Ot.prp. nr. 40 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk i samsvar med et vedlagt forslag.