Ot.prp. nr. 34 (1996-97)

Endringer i reglene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt av utenlandsk datterselskap mv

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Departementet legger med dette frem forslag om endringer i selskapsskatteloven § 1-7 om kredit for skatt betalt i utlandet av utbytte mottatt fra utenlandsk datterselskap.

Departementet foreslår å utvide retten til fradrag (kredit) for skatt betalt i utlandet av utenlandsk datterselskap på utbytte som er utdelt til et norsk morselskap. For det første foreslås anvendelsesområdet for selskapsskatteloven § 1-7 utvidet ved å senke kravet til eierandel i det utenlandske datterselskapet fra 25 prosent til 10 prosent. Det er behov for en nedre grense for å utelukke skattemessig integrasjon for aksjeposter som mer har karakter av finansiell plassering fremfor direkte investering. For det annet foreslås de gjeldende bestemmelser utvidet slik at det gis fradrag i norsk skatt for utenlandsk selskapsskatt som er betalt i tidligere år, når det deles ut tilbakeholdt overskudd i et senere år. I dag gis det bare fradrag for skatt som datterselskapet betaler i det året utbyttet deles ut. Denne adgangen foreslås tidsbegrenset til fire år forut for det inntektsåret utbyttet skal henføres til, slik at en tar hensyn til skatt betalt i til sammen fem år ved beregningen av kreditfradraget. For det tredje foreslår departementet at skatt betalt av datterdatterselskap tas med ved beregningen av den utenlandske skatten som kan kreves fradratt i norsk skatt. I dag er det ikke slik adgang. Det legges til grunn at morselskapets indirekte eierandel i datterdatterselskapet må være minst 25 prosent, og at datter- og datterdatterselskapet må være hjemmehørende i samme stat. Også for skatt betalt av datterdatterselskap foreslås adgangen til fradrag i norsk skatt tidsbegrenset til fire år forut for det inntektsåret utbyttet skal henføres til.

Alt i alt innebærer forslagene at det blir lettere for norske selskaper å delta i prosjekter i andre land, samtidig som det blir gunstigere å ta hjem utbytte fra slike prosjekter til Norge. Det kan føre til at morselskapet finner det mer lønnsomt å ta hjem utbytte fremfor å investere overskuddet i det land datterselskapet er hjemmehørende, eller eventuelt i andre land. Forslagene vil også gjøre det enklere å få en hensiktsmessig konsernstruktur på norskeid virksomhet i utlandet.

Departementet viser til utkastet til endringer i selskapsskatteloven § 1-7.

Til forsiden