Ot.prp. nr. 34 (1996-97)

Endringer i reglene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt av utenlandsk datterselskap mv

Til innholdsfortegnelse

5 Utenlandsk rett

5.1 Storbritannia

Et britisk selskap som direkte, indirekte eller sammen med et morselskap kontrollerer 10 prosent eller mer av stemmerettighetene i et utenlandsk selskap har rett til kredit for underliggende selskapsskatt betalt av det utenlandske datterselskapet, etter et system som svarer til det norske.

Ved beregningen av kreditfradraget tas utgangspunkt i den skatt som er betalt av det overskuddet som kan utbetales som utbytte (regnskapsmessig overskudd). Det gis også kredit for skatt betalt av tilbakeholdt overskudd. Ubenyttet kreditfradrag kan verken fremføres eller tilbakeføres. Det tas også hensyn til skatt betalt i et tredje land ved beregningen av kreditfradraget.

5.2 USA

Amerikanske selskaper kan kreve kreditfradrag for underliggende selskapsskatt dersom det amerikanske selskapet eier minst 10 prosent av de stemmeberettigede aksjene i et utenlandsk selskap. Det kan også kreves kredit for skatt betalt av datterdatterselskap og selskap eiet av datterdatterselskapet. Selskapene må da eies med minst 10 prosent i hvert ledd, likevel slik at hvert selskap i eierrekken må eies indirekte av det amerikanske selskapet med minst 5 prosent.

Kreditfradraget for det enkelte år kan ikke overstige den amerikanske skatten som ville blitt pålagt den utenlandske inntekten (den inntekten som har sin kilde i utlandet). Inntekten fastsettes ved denne beregningen etter amerikanske skatteregler. For øvrig fastsettes kreditfradraget etter et system som svarer til det norske.

5.3 Tyskland

Tyskland innrømmer kreditfradrag for underliggende selskapsskatt betalt av utenlandsk datterselskap, når det tyske morselskapet eier minst 10 prosent av det utenlandske datterselskapet, direkte eller indirekte, i minst 12 måneder. I tillegg må det utenlandske selskapets inntekter komme fra «aktiv virksomhet», f eks fra et fast driftssted. Skatten krediteres mot tilsvarende tysk skatt, etter et system som svarer til det norske.

5.4 Frankrike

I Frankrike kan det velges mellom to forskjellige regelsett ved beskatning av utenlandsk datterselskap.

Det ene regelsettet kalles «mor- og filialregimet». Etter dette er mottatt utbytte skattefritt for morselskapet. Reglene gjelder for selskaper og andre enheter som betaler selskapsskatt med vanlig skattesats (33,3 prosent) for hele eller deler av dens aktivitet.

Morselskapet må eie minst 10 prosent av aksjene i datterselskapet, med fulle eierettigheter. Morselskapet må ha eiet aksjene siden utstedelsen, eller i minst 2 år.

Ved videreutdeling vil utdeling fra morselskapet gi rett til godtgjørelse for aksjonærene med 50 prosent av mottatt utbytte.

For at aksjonærene skal ha rett til godtgjørelse må morselskapet betale «précompte», en slags forskuddsskatt. Kildeskatt på mottatt utbytte kan avregnes mot slik forskuddsskatt. Det gis imidlertid ikke kredit for underliggende selskapsskatt.

Dette regelsettet er det mest utbredte for utbytte fra utlandet, fordi det flytter den endelige skattebetalingen til det tidspunkt utbytte videreutdeles.

Dersom «mor- og filialregimet» ikke velges, vil mottatt utbytte skattlegges som selskapsinntekt. Eventuell kildeskatt på utbyttet vil imidlertid gi rett til fradrag i skatten på utbyttet, begrenset til den skatten som faller på mottatt utbytte. Heller ikke her gis kredit for underliggende selskapsskatt.

5.5 Sverige

I Sverige er utbytte fra utenlandsk datterselskap skattefritt hos mottaker dersom mottaker eier 25 prosent eller mer av stemmerettene i selskapet. Lavere eierandel aksepteres dersom det sannsynliggjøres at eie av aksjene «betingas av verksamhet som bedrivs av företaget eller av företag som med hänsyn til äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära».

I tillegg er det et vilkår at datterselskapets inntekt er beskattet i hjemlandet med en skatt som er sammenlignbar med den svenske skatten som ville ha blitt ilignet på en tilsvarende inntekt. Den utenlandske skatten er sammenlignbar med den svenske dersom den er minimum 15 prosent.

Ved avgjørelsen av om skatten er minimum 15 prosent skal inntekten fra det utenlandske selskapet beregnes etter svenske skatteregler. Den skatten som er betalt i utlandet må utgjøre minst 15 prosent av denne inntekten.

Dersom det utenlandske datterselskapet er hjemmehørende i en stat Sverige har inngått skatteavtale med og selskapets inntekter kommer fra såkalt «normalbeskattet» virksomhet i avtaleland eller Sverige anses den skatten som er betalt som sammenlignbar med den svenske skatten.

5.6 Danmark

I Danmark er utbytte fra utenlandsk datterselskap skattefritt dersom det danske selskapet eier mer enn 25 prosent av det utenlandske selskapet og den utenlandske skatten som ilegges datterselskapet ikke er vesentlig lavere enn den danske selskapsskatten. Dersom eierkravet ikke er oppfylt, er mottatt utbytte fra utenlandsk selskap skattepliktig. Det gis imidlertid kredit for kildeskatt.

5.7 EU-direktivet

EU-direktiv 90/435 av 23. juli 1990 om felles skatteordning for mor- og datterselskaper i forskjellige medlemsland forbyr EU-landene å kreve kildeskatt ved utbytteutdeling fra et innenlandsk datterselskap til et utenlandsk morselskap som er hjemmehørende i et annet EU-land.

Etter direktivet skal utbytte fra datterselskap i et EU-land til et morselskap i et annet EU-land heller ikke beskattes på morselskapets hånd. Det er valgfritt for medlemslandene om de vil unnlate å beskatte utbytteutdelinger, eller om de vil beskatte, men med fradrag for datterselskapets underliggende selskapsskatt.

Morselskapet må eie minst 25 prosent av datterselskapet for at reglene skal komme til anvendelse.

Til forsiden