NOU 2019: 5

Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Lovspeil – fra gjeldende lov til lovutkast1

Forvaltningsloven 1967

Utkast til ny forvaltningslov

§ 1

§ 2

§ 2 første ledd

§ 6

§ 2 annet og tredje ledd

§ 2 første ledd annet punktum bokstav d til f

§ 2 fjerde ledd

-

§ 3 første ledd

-

§ 3 annet ledd

§ 7

§ 4 første ledd

§ 3 første ledd a og § 4 første ledd

§ 4 annet ledd

-

§ 4 tredje ledd

§ 5

§ 4 fjerde ledd

§ 3 annet ledd

§ 5

-

§ 6 første ledd

§ 27 første ledd og § 28 første til tredje ledd

§ 6 annet ledd

§ 29

§ 6 tredje ledd

§ 27 tredje ledd

§ 6 fjerde ledd

§ 27 annet ledd bokstav b

§ 6 femte ledd

-

§ 7

§ 27 annet ledd bokstav a

§ 8 første ledd

§ 30 første ledd

§ 8 annet ledd

§ 30 annet ledd

§ 9

§ 27 fjerde ledd

§ 10

-

§ 11 første ledd

§ 14 første ledd og tredje ledd første punktum

§ 11 annet ledd

§ 14 annet ledd og tredje ledd annet punktum

§ 11 tredje ledd

§ 14 annet ledd

§ 11 fjerde ledd

§ 16

§ 11 femte ledd

§ 15 femte ledd

§ 11 a første ledd

§ 17 første ledd

1 Oversikten speiler bestemmelsene i gjeldende forvaltningslov og utkastet til ny forvaltningslov med hensyn til hvilke forhold de enkelte reglene gjelder. Speilingen sier for øvrig ingenting om innholdsmessige likheter eller forskjeller mellom gjeldende lov og utkastet til ny forvaltningslov.

§ 11 a annet og tredje ledd

§ 17 annet ledd

§ 11 b

§ 17 fjerde ledd

§ 11 c

-

§ 11 d første ledd

§ 15 annet ledd første og tredje punktum

§ 11 d annet ledd

§ 10 tredje ledd

§ 11 e

§ 95

§ 12

§ 19

§ 13 første ledd

§ 31 første ledd, § 32, § 33 førte ledd og § 34 første ledd

§ 13 annet ledd

§ 33 tredje ledd første punktum og § 39

§ 13 tredje ledd

§ 32 første ledd

§ 13 a

§ 35 første ledd og § 36 første ledd

§ 13 b første ledd

§ 36 annet ledd

§ 13 b annet ledd

§ 37 annet ledd

§ 13 c første ledd

§ 37 første ledd

§ 13 c annet ledd

§ 38 første ledd

§ 13 c tredje ledd

§ 35 annet og tredje ledd og § 39

§ 13 d første og annet ledd

-

§ 13 d tredje ledd

§ 39

§ 13 e

-

§ 13 f første ledd

§ 31 annet ledd

§ 13 f annet ledd

§ 35 fjerde ledd

§ 14 første punktum

§ 21 første ledd første punktum

§ 14 annet punktum

-

§ 14 tredje punktum

§ 21 første ledd annet punktum og annet ledd første punktum

§ 14 fjerde punktum

-

§ 14 femte punktum

§ 21 annet ledd annet punktum

§ 14 sjette punktum

§ 21 annet ledd femte punktum

§ 15 første ledd

§ 22 første ledd første punktum og tredje ledd første punktum

§ 15 annet ledd

§ 22 tredje ledd annet punktum og fjerde ledd annet punktum

§ 15 tredje ledd

§ 22 annet ledd annet punktum

§ 15 fjerde ledd

§ 22 femte ledd

§ 15 a

§ 13 annet ledd

§ 16 første ledd

§ 42 første og annet ledd og § 46 første ledd

§ 16 annet ledd

§ 42 annet ledd

§ 16 tredje ledd

§ 43 tredje ledd

§ 17 første ledd

§ 44 første ledd og § 46 annet ledd

§ 17 annet ledd

§ 43 første ledd første punktum og annet ledd

§ 17 tredje ledd

§ 43 første ledd annet punktum

§ § 17 fjerde ledd

§ 46 første ledd

§ 18

-

§§ 18 a til 22

-

§ 23

§ 47 første ledd og § 51 første ledd

§ 24 første ledd

§ 48 første ledd første punktum og § 49 første ledd første punktum

§ 24 annet ledd

-

§ 24 tredje ledd

§ 48 tredje ledd

§ 24 fjerde ledd

§ 48 fjerde ledd

§ 25

§ 48 annet ledd

§ 26

-

§ 27 første ledd

§ 46 fjerde ledd, § 49 første ledd første punktum og fjerde ledd og § 51 tredje ledd første punktum

§ 27 annet ledd

-

§ 27 tredje ledd

§ 50 annet ledd

§ 27 fjerde ledd

§ 50 annet ledd

§ 27 a

-

§ 27 b

§ 52

§ 28 første ledd

§ 53 første ledd og § 54 første ledd

§ 28 annet ledd

§ 54 annet til fjerde ledd

§ 28 tredje ledd

§ 53 tredje ledd

§ 28 fjerde ledd

§ 53 fjerde ledd

§ 29 første ledd

§ 55 første ledd

§ 29 annet ledd

§ 55 annet ledd

§ 29 tredje ledd

-

§ 29 fjerde ledd

§ 55 fjerde ledd

§ 30

§ 55 tredje ledd og § 56 første og annet ledd

§ 31

§ 57

§ 32 første ledd

§ 58 første og tredje ledd

§ 32 annet ledd

§ 58 annet ledd

§ 32 tredje ledd

§ 58 fjerde ledd

§ 33 første ledd

-

§ 33 annet ledd

§ 59 første ledd og annet ledd første og tredje punktum

§ 33 tredje ledd

§ 59 annet ledd annet punktum

§ 33 fjerde ledd

§ 59 tredje ledd

§ 33 femte ledd

§ 60 annet ledd første og fjerde punktum

§ 34 første ledd

§ 60 første ledd

§ 34 annet ledd

§ 60 annet og tredje ledd

§ 34 tredje ledd

§ 60 fjerde ledd

§ 34 fjerde ledd

§ 60 femte ledd

§ 35 første ledd

§ 62 første ledd

§ 35 annet ledd

§ 63 første punktum

§ 35 tredje ledd

-

§ 35 fjerde ledd

§ 63 annet punktum

§ 35 femte ledd

§ 62 første ledd

§ 36

§ x

§ 37 første ledd

§ 86 første ledd

§ 37 annet ledd

§ 88 første ledd

§ 37 tredje ledd

§ 88 annet ledd første punktum

§ 37 fjerde ledd

§ 88 fjerde ledd

§ 38 første ledd

§ 89 og § 90 første ledd

§ 38 annet ledd

-

§ 38 tredje ledd

-

§ 38 fjerde ledd

§ 90 annet ledd

§ 39

§ 91

§ 40

§ 92

§ 41

§ 74

§ 42

§ 76 første ledd

§ 43

§ 78

§ 44

§ 79

§ 45

§ 80

§ 46

§ 81

§ 47

§ 82

§ 48

§ 83

§ 49

§ 84

§ 50

§ 85

§ 51

§ 77

Til forsiden