengig av opptjening etter tjenestetid. Ved fratreden og opphør av medlemskap i pensjonsordningen bortfaller retten til uførepensjon fra foretaket, med mindre regelverket har regler om fripoliseopptjening av rett til uførepensjon i medlemstiden. Lovutkastet inneholder regler om samordning av rett til uførepensjon opptjent ved tidligere ansettelse i privat eller offentlig sektor.

Lovutkastet vil medføre en omlegging av eksisterende uførepensjonsordninger etter foretakspensjonsloven. Dette vil få betydning for pensjonsinnretningenes praksis når det gjelder beregning av uførepremier og avsetningskrav. Lovutkastet inneholder overgangsregler for eksisterende uførepensjonsordninger.

Enkelte medlemmer av Banklovkommisjonen har særmerknader til enkeltbestemmelser. For øvrig er utredningen enstemmig.

Oslo, 7. oktober 2013

Erling Selvig

Leder

Camilla Forgaard Andreassen

Ottar Dalsøren

Anne Nesheim Egeberg

Eystein Gjelsvik

Linn Tordal Halvorsen

Jacob Hanssen

Olav Heldal

Kristin Juliussen

Øystein Løining

Per Melsom

Stefi Kierulf Prytz

Kristin Diserud Mildal

Erik Orskaug

Marius Ryel

Erling G. Rikheim

Egil Rokhaug

Runa Kristiane Sæther

Rolf A. Skomsvold

Tove Storrødvann

Trond Søyland

Bente Øverli

Lise Ljungmann Haugen (hovedsekretær)

Jørgen Keiserud

Til forsiden