Ot.prp. nr. 40 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Etter Samferdselsdepartementets oppfatning innebærer forslag til ny § 13 a ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Det vil imidlertid kunne oppstå visse kostnader i forbindelse med kontrollvirksomhet knyttet til bestemmelsen.

Forslaget om endring av vegtrafikkloven § 17 første ledd innebærer etter departementets vurdering ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser, da bestemmelsen bare får som konsekvens at hjemmelen for et eksisterende påbud blir klarere.