Ot.prp. nr. 40 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

Til § 13 a

Justisdepartementet har registrert at stadig nye typer varslingsutstyr nå er tilgjengelig for bruk i motorvogn. Utstyr som varsler om radarkontroller har vært i bruk i lengre tid, og det er også registrert utstyr som varsler om hastighetsmålinger utført ved laser. I 1998 kom det nytt utstyr på markedet som forstyrrer laserlyset i laserfartsmåler slik at denne ikke mottar kvalifiserte signaler tilbake. Resultatet er at politiet ikke kan måle hastigheten på motorvogn som har slikt utstyr. Det vil trolig også kunne utvikles utstyr som forstyrrer den konvensjonelle radaren på tilsvarende måte. Justisdepartementet har på denne bakgrunn i brev av 14. juli 1998 anmodet Samferdselsdepartementet om å få innført et forbud i vegtrafikkloven mot slikt utstyr.

Til § 17 første ledd

Bakgrunnen for forslaget til endring av § 17 første ledd er at Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) i brev til Samferdselsdepartementet har uttrykt tvil om hvorvidt dagens regelverk tilstrekkelig klart pålegger en plikt til å medbringe vognkort ved bruk av registreringspliktig tilhenger. ATL foreslo en endring av vegtrafikkloven § 17 første ledd for å klargjøre denne plikten. Som følge av at det ble stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for den omtalte plikten avsto Utrykningspolitiet en periode fra å ilegge gebyrer hvor fører ikke hadde medbrakt vognkort til tilhenger. Samferdselsdepartementet har i svarbrev til ATL sluttet seg til Vegdirektoratets vurdering av at plikten til å medbringe vognkort til tilhenger under bruk er nærmere regulert i forskriftsverket, men samtidig uttalt at det kunne være grunn til å komme tilbake til problemstillingen ved en senere anledning.

Høring

Departementet sendte lovforslagene på høring 5. juli 2000, med frist for uttalelse 9. oktober 2000. Forslagene har vært forelagt følgende departementer, offentlige og private institusjoner og organisasjoner til uttalelse:

 • Departementene

 • Vegdirektoratet

 • Post- og teletilsynet

 • Automobildel- og Rekvisita-grossistenes Forening

 • Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Datatilsynet

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dommerforening

 • Ericsson AS

 • Forbrukernes forsikringskontor

 • Forbrukerombudet

 • Forsvarets Overkommando

 • Forsvarets tele- og datatjeneste

 • Informasjonsteknologinæringens Forening

 • Institutt for Samferdselsteknikk NTNU

 • Kongelig Norsk Automobilklubb

 • Konkurransetilsynet

 • Lastebileiernes Forening

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Leverandørforbundet for Mobil- og Telekommunikasjon

 • Motorførernes Avholdsforbund

 • NetCom GSM AS

 • Nokia Norge

 • Norges Automobil-Forbund

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Bilsportforbund

 • Norges Forsikringsforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Lensmannslag

 • Norges Motorsykkelforbund

 • Norges Snøscooterforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Forsikringsjuridisk Forening

 • Norsk Motorcykkel Union

 • Norsk Trafikksikkerhetsforbund

 • Norsk Transportarbeiderforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Opplysningsrådet for veitrafikken

 • Politiembetsmennenes Landsforening

 • Radioleverandørenes Landsforbund

 • Regjeringsadvokatembetet

 • SINTEF Tele og data

 • Statens bilsakkyndiges forening

 • Statens trafikklærerskole

 • Teknologibedriftenes Landsforening

 • Telenor AS

 • Teleregulatorisk forening

 • Telia Norge AS

 • Trafikkforsikringsforeningen

 • Transportbedriftenes Landsforening

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Transportøkonomisk institutt

 • Trygg Trafikk

 • Trafikkforum A/L

 • Utrykningspolitiet