Ot.prp. nr. 40 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

Til ny § 13 a

Forbudet gjelder i motorvogn, jf. første ledd første punktum. Det har ingen betydning i forhold til grensen for det straffbare om utstyret er løst eller fastmontert i motorvognen.

Forbudet omfatter bruk og besittelse. For tilfeller der det aktuelle utstyr er nedpakket i bagasjerom eller eksempelvis finnes som håndbagasje hos busspassasjer må ordlyden likevel tolkes innskrenkende da formålet ikke er å forby transport av det aktuelle utstyr.

Avgrensningen mot indirekte varsling som eksempelvis varsling over mobiltelefon eller via Internett kommer til uttrykk i lovforslagets første ledd annet punktum, hvor det fremgår at forbudet omfatter utstyr som blokkerer, mottar eller sender signaler fra eller til utstyr for kontroll og overvåkning av trafikk. Signaler vil i all hovedsak være laserlys eller radiobølger.

I henhold til bestemmelsen vil det også være forbudt å besitte eller bruke utstyr som verken er mottaker eller sender, jf. formuleringen «blokkerer» i første ledd annet punktum. Eksempler på slikt utstyr kan være ulike former for speil eller fysisk skjermutstyr som avleder det utsendte signalet på en slik måte at måleapparatet ikke får det utsendte signalet i retur, eller at retursignalet ikke kan avleses.

I bestemmelsens annet ledd foreslås det at departementet gis myndighet til å gi nærmere bestemmelser gjennom forskrifter til utfylling og presisering av forbudet i første ledd. Samferdselsdepartementet antar at eventuelle tolkningsspørsmål knyttet til forbudet vil bli avklart gjennom rettspraksis. Dersom det likevel skulle oppstå et behov for en nærmere presisering av forbudet i første ledd vil det - slik departementet ser det - være hensiktsmessig om dette kan gjøres uten å gå veien om en lovendring.

Til endringen av § 17 første ledd

Lovendringen er generell ved at det vises til registreringspliktige kjøretøyer og ikke bare til registreringspliktige tilhengere. Registreringsplikten for tilhengere fremgår av forskrift 25. januar 1999 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 2-1 nr. 1.

Begrepet »vognkortet» i annet punktum omfatter vognkort til samtlige kjøretøy omtalt i første punktum. Plikten til å medbringe vognkort til tilhenger følger da av § 17 første ledd annet punktum lest i sammenheng med første punktum.