Ot.prp. nr. 35 (1997-98)

Endringar i skattelovgjevinga

Til innholdsfortegnelse

0 Innleiing

Finans- og tolldepartementet legg med dette fram forslag til:

 • Lov om endring i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • Lov om endring i lov av 19. mai 1933 nr 11 om omsetningsavgift (omsetningsavgiftsloven)

 • Lov om endring i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • Lov om endring i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • Lov om endring i lov av 3. juni 1994 nr 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven)

 • Lov om endring av 29. november 1996 nr 68 om skatt til Svalbard

Departementet gjer framlegg om:

 1. Endring i skattelova § 45 andre ledd siste punktum.

 2. Endringar i likningslova og meirverdiavgiftslova som følgje av omorganisering av Postverket.

 3. Endring i skattelova § 26 første ledd bokstav f nr 5 og 6 om skattefritak for sjøtrygdelag.

 4. Endringar i lov om Enhetsregisteret.

 5. Endring i meirverdiavgiftslova om forelding av forseinkingsrenter etter krav om tvangsfullbyrding.

 6. Endringar i omsetningsavgiftslova.

 7. Oppretting av skattelova § 19 A-5 nr 1.

 8. Endringar i overgangsregelen til skattelova § 37 bokstav a tredje og fjerde leddet om skattlegging av kraftselskap.

 9. Oppretting av lovtekst.

Til forsiden