7 Regjeringsmedlemmers habilitet i regjeringskonferanse

7.1 Forholdet til forvaltningsloven

Reglene for offentlige tjenestemenns inhabilitet er inntatt i forvaltningsloven (lov 10. februar 1967) §§ 6 til 10. Disse reglene gjelder bare for statsråder i deres egenskap av departementssjefer. I forvaltningsloven § 10 annet punktum er det uttrykkelig fastsatt at bestemmelsene ikke gjelder for en statsråd i egenskap av regjeringsmedlem.

Som begrunnelse for dette unntaket er det i lovforarbeidene pekt på en del konstitusjonelle og praktiske hensyn som taler for at habilitetsregler i forvaltningsloven ikke bør gjelde direkte. Forvaltningskomiteen har i sin innstilling uttalt at en på regjeringsplanet får avgjøre spørsmålet om habilitet etter en vurdering av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. I lovforarbeidene er det likevel sagt at inhabilitetsprinsippene også bør anvendes i statsråd, men at det kan være uheldig med bindende lovregler.

I heftet «Om statsråd» er det gitt en nærmere omtale av spørsmål knyttet til habilitet for statsråder.

7.2 Habilitet i regjeringskonferanser

I regjeringskonferansene drøftes sakene uten at det treffes formelle beslutninger. Den formelle beslutningskompetansen er enten tillagt det enkelte fagdepartementet eller Kongen i statsråd. Det er ikke fastsatt formelle saksbehandlingsregler for behandling av saker i en regjeringskonferanse eller i forberedende statsråd. Med den betydningen behandlingen her har for utfallet av sakene, kan det likevel være i strid med vanlig rettsoppfatning at en inhabil statsråd deltar i behandlingen.

7.3 Behandling av habilitetsspørsmål

Hvis en statsråd mener at han er inhabil i en sak, må statsråden varsle Statsministerens kontor om dette så raskt som mulig og senest i forkant av regjeringskonferansen. Statsministerens kontor vil da også vurdere behovet for å få oppnevnt en settestatsråd (se retningslinjene «Om statsråd). Under konferansen må vedkommende statsråd si klart fra til statsministeren (eller den som leder regjeringskonferansen) om inhabiliteten, før behandlingen av saken begynner. Det samme gjelder dersom det kan være tvil om statsrådens habilitet. Hvis en statsråd er inhabil, bør statsråden forlate konferansesalen under behandlingen.

7.4 Foreleggelse av regjeringsnotater ved inhabilitet

En inhabil statsråd deltar ikke i prosessen når et regjeringsnotat forelegges. Saken forberedes for settestatsråden av det ordinære fagdepartementet. Dersom det er avsenderen av notatet som er inhabil, angis settestatsråden slik:

Kommunal- og moderniseringsministeren

(settestatsråd NN)

Når en settestatsråd har merknad, angis dette slik:

Kultur- og likestillingsministeren (settestatsråd NN) har følgende merknad:

«………………………………»

Til dokumentets forside