NOU 2019: 5

Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Lovspeil – fra lovutkast til gjeldende lov1

Utkast til ny forvaltningslov

Forvaltningsloven 1967

§ 1

-

§ 2 første ledd

§ 1

§ 2 annet ledd

§ 1 første punktum i.f.

§ 3 første ledd

§ 4 første ledd bokstav a

§ 3 annet ledd

§ 4 fjerde ledd

§ 4 første ledd

§ 4 første ledd bokstav b

§ 4 annet ledd

-

§ 5

§ 4 tredje ledd

§ 6 første ledd første punktum

§ 2 første ledd bokstav a og b

§ 6 første ledd annet punktum

§ 2 annet ledd første og annet punktum og tredje ledd

§ 6 annet ledd

§ 2 første ledd bokstav a og c

§ 6 tredje ledd

§ 2 første ledd bokstav e

§ 7 første ledd

§ 3 annet ledd annet punktum

§ 7 annet ledd

§ 3 annet ledd tredje punktum

§ 8

-

§ 9

-

§ 10 første ledd

-

§ 10 annet ledd

-

§ 10 tredje ledd

§ 11 d annet ledd

§ 11

-

§ 12

-

§ 13 første ledd

-

§ 13 annet ledd

§ 15 a

§ 14 første ledd

§ 11 første ledd første og annet punktum

§ 14 annet ledd

§ 11 annet ledd annet og tredje punktum

§ 14 tredje ledd første punktum

§ 11 første ledd tredje punktum

§ 14 tredje ledd annet punktum

§ 11 annet ledd første punktum

1 Oversikten speiler bestemmelsene i gjeldende forvaltningslov og utkastet til ny forvaltningslov med hensyn til hvilke forhold de enkelte reglene gjelder. Speilingen sier for øvrig ingenting om innholdsmessige likheter eller forskjeller mellom gjeldende lov og utkastet til ny forvaltningslov.

§ 15 første ledd første punktum

(Forvaltningslovforskriften § 2 første punktum)

§ 15 første ledd annet punktum

-

§ 15 annet ledd første punktum

§ 11 d første ledd første punktum

§ 15 annet ledd annet punktum

-

§ 15 annet ledd tredje punktum

§ 11 d første ledd annet punktum

§ 15 tredje ledd

(Forvaltningslovforskriften § 6)

§ 15 fjerde ledd

(Forvaltningslovforskriften § 7)

§ 15 femte ledd

§ 11 femte ledd

§ 16 første ledd

§ 11 fjerde ledd første punktum

§ 16 annet ledd

§ 11 fjerde ledd annet og tredje punktum

§ 17 første ledd

§ 11 a første ledd

§ 17 annet ledd

§ 11 a annet og tredje ledd

§ 17 tredje ledd

-

§ 17 fjerde ledd

§ 11 b

§ 18

-

§ 19

§ 12

§ 20

-

§ 21 første ledd første punktum

§ 14 første punktum

§ 21 første ledd annet punktum

§ 14 tredje punktum

§ 21 første ledd tredje punktum

-

§ 21 annet ledd første punktum

§ 14 tredje punktum

§ 21 annet ledd annet punktum

§ 14 femte punktum

§ 21 annet ledd tredje punktum

-

§ 21 annet ledd fjerde punktum

-

§ 21 annet ledd femte punktum

§ 14 sjette punktum

§ 22 første ledd første punktum

§ 15 første ledd første punktum i.f.

§ 22 første ledd annet punktum

-

§ 22 annet ledd første punktum

-

§ 22 annet ledd annet punktum

§ 15 tredje ledd

§ 22 tredje ledd første punktum

§ 15 første ledd første punktum

§ 22 tredje ledd annet punktum

§ 15 annet ledd første punktum

§ 22 fjerde ledd første punktum

-

§ 22 fjerde ledd annet punktum

§ 15 annet ledd annet punktum

§ 22 fjerde ledd tredje punktum

-

§ 22 fjerde ledd fjerde punktum

-

§ 22 fjerde ledd femte punktum

-

§ 22 femte ledd

§ 15 fjerde ledd fjerde punktum

§ 23

-

§ 24

-

§ 25

-

§ 26

-

§ 27 første ledd

§ 6 første ledd

§ 27 annet ledd

§ 7

§ 27 tredje ledd

§ 6 tredje ledd

§ 27 fjerde ledd

§ 9

§ 28 første ledd

§ 6 første ledd bokstav a

§ 28 annet ledd

§ 6 første ledd

§ 28 tredje ledd

§ 6 første ledd

§ 28 fjerde ledd

-

§ 28 femte ledd

-

§ 29 første ledd

§ 6 annet ledd

§ 29 annet ledd

§ 6 annet ledd

§ 30 første ledd første punktum

§ 8 første ledd

§ 30 første ledd annet punktum

§ 8 første ledd annet punktum og annet ledd

§ 30 annet ledd første og annet punktum

§ 8 annet ledd

§ 30 annet ledd tredje punktum

-

§ 31 første ledd

§ 13 første ledd

§ 31 annet ledd

§ 13 f første ledd

§ 32

§ 13 første ledd og tredje ledd første punktum

§ 33 første ledd

§ 13 første ledd nr. 1

§ 33 annet ledd

-

§ 33 tredje ledd

§ 13 annet ledd første punktum

§ 34 første ledd

§ 13 første ledd nr. 2

§ 34 annet ledd

-

§ 34 tredje ledd

-

§ 35 første ledd bokstav a

§ 13 a nr. 3

§ 35 første ledd bokstav b

§ 13 a nr. 2

§ 35 annet ledd

§ 13 c tredje ledd annet punktum

§ 35 tredje ledd

§ 13 c tredje ledd tredje punktum

§ 35 fjerde ledd

§ 13 f annet ledd

§ 36 første ledd

§ 13 a nr. 1

§ 36 annet ledd

§ 13 b første ledd

§ 36 tredje ledd

-

§ 36 fjerde ledd

-

§ 37 første ledd

§13 b annet ledd annet og tredje punktum og § 13 c første ledd

§ 37 annet ledd

§ 13 b annet ledd første punktum

§ 38 første ledd

§ 13 c annet ledd

§ 38 annet ledd

-

§ 38 tredje ledd

-

§ 39

§ 13 annet ledd annet punktum, § 13 c tredje ledd og § 13 d tredje ledd

§ 40

-

§ 41

-

§ 42 første ledd

§ 16 første ledd første punktum

§ 42 annet ledd

§ 16 første ledd og annet ledd første punktum

§ 42 tredje ledd

-

§ 42 fjerde ledd

§ 16 tredje ledd

§ 43 første ledd første punktum

§ 17 annet ledd første punktum

§ 43 første ledd annet punktum

§ 17 tredje ledd første punktum

§ 43 første ledd tredje punktum

-

§ 43 annet ledd

§ 17 annet ledd annet punktum

§ 44 første ledd første punktum

§ 17 første ledd første punktum

§ 44 første ledd annet punktum

-

§ 44 annet ledd

-

§ 44 tredje ledd

-

§ 45

§ 18

§ 46 første ledd

§ 16 første ledd annet punktum og § 17 fjerde ledd

§ 46 annet ledd

§ 17 første ledd annet og tredje punktum

§ 46 tredje ledd

§ 18 første ledd fjerde punktum

§ 46 fjerde ledd

§ 27 første ledd annet punktum

§ 47 første ledd

§ 23

§ 47 annet ledd

-

§ 48 første ledd

§ 24 første ledd første punktum

§ 48 annet ledd

§ 25

§ 48 tredje ledd

§ 24 tredje ledd tredje punktum

§ 48 fjerde ledd

§ 24 fjerde ledd

§ 49 første ledd første punktum

§ 24 første ledd annet punktum og § 27 første ledd første punktum

§ 49 første ledd annet punktum

-

§ 49 annet ledd

-

§ 49 tredje ledd

-

§ 49 fjerde ledd

§ 27 første ledd syvende punktum

§ 50 første ledd

-

§ 50 annet ledd

§ 27 tredje og ledd

§ 51 første ledd

§ 23

§ 51 annet ledd

-

§ 51 tredje ledd første punktum

§ 27 første ledd sjette punktum

§ 51 tredje ledd annet punktum

-

§ 52

§ 27 b

§ 53 første ledd

§ 28 første ledd

§ 53 annet ledd

-

§ 53 tredje ledd

§ 28 tredje ledd første og annet punktum

§ 53 fjerde ledd

§ 28 fjerde ledd

§ 54 første ledd

§ 28 første ledd

§ 54 annet ledd

§ 28 annet ledd første punktum

§ 54 tredje ledd

§ 28 annet ledd annet punktum

§ 54 fjerde ledd

§ 28 annet ledd tredje punktum

§ 55 første ledd

§ 29 første ledd

§ 55 annet ledd

§ 29 annet ledd

§ 55 tredje ledd

§ 30 tredje punktum

§ 55 fjerde ledd

§ 29 fjerde ledd

§ 56 første ledd

§ 30 første punktum

§ 56 annet ledd

§ 30 annet punktum

§ 57

§ 31

§ 58 første ledd

§ 32 første ledd

§ 58 annet ledd

§ 32 annet ledd

§ 58 tredje ledd

§ 32 første ledd bokstav a

§ 58 fjerde ledd

§ 32 tredje ledd

§ 59 første ledd

§ 33 annet ledd tredje punktum

§ 59 annet ledd første punktum

§ 33 annet ledd første punktum

§ 59 annet ledd annet punktum

§ 33 tredje ledd første punktum

§ 59 annet ledd tredje punktum

§ 33 annet ledd annet punktum

§ 59 tredje ledd

§ 33 fjerde ledd

§ 60 første ledd

§ 34 første ledd

§ 60 annet ledd første punktum

§ 33 femte ledd første punktum

§ 60 annet ledd annet punktum

§ 34 annet ledd første punktum

§ 60 annet ledd tredje punktum

§ 34 annet ledd annet punktum

§ 60 annet ledd fjerde punktum

§ 33 femte ledd annet punktum

§ 60 tredje ledd

§ 34 annet ledd tredje og fjerde punktum

§ 60 fjerde ledd

§ 34 tredje ledd

§ 60 femte ledd

§ 34 fjerde ledd

§ 61

-

§ 62 første ledd

§ 35 første og femte ledd

§ 62 annet ledd

-

§ 63 første punktum

§ 35 annet ledd

§ 63 annet punktum

§ 35 fjerde ledd

§ 63 tredje punktum

-

§ 64

-

§ 65

-

§ 66

-

§ 67

-

§ 68

-

§ 69

-

§ 70

-

§ 71

-

§ 72

-

§ 73

-

§ 74

§ 41

§ 75

-

§ 76 første ledd

§ 42 første ledd første til tredje punktum

§ 76 annet ledd

-

§ 76 tredje ledd

§ 40 første ledd fjerde punktum og annet ledd

§ 77 første ledd

§ 51 første ledd

§ 77 annet ledd

§ 51 annet ledd

§ 77 tredje ledd første punktum

§ 51 tredje ledd

§ 77 tredje ledd annet punktum

-

§ 77 fjerde ledd

§ 51 fjerde ledd

§ 77 femte ledd

§ 51 femte ledd

§ 78

§ 43

§ 79

§ 44

§ 80

§ 45

§ 81

§ 46

§ 82

§ 47

§ 83

§ 48

§ 84

§ 49

§ 85

§ 50

§ 86 første ledd

§ 37 første ledd

§ 86 annet ledd

-

§ 87

-

§ 88 første ledd

§ 37 annet ledd

§ 88 annet ledd første punktum

§ 37 tredje ledd

§ 88 annet ledd annet punktum

-

§ 88 annet ledd tredje punktum

-

§ 88 annet ledd fjerde punktum

-

§ 88 tredje ledd

§ 37 fjerde ledd

§ 89

§ 38 første ledd

§ 90

§ 38 første ledd bokstav d og fjerde ledd

§ 91

§ 39

§ 92

§ 40

§ 93

-

Til forsiden