Ot.prp. nr. 34 (1996-97)

Endringer i reglene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt av utenlandsk datterselskap mv

Til innholdsfortegnelse

II

Endringene under I trer i kraft med virkning for inntektsåret 1997.

Til forsiden