Ot.prp. nr. 40 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Samferdselsdepartementet legger med dette frem proposisjon om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk. I proposisjonen blir følgende emner behandlet:

  • Forslag til ny § 13 a, forbud mot utstyr som kan varsle om eller forstyrre trafikkontroller.

  • Forslag til endring av § 17 første ledd, plikt til å medbringe vognkort til tilhenger (registreringspliktig kjøretøy).

Formålet med forslaget til ny § 13 a er å styrke trafikksikkerheten på vegene. Trafikkontroller er et sentralt virkemiddel i arbeidet for å bedre sikkerheten på vegene. Dersom motorvognførere kan ferdes på vegene uten å måtte ta hensyn til politiets kontrollvirksomhet vil resultatet kunne bli at trafikksikkerheten for samtlige vegfarende reduseres. Det foreslås på denne bakgrunn en ny § 13 a i vegtrafikkloven med forbud mot besittelse og bruk av utstyr som kan varsle om eller forstyrre trafikkontroller.

Samferdselsdepartementet foreslår at overtredelse av den nye § 13 a i vegtrafikkloven underkastes alminnelig straffesaksbehandling. Straffebestemmelsen følger nærmere av vegtrafikkloven § 31. Overtredelser vil også kunne gi grunnlag for beslag og inndragning av førerkort, jf. vegtrafikkloven § 33.

Formålet med forslaget til endring av § 17 første ledd er å klargjøre hjemmelsgrunnlaget for plikten til å medbringe vognkort til tilhenger (registreringspliktig kjøretøy) under bruk. Denne plikten er en viktig forutsetning for en effektiv kontroll av flere forhold knyttet til vekt- og førerkortbegrensninger ved bruk av tilhenger.