NOU 2019: 5

Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven)

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

Artikkel 29-gruppen

Article 29 Data Protection Working Party

AS

Aksjeselskap

Difi

Direktoratet for forvaltningen og IKT

EDPB

The European Data Protection Board

EFTA

The European Free Trade Association

EMD

Den europeiske menneskerettsdomstol

EMK

Den europeiske menneskerettskonvensjon 4. november 1950

EOS-utvalget

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

ESA

EFTA Surveillance Authority

EU

Den europeiske union

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

FMFA

Fylkesmennenes fellesadministrasjon

FN

De forente nasjoner

fvl.

forvaltningsloven

GRECO

Group of States against Corruption

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

IKS

Interkommunale selskaper

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

IT

Informasjonsteknologi

JURK

Juridisk rådgivning for kvinner

kap.

Kapittel

kgl. res.

Kongelig resolusjon

KS

Kommunenes Sentralforbund

LO

Landsorganisasjonen

NHO

Næringslivets hovedorganisasjon

NIBR

Norsk institutt for by- og regionforskning

NOVA

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

NPM

New Public Management

NSB

Norges Statsbaner

NTAES

Norsk tverretatlig analyse- og etterretningssenter

NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat

offl.

offentleglova

P1-1

EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1

RG

Rettens Gang

Rt.

Norsk Retstidende

SF

Statsforetak

SSB

Statistisk sentralbyrå

UiB

Universitetet i Bergen

UiO

Universitetet i Oslo

utk.

utkast til ny forvaltningslov

Til forsiden