Ot.prp. nr. 66 (2002-2003)

Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helsedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i

  • lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)

  • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

  • lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m (spesialisthelsetjenesteloven)

  • lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

Departementet foreslår at de regionale helseforetakene får ansvaret for dekning av reiseutgifter, herunder oppholdsutgifter og utgifter til nødvendig ledsager for pasienter som reiser til behandling i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Målsetningen med overføringen er å stimulere til behandling nær pasientens bosted når dette er til fordel for pasienten og representerer sparte utgifter til syketransport. Dagens oppdelte finansieringsordning for syketransport og medisinsk behandling kan i noen tilfeller hindre rasjonelle behandlingsløsninger for pasientene. Rettighetene for pasientene forblir uendret.

Departementet foreslår videre at ansvaret for transport av helsepersonell overføres til de regionale helseforetakene og kommunene. De regionale helseforetakene får ansvaret for transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, mens kommunene får ansvaret for transport av helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Kommunen vil også få ansvaret for dekning av reiseutgifter for helsepersonell utenfor kommunehelsetjenesten (annet helsepersonell) i den grad behandlingen dekkes etter folketrygdloven kapittel 5.

Departementet foreslår at finansieringsansvaret for syketransport og transport av helsepersonell overføres fra 1. januar 2004.

Kapittel 2 gir en beskrivelse av bakgrunnen for forslaget om ansvarsoverføring og i kapittel 3 drøftes sentrale hensyn bak forslaget. Forslaget om å overføre finansieringsansvaret for syketransport innebærer at finansieringsansvaret og utgiftsansvaret samles på ett nivå. Dette kan bidra til mer rasjonelle behandlingsløsninger for pasientene og et mer kostnadseffektivt transporttilbud.

I kapittel 4 omtales pasientens rettsstilling. Departementet legger til grunn at det er en forutsetning for overføringen av ansvaret for syketransport at dagens rettigheter videreføres.

Kapittel 5 gir en beskrivelse av forslagene til ny forvaltningsordning. De regionale helseforetakene får finansieringsansvaret for syketransport. Det vil være lite hensiktsmessig for de regionale helseforetakene å etablere et forvaltningsapparat for å håndtere saksbehandling og utbetalinger overfor transportører og pasienter. Departementet foreslår derfor at trygdeetaten inntil videre blir en teknisk oppgjørsenhet for de regionale helseforetakene. Det forutsettes at regionale helseforetak inngår avtaler med trygdeetaten om kjøp av tjenester. Departementet foreslår videre at ansatte på kjørekontorene og transportkonsulentene overføres fra trygdeetaten til de regionale helseforetakene. Hovedoppgaven for de ansatte på kjørekontorene er å planlegge og samordne drosjeturer. Dette vil være et viktig økonomistyringsverktøy for de regionale helseforetakene. Personalets rettstilling beskrives i kapittel 6.

I kapittel 7 og 9 omtales lovforslaget, mens de økonomiske konsekvensene fremgår av kapittel 8.

Til forsiden