NOU 2019: 5

Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven)

Til innholdsfortegnelse

Kilder og litteratur

Lover

Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814

Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)

Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven)

Lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker [skjønnsprosessloven]

Lov 14. desember 1917 nr. 16 om konsesjon for rettigheter til vannfall mv. (vannfallsrettighetsloven)

Lov 14. desember 1917 nr. 17 om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven)

Lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet

Lov 29. juni 1951 nr. 19 om militære rekvisisjoner [rekvisisjonsloven]

Lov 29. mai 1953 nr. 3 om hittegods [hittegodtslova]

Lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven)

Lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven)

Lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom [oreigningslova]

Lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova)

Lov 9. april 1965 nr. 1 om avgift til Det norsk komponistfond

Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten

Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven)

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov 22. juni 1968 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven)

Lov 19. juni 1969 nr. 53 om Norsk Lovtidend m.v.

Lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen

Lov 26. juni 1970 nr. 74 forskningsavgift på landbruksprodukter

Lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. [arvelova]

Lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet [atomenergiloven]

Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven)

Lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

Lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)

Lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd [abortloven]

Lov12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift

Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder

Lov 27. mai 1977 nr. 40 om endringer i lov. 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (regler om taushetsplikt m.m.)

Lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering [steriliseringsloven]

Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

Lov 8. juni 1978 nr. 50 om kulturminner [kulturminneloven]

Lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp [rettshjelploven]

Lov 11. april 1980 nr. 50 om målbruk i offentleg teneste [mållova]

Lov 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud [barneombudsloven]

Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (forurensningsloven)

Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

Lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven)

Lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn

Lov 11. juni 1982 nr. 47 om endringer i lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen m.m.

Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene [kommunehelsetjenesteloven]

Lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

Lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)

Lov 16. mai 1986 nr. 21 om endringer i bestemmelser i særlovgivningen om taushetsplikt (tilpassing til forvaltningsloven).

Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forvalte pengekrav (inkassoloven)

Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

Lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven)

Lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (stadnamnlova)

Lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap [ekteskapsloven]

Lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak

Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)

Lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning

Lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven

Lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven)

Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m.

Lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte

Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl (husdyravlsloven)

Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven)

Lov 12. mars 1993 nr. 32 om plateforedlerrett (planteforedlerloven)

Lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)

Lov 11. juni 1993 nr. 85 om endringer i særlovgivningen for kommuner og fylkeskommuner

Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)

Lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere [regnskapsførerloven]

Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]

Lov 6. januar 1995 nr. 2 om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Lov 12. januar 1995 nr. 4 om endringer i forvaltningsloven m.v.

Lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven)

Lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven)

Lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven)

Lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)

Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet [petroleumsloven]

Lov 10. januar 1997 nr. 7 om endringer i visse lover som vedrører kommuner og fylkeskommuner

Lov 10. januar 1997 nr. 8 om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.v.

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Nordfund-loven)

Lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering

Lov 6. juni 1997 nr. 35 om Oppgaveregisteret

Lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer

Lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven)

Lov 9. januar 1998 nr. 5 om endringer i lov 29. november 1996 nr 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) og i enkelte andre lover.

Lov 26. juni 1998 nr. 46 om endringer i forsikringslovgivningen, aksjelovgivningen og enkelte andre lover.

Lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtlover)

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova)

Lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven)

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Lov 25. juni 1999 nr. 47 om endringer i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling [strålevernloven]

Lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven)

Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Lov 15. desember 2000 nr. 98 om endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover

Lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetloven)

Lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)

Lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)

Lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven]

Lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)

Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetakloven)

Lov 21. desember 2001 nr. 117 om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon

Lov 25. januar 2002 nr. 2 om endringar i aksjelovgivinga m.m.

Lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven)

Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven)

Lov 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)

Lov 27. juni 2003 nr. 66 om endringer i forvaltningslova (klagerett når klageinstansen avviser).

Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)

Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Lov 1. august 2003 nr. 86 om endringer i menneskerettsloven mv.

Lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven)

Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge

Lov 9. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)

Lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen

Lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarketsloven)

Lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslitt av klimagasser (klimakvoteloven)

Lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler m.m. (EØS-høringsloven)

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova)

Lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)

Lov 14. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn

Lov 21. desember 2005 nr. 126 kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova)

Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

Lov 19. juni 2009 nr. 74 endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)

Lov 19. juni 2009 nr. 90 om endring i forvaltningsloven (habilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskaper)

Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)

Lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)

Lov 12. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven)

Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Lov 4. juni 2010 nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Lov 3. september 2010 nr. 52 om varer av edelt metall mv. [edelmetalloven]

Lov 10. desember 2010 nr. 76 om endringer i straffeprosessloven mv. (Endringslov til straffeprosessloven mv.)

Lov 17. desember 2010 nr. 85 om endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven (behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen, innsyn i benådningssaker m.m.)

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven)

Lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)

Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

Lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

Lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)

Lov 24. august 2012 nr. 64 om bustøtte (bustøttelova)

Lov 30. november 2012 nr. 70 om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

Lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

Lov 7. juni 2013 nr. 31 om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)

Lov 14. juni 2013 nr. 42 om endringer i forvaltningsloven

Lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

Lov 9. mai 2014 nr. 16 om retting av feil i lovverket m.m.

Lov 15. august 2014 nr. 59 om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Lov 6. februar 2015 nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Lov 19. juni 2015 nr. 65 om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) (Straffelovens ikraftsettingslov)

Lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven)

Lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven)

Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Lov 27. mai 2016 nr. 15 om endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)

Lov 10. juni 2016 nr. 23 om endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk)

Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Lov 16. desember 2016 nr. 92 om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)

Lov 28. april 2017 nr. 23 om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)

Lov 22. mai 2017 nr. 28 om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Lov 22. mai 2017 nr. 29 om taubaner (taubaneloven)

Lov 22. mai 2017 nr. 30 om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven)

Lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon (adopsjonsloven)

Lov 16. juni 2017 nr. 50 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)

Lov 16. juni 2017 nr. 56 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Lov 16. juni 2017 nr. 63 om endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

Lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Lov 20. april 2018 nr. 7 om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenlova]

Lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Lov 15. juni 2018 nr. 44 om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked

Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Forskrifter

Forskrift 2. juni 1960 nr. 4 i medhold av oreigningsloven § 29

Forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven

Forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overøfring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften)

Forskrift 1. juli 1995 nr. 679 om delegering av myndigheit etter lov av 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)

Forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. (salærforskriften)

Forskrift 8. februar 1999 nr. 199 om tilskudd til informasjonsvirksomhet i politiske partier

Forskrift 21. desember 2000 nr. 1383 om Statens helsepersonellnemnd – organisering og saksbehandling

Forskrift 8. desember 2003 nr. 1479 om vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkesmannen, Landbruksdirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning etter konsesjonsloven, jordlova og odelsloven

Forskrift 28. januar 2004 nr. 424 om tilskudd til studentboliger

Forskrift 30. mai 2004 nr. 677 om erstatning når husdyr blir drept etter skadet av rovvilt

Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrenstning av forurensing (forurensingsforskriften)

Forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften)

Forskrift 10. oktober 2005 nr. 1192 om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10

Forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker

Forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen

Forskrift 16. desember 2005 nr. 1477 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften)

Forskrift 27. juni 2008 nr. 721 om preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda)

Forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova (offentlegforskrifta)

Forskrift 14. desember 2008 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift 18. mai 2010 nr. 708 om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader

Forskrift 27. mars 2009 nr. 357 om dekning av pasienters utgifter til advokat etter pasientskadeloven § 11

Forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

Forskrift 1. februar 2012 nr. 111 om klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

Forskrift 5. april 2013 nr. 959 om IT-standarder i offentlig forvaltning

Forskrift 21. juni 2013 nr. 732 om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

Forskrift 25. juni 2013 nr. 769 om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Forskrift 14. desember 2013 nr. 246 til patentstyrelova (patentstyreforskrifta)

Forskrift 1. juli 2015 nr. 732 om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.

Forskrift 10. juni 2016 nr. 658 om vedtekter for Norges forskningsråd

Forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Forskrift 12. august 2016 nr. 976 om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften)

Forskrift 23. mai 2017 nr. 638 om stadnamn

Forskrift 21. juni 2017 nr. 854 om konsekvensutredninger

Forskrift 15. desember 2017 nr. 2105 om offentlege arkiv

Forskrift 20. april 2018 nr. 607 om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Annet regelverk

Instruks 19. februar 1980 for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling, fastsatt ved kgl. res. 23. januar 1981

Instruks for fylkesmannen, fastsatt ved kgl. res. 7. august 1981

Reglement 28. mars 2003 for politisk ledelse i departementene

Reglement for økonomistyring i staten, fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003

Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen), fastsatt ved kgl. res. 19. februar 2016

NOU-er

Innstilling fra komiteen til å utrede mer betryggende former for den offentlige forvaltning (Forvaltningskomiteens innstilling), 1958

Innstilling om administrasjonsordningen og forvaltningen i Industridepartementet, 1964

Innstilling om Den sentrale forvaltnings organisasjon, fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 22. september 1967 (1970)

Innstilling om taushets- og opplysningsplikt i den sosiale forvaltning og skoleforvaltningen» (1971)

NOU 1972: 38 Stortingets kontroll med forvaltningen

NOU 1974: 43 Nemnder i forvaltningen; organisasjon og saksbehandling

NOU 1976: 17 Den lokale statsforvaltning

NOU 1977: 35 Lov om barn og foreldre (barneloven)

NOU 1982: 3 Maktutredningen – sluttrapport

NOU 1989: 5 En bedre organisert stat

NOU 1990: 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner

NOU 1990: 26 Gransking av Oslo kommune – Rapport nr 1

NOU 1991: 8 Lov om statsforetak

NOU 1991: 16 Gjeldsordning for personer med betalingsvansker

NOU 1991: 26 Bruk av styrer i statlige virksomheter

NOU 1992: 21 Ikke bare ord … Statlig informasjon mot år 2000

NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket

NOU 1997: 19 Et bedre personvern – forslag til lov om behandling av personopplysninger

NOU 1999: 18 Organisering av oppdragsvirksomhet – En vurdering av rammene for oppdragsvirksomhet ved institusjoner innenfor høgre utdanning

NOU 1999: 27 Ytringsfrihed bør finde Sted

NOU 2001: 32 Rett på sak: Lov om tvisteløsning (tvisteloven)

NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven

NOU 2003: 15 Fra bot til bedring

NOU 2003: 19 Makt og demokrati

NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov

NOU 2003: 34 Mellom stat og marked – Selvstendige organisasjonsformer i staten

NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap

NOU 2007: 13 Den nye sameretten

NOU 2009: 1 Individ og integritet

NOU 2009: 9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner

NOU 2010: 12 Ny klageordning for utlendingssaker

NOU 2012: 12 Ventetid – et spørsmål om tillit

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda

NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd

NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn – Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden

NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

NOU 2016: 4 Ny kommunelov

NOU 2016: 21 Stiftelsesloven – forslag til ny stiftelseslov

NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov

NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?

NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

NOU 2018: 7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

NOU 2018: 11 Ny fjellov

NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd – Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

Proposisjoner

Ot.prp. nr. 38 (1964–65) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Ot.prp. nr. 2 (1965–66) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Ot.prp. nr. 27 (1968–69) Om lov om ikraftsettelse av forvaltningsloven og om endringer av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og andre lover

Ot.prp. nr. 57 (1971–72) Lov om markedsmisbruk

Ot.prp. nr. 3 (1976–77) Om lov om endringer i lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (regler om taushetsplikt m. m.)

Ot.prp. nr. 29 (1978–79) Om ligningslov og endringer andre lover

Ot.prp. nr. 62 (1979–80) Om lov om barn og foreldre (barneloven)

Ot.prp. nr. 4 (1981–82) Om lov om endringer i lov 19 juni 1970 nr 69 om offentlighet i forvaltningen m m.

Ot.prp. nr. 18 (1982–83) Om lov om rettsgebyr

St.prp. nr. 1 (1985–86) Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjett-terminen 1986

Ot.prp. nr. 2 (1985–86) Om lov om endringer i bestemmelser i særlovgivningen om taushetsplikt (tilpassing til forvaltningsloven)

Ot.prp. nr. 2 (1987–88) Om lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (Inkassoloven)

St.prp. nr. 19 (1988–89) Om samtykke til undertegning og godkjenning av Europarådskonvensjonen av 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre

Ot.prp. nr. 7 (1990–91) Om lov om endringer i domstolloven m.m (advokatlovgivningen m.m.)

Ot.prp. nr. 32 (1990–91) Om lov om statsforetak

Ot.prp. nr. 65 (1990–91) Om lov om tvangsfullbyrding og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdingsloven)

Ot.prp. nr. 42 (1991–92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Ot.prp. nr. 81 (1991–92) Om lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Ot.prp. nr. 59 (1992–93) Om tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov

Ot.prp. nr. 50 (1993–94) Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Ot.prp. nr. 75 (1993–94) Om lov om endringer i forvaltningsloven mv.

Ot.prp. nr. 51 (1995–96) Om lov om endringer i visse lover som vedrører kommuner og fylkeskommuner (særlovprosjektet fase 2)

Ot.prp. nr. 58 (1995–96) Om lov om endringer i lov 25 september nr 107 om kommuner og fylkeskommuner m.v.

Ot.prp. nr. 73 (1995–96) Om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (TRIPS-avtalen)

Ot.prp. nr. 37 (1996–97) Lov om Oppgaveregisteret

Ot.prp. nr. 25 (1997–98) Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 44 (1997–98) Om lov om endringer i forsikringslovgivningen, aksjelovgivningen og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 52 (1998–99) Om lov om endringer i lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) (saksbehandlingsfrister i forvaltningen)

Ot.prp. nr. 56 (1999–2000) Om lov om endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 108 (2000–2001) Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon

Ot.prp. nr. 7 (2001–2002) Om lov om endringar i aksjelovgivinga m.m.

Ot.prp. nr. 9 (2001–2002) Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon

Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov)

Ot.prp. nr. 83 (2002–2003) Lov om endring i forvaltningslova (klagerett når klageinstansen avviser)

Ot.prp. nr. 100 (2002–2003) Om lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Ot.prp. nr. 95 (2003–2004) Om lov om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven)

Ot.prp. nr. 22 (2004–2005) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler)

Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Ot.prp. nr. 67 (2004–2005) Om lov om statens embets- og tjenestemenn

Ot.prp. nr. 90 (2004–2005) Om lov om endringar i menneskerettslova (inkorporasjon av protokoll nr. 13 og 14 til den europeiske menneskerettskonvensjon)

Ot.prp. nr. 102 (2004–2005) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Ot.prp. nr. 9 (2005–2006) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Ot.prp. nr. 21 (2006–2007) Om lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

Ot.prp. nr. 55 (2007–2008) Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Ot.prp. nr. 73 (2007–2008) Om lov om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere)

Ot.prp. nr. 13 (2008–2009) Om lov om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.)

Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)

Ot.prp. nr. 50 (2008–2009) Om lov om endringer i forvaltningsloven (habilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskaper)

Ot.prp. nr. 70 (2008–2009) Om lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)

Prop. 141 L (2009–2010) Endringer i straffeprosessloven mv.

Prop. 151 L (2009–2010) Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova (behandling av personopplysningar i kriminalomsorga, innsyn i benådingssaker o.a.)

Prop. 101 L (2012–2013) Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

Prop. 116 L (2012–2013) Endringer i forvaltningsloven

Prop. 36 L (2013–2014) Lov om retting av feil i lovverket m.m.

Prop. 64 L (2014–2015) Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)

Prop. 109 L (2014–2015) Lov om posttjenester (postloven)

Prop. 37 L (2015–2016) Endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.)

Prop. 38 L (2015–2016) Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Prop. 62 L (2015–2016) Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)

Prop. 65 L (2015–2016) Endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk)

Prop. 126 S (2015–2016) Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane

Prop. 164 L (2015–2016) Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Prop. 64 L (2016–2017) Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

Prop. 86 S (2016–2017) Oslopakke 3 – revidert avtale for perioden 2017–2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster

Prop. 94 L (2016–2017) Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Prop. 56 LS (2017–2018) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen

Prop. 65 L (2017–2018) Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)

Prop. 88 S (2017–2018) Kommuneproposisjonen 2019

Prop. 107 L (2017–2018) Lov om arv og dødsboskifte (arveloven)

Prop. 116 L (2017–2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Prop. 1 LS (2018–2019) Skatter, avgifter og toll 2019

Innstillinger

Innst. O. II (1966–67) Innstilling fra justiskomitéen om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Innst. O. XXII (1968–69) Innstilling fra justiskomiteen om lov om ikraftsettelse av forvaltningsloven og om endringer av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og andre lover

Innst. O. nr. 50 (1976–77) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Regler om taushetsplikt m.m.)

Innst. S nr. 277 (1976–77) Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om Stortingets kontroll med forvaltningen

Innst. O. nr. 30 (1980–81) Innstilling fra justiskomitéen om lov om barn og foreldre (barnelova)

Innst. O. nr. 40 (1981–82) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen m.m.

Innst. O. nr. 26 (1982–83) Innstilling fra justiskomiteen om lov om rettsgebyr

Innst. O. nr. 38 (1985–86) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i bestemmelser i særlovgivningen om taushetsplikt (tilpasning til forvaltningsloven)

Innst. O. nr. 53 (1987–88) Innstilling fra justiskomiteen om lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven)

Innst. S. nr. 110 (1988–89) Innstilling fra kommunal- og miljøvernkomiteen om samtykke til undertegning og godkjenning av Europarådskonvensjonen av 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre

Innst. O. nr. 50 (1990–91) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i domstolloven m m. (advokatlovgivningen m.m.)

Innst. O. nr. 72 (1991–92) Innstilling fra justiskomiteen om lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven)

Innst. O. nr. 90 (1991–92) Innstilling fra finanskomiteen om lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Innst. O. nr. 95 (1991–92) Innstilling fra kommunal- og miljøvernkomiteen om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Innst. O. nr. 135 (1992–93) Innstilling fra kommunal- og miljøvernkomiteen om tilpasning av særlovgivningen til ny kommunelov

Innst. O. nr. 2 (1994–95) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Innst.O. nr. 4 (1994–95) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i forvaltningsloven m.v.

Innst. O. nr. 8 (1996–97) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.v.

Innst. O. nr. 11 (1996–97) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i visse lover som vedrører kommuner og fylkeskommuner (særlovprosjektets fase 2)

Innst. O. nr. 71 (1996–97) Innstilling fra næringskomiteen om lov om Oppgaveregisteret.

Innst. O. nr. 11 (1997–98) Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) og i enkelte andre lover

Innst. O. nr. 57 (1997–98) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i forsikringslovgivningen, aksjelovgivningen og enkelte andre lover

Innst. O. nr. 42 (1998–99) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover (klagenemnd for utlendingssaker m.v.)

Innst. O. nr. 83 (1998–99) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) (saksbehandlingsfrister i forvaltningen)

Innst. O. nr. 6 (2001–2002) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon

Innst. O. nr. 16 (2001–2002) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Innst. O. nr. 21 (2000–2001) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover

Innst. O. nr. 92 (2002–2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av Barnekonvensjonen i norsk lov)

Innst. O. nr. 113 (2002–2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i forvaltningslova (klagerett når klageinstansen avviser)

Innst. S. nr. 222 (2002–2003) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp nr. 47

Innst. O. nr. 15 (2003–2004) Innstilling fra næringskomiteen om lov om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven)

Innst. O. nr. 110 (2004–2005) Innstilling fra justiskomiteen om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Innst.O. nr. 102 (2004–2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om statens embets- og tjenestemenn

Innst. O. nr. 41 (2005–2006) Innstilling frå justiskomiteen om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Innst. O. nr. 59 (2006–2007) Innstilling fra justiskomiteen om lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

Innst. S. nr. 163 (2006–2007) Innstilling frå næringskomiteen om et aktivt og langsiktig eierskap

Innst. O. nr. 29 (2008–2009) Innstilling frå justiskomiteen om lov om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.)

Innst. O. nr. 73 (2008–2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)

Innst. O. nr. 82 (2008–2009) Innstilling fra næringskomiteen om lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)

Innst. O. nr. 92 (2008–2009) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endring i forvaltningsloven (habilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskaper)

Innst. 58 L (2010–2011) Innstilling fra justiskomiteen om endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova (behandling av personopplysningar i kriminalomsorga, innsyn i benådingssaker o.a.)

Innst. 57 L (2010–2011) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeprosessloven mv.

Innst. 270 S (2011–2012) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om stat og kommune – styring og samspel

Innst. 47 S (2012–2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om departementenes tilskuddsforvaltning

Innst. 342 L (2012–2013) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i forvaltningsloven

Innst. 403 L (2012–2013) Innstilling frå justiskomiteen om lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

Innst. 130 L (2013–2014) Innstilling fra justiskomiteen om lov om retting av feil i lovverket m.m.

Innst. 140 S (2014–2015) Innstilling fra næringskomiteen om et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Innst. 331 L (2014–2015) Innstilling fra justiskomiteen om lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)

Innst. 314 L (2014–2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om lov om posttjenester (postloven)

Innst. 182 S (2015–2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Per-Willy Amundsen, Bent Høie, Trond Helleland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om tillegg i Grunnloven § 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet, Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Ib Thomsen om endringer i Grunnloven § 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati) og Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Jenny Klinge, Hallgeir H. Langeland og Aksel Hagen om endringar i §§ 49 og 75 i Grunnlova (grunnlovsfesting av kommunalt sjølstyre)

Innst. 243 L (2015–2016) Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)

Innst. 230 L (2015–2016) Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk)

Innst. 406 S (2015–2016) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane

Innst. 320 L (2016–2017) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

Innst. 385 S (2016–2017) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

Innst. 464 S (2016–2017) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Oslopakke 3 – revidert avtale for perioden 2017–2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster

Innst. 36 S (2017–2018) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten

Innst. 310 S (2017–2018) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen

Innst. 369 L (2017–2018) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Innst. 393 S. (2017–2018) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2019

Stortingsmeldinger

St.meld. nr. 31 (1974–75) Om mål og retningslinjer for reformer i lokalforvaltningen

St.meld. nr. 31 (1975–76) Administrativt utviklings- og effektiviseringsarbeid fra forbruker og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 32 (1976–77) Rettssikkerhet i sosial- og helseinstitusjoner

St.meld. nr. 40 (1978–79) Den lokale statsforvaltning

St.meld. nr. 35 (1991–92) Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Fundament for fellesskap

St.meld. nr. 23 (1992–93) Om forholdet mellom staten og kommunane. 1. Om samspelet mellom staten og kommunalforvaltninga. Retningslinjer for statleg politikk. 2. Om forenkling av inntektssystemet

St.meld. nr. 17 (2002–2003) Om statlige tilsyn

St.meld. nr. 13 (2006–2007) Et aktivt og langsiktig eierskap

St.meld. nr. 19 (2008–2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap

St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid

Meld. St. 12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og samspel

Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017

Meld. St. 38 (2016–2017) IKT-sikkerhet — Et felles ansvar

Meld. St. 7 (2017–2018) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016–2017

Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner

Dokumenter

Dokument nr. 3:3 (1999–2000) Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene

Dokument nr. 3:12 (2000–2001) Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene

Dokument nr. 14 (2002–2003) Stortingets kontroll med regjering og forvaltning

Dokument 3:10 (2011–2012) Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV

Dokument 12:19 (2011–2012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Ib Thomsen om endringer i Grunnloven § 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati)

Dokument 3:6 (2016–2017) Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten

Dokument nr. 1 (2017–2018) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016

Dokument 8:11 S (2017–2018) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten

Internasjonale kilder

Statute of the Council of Europa, 5. mai 1949 (ETS no. 1) (Europarådets statutter)

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4. november 1950 (ETS no. 5) (den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK))

Den nordiske samarbeidsavtalen, 23. mars 1962 (Helsingforsavtalen)

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 21. desember 1965 (FNs rasediskrimineringskonvensjon)

International Covenant on Civil and Political Rights, 16. desember 1966 (FN-konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter (SP))

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16. desember 1966 (FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK))

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 18. desember 1979 (FNs kvinnediskrimineringskonvensjon, KDK)

European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children, 20. mai 1980 (ETS no. 105)

Konvensjon 17. juni 1981 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om nordiske statsborgeres rett til å bruke sitt eget språk i et annet nordisk land (den nordiske språkkonvensjon)

European Charter on Local Self-Government, 15. oktober 1985 (ETS no. 122) (Europarådscharteret om lokalt selvstyre)

Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, 16. september 1988 (Luganokonvensjonen)

Convention on the Rights of the Child, 20. november 1989 (FNs barnekonvensjon)

ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 27. juni 1989. (ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (urfolkskonvensjonen))

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 15. april 1994 (TRIPS-avtalen)

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 21. november 1997. (OECDs konvensjon om bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn)

Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters, 25. juni 1998 (Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i saker vedrørende miljø)

Criminal Law Convention on Corruption, 27. januar 1999 (ETS no. 173) (Europarådets strafferettslige konvensjon om korrupsjon)

Civil Law Convention on Corruption, 4. november 1999 (ETS no. 174). (Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon)

United Nations Convention Against Corruption, 9. Desember 2003 (FNs konvensjon mot korrupsjon)

Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, Adopted on 3 October 2017, as last Revised and Adopted on 6 February 2018 (EDPB Endorsement 1/2018), WP251rev.01,

The Agreement on the European Economic Area, 2. mai 1992 (EØS-avtalen)

Den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder, 26. oktober 2012.

EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5l (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF)

EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5e (forordning (EU) 2016/679) (EUs personvernforordning)

Direktiv 98/34/EF

Direktiv 98/48 EF

Direktiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked. (tjenstedirektivet)

Direktiv 2002/21/EF

Direktiv 2009/12/EF

Direktiv 2009/72/EF

Direktiv EU 2016/943 EØS-avtalen vedlegg XX nr. 1b (direktiv 2003/4/EF om offentlig tilgang til miljøinformasjon)

EØS-avtalen vedlegg XX nr. 1a (direktiv 2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger, som endret ved direktiv 2014/52/EU) og nr. 1g (direktiv 2001/42/EF om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer)

Resolution (77) 31 on the protection of the individual in relation to the acts of administrative authorities

Recommendation R(2000)10 on codes of conduct for public officials

Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member states on good administration

Recommendation (2003)4 on common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns

Offentlige publikasjoner (rapporter mv.)

Diakonhjemmets sosialhøgskole, Forvaltningslovens krav og publikums rettigheter i saksbehandlingen, 1986

DIFI-rapport 2008: Forvaltningsutsyn 2007

Difi-rapport 2008:1 Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbud i Norge

Difi-rapport 2011:3 Digitalt førstevalg – en kartlegging av hindringer og muligheter

Difi-rapport 2011:11 Hva skjer i departementene? Om utfordringer og utvikling

Difi-rapport 2012:7 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse

Difi-rapport 2012:8 Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene

Difi-rapport 2012:10 Sikker digital post fra det offentlige: Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Difi-notat 2014:4 Både styring og ledelse? Om ledergrupper i direktorater med regionalt apparat

Difi-rapport 2014:2 Viltvoksende nemnder? Om organisering og regulering av statlige klagenemnder

Difi-rapport 2015:5 Innbyggerundersøkelsen 2015. Hva mener innbyggerne?

Difi-rapport 2015:6 Innbyggerundersøkelsen 2015. Hva mener brukerne?

Difi-rapport 2017:6 Innbyggerundersøkelsen 2017. Hva mener innbyggene?

Difi-rapport 2017:10 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter

Difi-rapport 2017:13 Fortsatt uavhengig? En kartlegging av uavhengige myndighetsorganer

Difi-rapport 2018:8 Organisasjonsformer i offentlig sektor: En kartlegging gir en oversikt over bruk av, omfang og kjennetegn ved til organisasjonsformer og organisering i offentlig forvaltning.

Effektivisering av konsesjonsbehandlingen i vassdragsreguleringssaker. Rapport avgitt til Hovedstyret i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, 1983

Finansministeriet (Danmark), Enkle regler, mindre bureaukrati – lovgivning i en digital virkelighed, 2017

Justisdepartementet, Lovteknikk og lovforberedelse: Veiledning om lov- og forskriftsarbeid, 2000

Justisdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet i samarbeid med Statskonsult, Forskriftsdugnadens sluttrapport: prosjekt for opprydding og forenkling i forskriftsverket, 2002

KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, rammeavtale om ny arbeids- og velferdsforvaltning, 2005

KS, digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017–2020

KS, Hvor digital er kommunesektoren? 2018

KS og Arbeids- og sosialdepartementet, samarbeidsavtale om partnerskapet i NAV-kontorene, 2018

Miljøverndepartementet, Avtaler om reduksjon, innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. En samfunnsøkonomisk vurdering av målsettingene og en vurdering av om virkemidler og systemer er hensiktsmessig og formålstjenlige, 2000

Moderniseringsdepartementet, Forvaltningsutsyn 2004. Staten – Fakta om størrelse, struktur og endring 2004

NIBR-rapport 2008: 20 Kommunal organisering 2008

NIBR-rapport: 2012:21 Kommunal organisering 2012

Nordic Council of Ministers Analysis report, The Nordic Gold, Nordisk ministerråd, København 2017

NOVA-rapport 3/13 Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt: Regelkunnskap og praksis

OECD, Society at a glance 2011: OECD social indicators, 2011

OECD Recommendation on Regulatory Policy and Guidance, 2012

OECD Public Governance Reviews, Trust and Public Policy: How Better Governance can Help Rebuild Public Trust, 2017

OECD Regulatory Policy Outlook, 2018

Oxford Research, Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt. Evaluering av offentleglova, 2016

Sluttrapporten fra ekspertgruppen som gjennomgikk NAV i 2015: «Et NAV med muligheter, bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet»

Statskonsult rapport 1988:9 Områdegjennomgang av trafikksikkerhetsforvaltningen

Statskonsult-rapport 2003:19 Klager over alt. Organisering av statlig klagebehandling

Statskonsult-rapport 2006:10 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra 1990

Statskonsult rapport 2006:19 Statens bruk av stiftelser

Vista Analyse, Rapport 2016/19 Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?

Vista Analyse, Rapport 2016/47 En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste

Direktoratet for økonomistyring, Veileder i samfunnsøkonomiske analyser, 2018

Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Statens kommunikasjonspolitikk, fastsatt 16. oktober 2009.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet, veileder, Bruk av styrer i staten, juni 2006

Kommunal- og regionaldepartementet, Rundskriv H-20/02 Lovlighetskontroll og klagesaksbehandling – ny delegasjon av fullmakter fra KRD

Kommunal- og regionaldepartementet, Rundskriv H-12/94 Veiledning om intern klage i kommuner og fylkeskommuner – forvaltningsloven § 28 andre ledd

Kommunal- og regionaldepartementet og Sametinget, Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, 11. oktober 2005 (med senere endringer)

Kommunal- og arbeidsdepartementet, rundskriv H-12/94 Veiledning om intern klage i kommuner og fylkeskommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, høringsnotat, «Sektorselskaper, virkemidler og effektiv måloppnåelse», 2013

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nasjonal strategi for bruk av skytenester, 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet De alminnelige etiske retningslinjer for statstjenesten, som senest er revidert i juni 2017

Justisdepartementet, rundskriv 30. juni 1955.

Justisdepartementet, rundskriv G-33/74

Justisdepartementet, rundskriv G-38/78

Justisdepartementet, rundskriv G-37/95

Justisdepartementet, veileder, Forskriftsarbeid for kommuner, 2002

Justisdepartementet, rettleiar til offentleglova, 2006

Statsministerens kontor, Om statsråd, 2017

Statsministerens kontor, Om r-konferanser, 2014

Litteratur

A

Azad Taheri Abkenar, Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører, København 2017

Johs. Andenæs, Domstolene og administrasjonen, Rt. 1947 s. 193

Johs. Andenæs og Arne Fiflet, Statsforfatningen i Norge, 11. utg., Oslo 2017

Kristian Andenæs, Sosialomsorg i gode og onde dager, Oslo 1992

Johan Greger Aulstad, «Saksbehandling og omgjøring av avtaler som er enkeltvedtak», Jussens Venner, 02/2004 s. 74–129

B

Inge Lorange Backer, «Noen flere synspunkter på delegasjon til private og til kommuner», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1978

Inge Lorange Backer, Naturvern og naturinngrep, Oslo 1986

Inge Lorange Backer, «En utvikling i delegasjonslæren?», i: Anders Bratholm mfl. (red.), Samfunn Rett Rettferdighet. Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, Oslo 1986 s. 55–67

Inge Lorange Backer, «Forvaltningsloven i det 21. århundre – velfungerende eller avleggs?», Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr. 1/2016, 93. årgang s. 75–86

Inge Lorange Backer, «Lokale forskrifter – et interessant sidespor i rettsforskningen?», i: Hans Petter Graver, Ida Hjort Kraby og Marius Stub (red.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013, Oslo 2013 s. 25–42

Jan Fridthjof Bernt og Ørnulf Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett. Bind 1, 2. utg. Bergen 2010

Jan Fridthjof Bernt, «Rettsstat eller forskriftsstat?», i: Hans Christian Bugge mfl. (red.), Lov, Liv og Lære. Festskrift til Inge Lorange Backer, Oslo 2016 s. 66–86

Camilla Bernt, «Moderne forvaltning i møte med parter og deres behov», i: Hans Christian Bugge mfl. (red.), Lov, Liv og Lære. Festskrift til Inge Lorange Backer, Oslo 2016 s. 49–65

Camilla Bernt og Jan Fridthjof Bernt (med bidrag av Arne Fliflet), God forvaltningsskikk, Oslo 2018

Jon Bing, «Automatiseringsvennlig lovgivning», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1997 s. 195–229

Erik Magnus Boe, Innføring i juss. Bind 2, Oslo 1993

Erik Magnus Boe, «Klagerett når myndigheter unnlater å bruke kompetanse», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1999 s. 5–76

Erik Magnus Boe, «Enkeltvedtak – da og nå. Replikk til Bernt Frydenberg», Lov og Rett, 2000 s. 350–363

Erik Magnus Boe, Rettskildelære under debatt, Oslo 2012

Erik Magnus Boe og Geir Woxholth, «Forvaltning eller kontrakt. Det ene, det annet, begge deler eller ingen av delene?», i: Karl Harald Søvig, Sigrid Eskeland Schütz og Ørnulf Rasmussen (red.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt, Bergen 2013 s. 81–98

Erik Magnus Boe, «Lovgivningsutvikling og IKT», i: Hans Christian Bugge mfl. (red.), Lov, liv og lære. Festskrift til Inge Lorange Backer, Oslo 2016 s. 98–110

Erik Magnus Boe, Forsvarlig forvaltning, Oslo 2018

Kristian Brandt mfl., Offentleglova. Lovkommentar, Oslo 2018

Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike, Oslo 2014

Robert Brauneis og Ellen P. Goodman, Algorithmic Transparency for the Smart City, Yale J. L. & Tech. vol. 20, 2018

Sten Bønsing, Almindelig forvaltningsret, 4. utg., København 2018

C

Frede Castberg, Innledning til forvaltningsretten, 3. utg., Oslo 1955

Tom Christensen og Paul G. Roness, «Den historiske arven – Norge», i: Per Lægreid og Ove K. Pedersen (red.), Fra oppbygning til ombygning i staten. Organisationsforandringer i tre nordiske lande, København 1999

Tom Christensen og Per Lægreid, «Trust in Government: The Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors, and Demography», i: Public Performance & Management Review, Vol. 28, No. 4, 2005 s. 487–511

Tom Christensen, Post-NPM and changing public governance, Meiji Journal of Political Science and Economics Volume 1, 2012

Tom Christensen mfl., Forvaltning og politikk, 4. utg., Oslo 2014

Tom Christensen mfl., Sentralforvaltningen: Stabilitet og endring gjennom 40 år, Oslo 2018

D

Marianne Dragsten, Offentlige anskaffelser. Regelverk, praksis og løsninger, Oslo 2013

E

Christoffer C. Eriksen og Halvard H. Fredriksen, EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov, 2017

Torstein Eckhoff, «Effektivitet og rettssikkerhet i den offentlige forvaltning», Nordisk Administrativt Tidsskrift, 1958

Torstein Eckhoff, Statens styringsmuligheter. Særlig i miljø- og ressursspørsmål, Oslo 1983

Torstein Eckhoff og Hans Petter Graver, Regelstyring av lokale forvaltningsvedtak. Praktisering av bygningsloven, Oslo 1991

Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 11. utg., Oslo 2018

Svein Eng, «Plassering av offentlig kompetanse hos private – noen hensyn for og imot», Lov og Rett, 1992 s. 544–551

Siri Andersen Enge, «Vanskeligstilte og personer med rusproblemer i møte med offentlig forvalting – hva er utfordringen?», Kritisk juss, 2015 s. 127–129

F

Arne Fanebust, Offentlig arbeidsrett. Rettigheter og plikter. Tilsetting og opphør, Oslo 2018

Niels Fenger, Forvaltning og fællesskab, København 2004

Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer, København 2013

Niels Fenger (red.), Forvaltningsret, København 2018

Anne Lise Fimreite og Yngve Flo, «Den besværlige lokalpolitikken», Nytt Norsk Tidsskrift, 3/2002

Arvid Frihagen, Taushetsplikt etter forvaltningsloven, Oslo 1979

Arvid Frihagen, Inhabilitet etter forvaltningsloven, Oslo 1985

Arvid Frihagen, Forvaltningsloven. Kommentarutgave. Bind II, Oslo 1986

Arvid Frihagen, Forvaltningsrett. Bind I, 3. utg., Oslo 1991

Bernt Frydenberg, «‘Enkeltvedtak’ – et begrep i dynamisk utvikling», Lov og Rett, 1999 s. 599–608

Thomas Frøberg, Rettslig prinsippargumentasjon, Oslo 2014

G

Hans Gammeltoft-Hansen mfl., Forvaltningsret, 2. utg., København 2002

Liv Gjølstad, «Habilitet», i: Tore Schei, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie (red.), Lov, sannhet, rett. Norges Høyesterett 200 år, Oslo 2015 s. 421–445

Hans Petter Graver, Forvaltningsrett i markedsstaten, Oslo 2002

Hans Petter Graver, «Konkurransetilsynets veiledningsplikt på bakgrunn av forvaltningens alminnelige veiledningsplikt», Tidsskrift for forretningsjus, 2004 s. 187–205

Hans Petter Graver, «Bevisbyrde og beviskrav i forvaltningsretten», Tidsskrift for Rettsvitenskap 2004 s. 465–498

Hans Petter Graver, «Fjordlaksformelen og forvaltningens vurderingsfrihet», Lov og Rett 2007 s. 365–374

Hans Petter Graver, «Forholdsmessighet og myndighetsmisbruk i forvaltningsretten», Jussens Venner, 06/2008 s. 384–385

Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 4. utg., Oslo 2014

Kyrre Grimstad og Siri Halvorsen, Forvaltningsloven i kommunene, Oslo 2011

Tore Grønlie, Sentraladministrasjonens historie etter 1945: Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945–1980. Bind 1, Bergen 2009

Tore Grønlie og Yngve Flo, Sentraladministrasjonens historie etter 1945: Den nye staten? Tiden etter 1980. Bind 2, Bergen 2009

H

Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2. utg., Oslo 2011

Tormod Hansen og Inger Marie Stigen, «Ble det en bedre organisert stat?», Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr. 3/2013, 90. årgang

Carsten Henrichsen, «Aftaler om offentlig myndighedsudøvelse», i: Karl Harald Søvig, Sigrid Eskeland Schütz og Ørnulf Rasmussen (red.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt, Bergen 2013 s. 193–206

Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsgiverbegrepet, Oslo 2015

Roald Hopsnes, «Myndighetsmisbrukslæren som skranke for forvaltningsorganers avtaleinngåelser?», i: Hans Petter Graver, Ida Hjort Kraby og Marius Stub (red.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe, Oslo 2013 s. 173–202

Benedikte Moltumyr Høgberg, Forbud mot tilbakevirkende lover, Oslo 2010

Hans Christian Høyer, Sjur Kasa og Bent Sofus Tranøy (red.), Tillit, styring, kontroll, Rena 2015

Njål Høstmælingen, Internasjonale menneskerettigheter, 2. utg., Oslo 2012

I

Frode Innjord, «Hva er ‘vakkert’? Domstolskontroll med forvaltningsvedtak når forvaltningens kompetanse er angitt med vage og/eller skjønnspregede ord og uttrykk», Jussens Venner, 1996 s. 161–194

Frode Innjord, «Almene råd og vejledninger – styring og skøn», Forhandlingerne på Det 38. nordiske Juristmøte 2008, København 2009 s. 207–219

Frode Innjord (red.), Plan- og bygningsloven. Med kommentarer, Oslo 2010

Frode A. Innjord, «Høyesterett og prøving av forvaltningsvedtak – hovedlinjer og utviklingsrett», i: Tore Schei, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie (red.), Lov, sannhet, rett. Norges Høyesterett 200 år, Oslo 2015 s. 617–649

K

Rune Karlsen, Kristoffer Kolltveit, Christina Hoelgaard, Stoltenberg, Mediepåvirkning i offentlig sektor. Resultat- og dokumentasjonsrapport, Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2018:3

Lise Kjølsrød, «En tjenesteintens velferdsstat», i: Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (red): Det norske samfunn, 4. utg, Oslo 2003

Erik Keiserud, «Rettsstaten – mellom prinsipper og praksis», Kritisk juss, 2016 s. 62–76

Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse og Morten Kjelland, Velferdsrett I, 6. utg., Oslo 2017

Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse og Morten Kjelland (red.), Velferdsrett II, 5. utg., Oslo 2017

Heikki Kulla, Förvaltningsförfarandets grunder, Helsingfors 2014

Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske menneskerettighetdskonvention. For praktikere, 4. utg., København 2017

L

Per Lægreid og Simon Neby, Gaming, «Accountability and Trust. DRGs and Activity-Based Funding in Norway», Financial Accountability & Management, 32(1), 2016 s. 57–79

M

Olli Mäenpää, Grunderna för god förvaltning, 3. uppl., Helsingfors 2011

Isak Mendoza og Lee A. Bygrave, «The Right Not to Be Subject to Automated Decisions Based on Profiling», i: Tatiani Synodinou mfl. (red.), EU Internet Law. Regulation and Enforcement (Springer, 2017, Forthcoming), University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2017–20

Olav Molven og Einar Vetvik, Saksbehandling i kommunal forvaltning, 1986

Bredo Morgenstierne, Lærebog i den norske Statsforfatningsret, 2. utg., Oslo 1909

N

Runar Narvland, «Betydningen av svikt i NAVs veiledningsplikt», Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 2013 s. 26–47

Matti Niemivuo, «Har Sveriges förvaltningslag påverkat Finlands motsvarande lag – eller tvärtom?», Förvaltningsrättslig tidskrift 2018 s. 623–42

O

Johan P. Olsen «Europa igjen på leting etter det gode styresett. Demokrati og demokrater, byråkrati og byråkrater i det 21. århundre», Nordisk administrativt tidsskrift, 2018 (nr. 3) s. 45–63

R

Karsten Revsbech mfl., Forvaltningsret. Almindelige emner, 6. utg., København 2016

Karsten Revsbech, Carl Aage Nørgaard og Jens Garde, Forvaltningret. Sagsbehandling, 7. utg., København 2014

Karl Robertsen, «Konkurranseutsetting av offentlig virksomhet», Magma: Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, 1/1999

Bo Rothstein, «Corruption and Social Trust: Why the Fish Rots from the Head Down», i: Social Research Vol. 80: No. 4, 2013

Steen Rønsholdt, Forvaltningsret, 2. utg., København 2006

S

Inger-Johanne Sand, Styring av kompleksitet, Bergen 1996

Kirsten Sandberg, «Privatisering av førstelinjetjenesten i barnevern», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2004 s. 83–99

Erling Sandene, «Forvaltningsorganenes veiledningsplikt – forvaltningsloven § 11», i: Anders Bratholm mfl. (red.), Samfunn Rett Rettferdighet. Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdagen, Oslo 1986 s. 553–562

Dag Wiese Schartum, Den elektroniske forvaltningen og loven, Oslo 2015

Dag Wiese Schartum, Arild Jansen og Tommy Tranvik, Digital forvaltning – en innføring, Oslo 2017

Dag Wiese Schartum, «Forvaltningsloven og elektronisk forvaltning», Lov og Rett, 2017 s. 45–62

Dag Wiese Schartum, Digitalisering av offentlig forvaltning – fra lovtekst til programkode, Bergen 2018

Tore Schei mfl., Tvisteloven. Kommentarutgave. Bind II, 2. utg., Oslo 2014

Jens Edvin Skoghøy, Tvisteløsning, Oslo 2014

Åste Marie Bergseng Skullerud mfl., Personvernforordningen (GDPR). Kommentarutgave, Oslo 2018

Eivind Smith, «Delegasjon av forvaltningsmyndighet til private og til uavhengige organer», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1976 s. 360–390.

Eivind Smith, «Avtaler som forvaltningsvedtak», Lov og Rett, 1978 s. 304–325

Eivind Smith, Rettssikkerhet ved offentlig tjenesteyting. Forvaltningslovens anvendelse ved fordeling av tjenester, Oslo 1984

Eivind Smith, «Statsrådenes politiske og konstitusjonelle ansvar for statlige virksomheter med styre», Nordisk Administrativt Tidsskrift, 1994

Eivind Smith, Den konstitusjonelle adgang til å legge vedtaksmyndighet til «uavhengige» organer», inntatt som vedlegg 6 i NOU 1997: 19

Eivind Smith, «Statsrådsansvaret og dets grenser», inntatt som vedlegg 2 til NOU 1999: 18 Organisering av oppdragsvirksomhet – En vurdering av rammene for oppdragsvirksomhet ved institusjoner innenfor høgre utdanning

Eivind Smith, Uavhengig myndighetsutøvelse. Vedlegg til Difi-rapport 2012:7 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse

Eivind Smith, Stat og rett, Oslo 2002

Eivind Smith, «Rettslig interesse i forvaltningsretten», i: Stat og rett. Artikler i utvalg 1980–2001, Oslo 2002 s. 722–740

Eivind Smith, Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?, Oslo 2011

Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati, 4. utg., Oslo 2017

Per Stavang, Storting og Regjering, Bergen 1999

Magne Strandberg, Beviskrav i sivile saker, Bergen 2012

Sigrid Stokstad, Kommunalt selvstyre – Kompetansefordelingen mellom Stortinget, statsforvaltningen og kommunene, Oslo 2012

Sigrid Stokstad og Signe Bock Segaard, Forsvinner det kommunale selvstyret i statlig klagebehandling? (Rapport KS, Oslo 2013)

Marius Stub, «Kan avgjørelser om undersøkelser og beslag i tilsynsøyemed være enkeltvedtak?», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2008 s. 35–74

Marius Stub, «Om ‘fjordlaksformelen’ og forvaltningens subsumsjonsfrihet. En kommentar til Hans Petter Graver», Lov og Rett, 2008 s. 166–181

Marius Stub, Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet, Oslo 2011

Marius Stub, «Det forvaltningsrettslige forbudet mot usaklig forskjellsbehandling – noen hovedtrekk», i: Hans Christian Bugge mfl. (red.), Liv, lov og lære. Festskrift til Inge Lorange Backer, Oslo 2016 s. 491–512

Marius Stub, «Noen kommentarer til Rt. 2015 s. 1388», Jussens Venner, 2016 s. 92–118

Nils Kristian Sundby, Om normer, Oslo 1974

Håkan Strömberg og Bengt Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 27. uppl., Stockholm 2018

Rune J. Sørensen og Carlo Thomsen, En effektiv offentlig sektor. Organisering, styring og ledelse i stat og kommune, 2. utg., 2018

Karl Harald Søvig (red.), Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten, Bergen 2015

T

Karen Eg Taraldrud, Skjærgårdsparkavtaler. Rettslige spørsmål ved tilblivelsen, Oslo 2011

Arnulf Tverberg, «Tilskuddsforvaltningen og forvaltningsretten – aktuelle spørsmål», i: Hans Petter Graver, Ida Hjort Kraby og Marius Stub (red.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013, Oslo 2013 s. 339–362

W

Geir Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer, 5. utg., Oslo 2011

Ø

Ragnhild Øvrelid, Rettssikkerhet eller demokrati? Innflytelse og kontroll i fullmaktslovgivningen, Oslo 1984

Å

Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, 5. utg., Bergen 2015

Til forsiden