Ot.prp. nr. 66 (2002-2003)

Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell)

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til de enkelte paragrafene i lovforslaget

9.1 Endringer i pasientrettighetsloven

Til § 2-6

Det gis en ny bestemmelse i pasientrettighetsloven § 2-6 som regulerer retten til dekning av reise til undersøkelse og behandling, herunder retten til å ta med ledsager. Reiseutgifter dekkes til det nærmeste stedet behandlingen kan gis. Som hovedregel er dette helsetjenester som ytes innen egen helseregion. Ved beregning av stønaden skal taksten for billigste reisemåte legges til grunn, med mindre pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å nytte dyrere transportmiddel. Bestemmelsen gir også departementet hjemmel til å gi forskrifter om dekning av reise og oppholdsutgifter, utgifter til nødvendig ledsager, herunder dekning av utgifter ved fritt sykehusvalg og regler om utbetaling av refusjon. Lovendringen innebærer ingen endringer i gjeldende rett. Det vises til punkt 7.1.1.

9.2 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Til § 2-1a

Bestemmelsen tilføyes et nytt punkt 5 og 6 der de regionale helseforetakene pålegges å sørge for reise til undersøkelse eller behandling for pasienter i bostedsregionen til kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og reise for behandlingspersonell i spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene skal sørge for et system som tilrettelegger for at pasienten kan få oppfylt sin rett til transport eller hjemmebehandling når lovens vilkår er til stede. Lovendringen innebærer ingen endringer i gjeldende rett. Det vises til punkt 7.1.2 og 7.2.1.

Til § 5-2

De regionale helseforetakene pålegges å dekke reiseutgifter til undersøkelse og behandling i egen helseregion og til private tjenesteytere i Norge eller utlandet dersom bostedsregionen kjøper helsetjenester utenfor egen helseregion. Lovendringen innebærer ingen endringer i gjeldende rett. Det vises til punkt 7.1.3.

Til § 5-5

Departementet gis hjemmel til å fastsette egenandel for pasienter ved reise til undersøkelse eller behandling. Lovendringen innebærer ingen endringer i gjeldende rett. Det vises til punkt 7.1.4.

9.3 Endringer i kommunehelsetjenesteloven

Til § 1-3

Bestemmelsen tilføyes et nytt punkt 8, der kommunene pålegges å sørge for transport av behandlingspersonell. Sørge for ansvaret innebærer at kommunene skal tilrettelegge for at helsepersonell kan reise til pasienten, når pasienten ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sine helsetilstand. Lovendringen innebærer ingen endringer i gjeldende rett. Det vises til punkt 7.2.2.

Til § 5-1

Kommune pålegges å dekke reiseutgifter til behandlingspersonell i kommunehelsetjenesten og for annet helsepersonell utenfor kommunehelsetjenesten i den grad behandlingsutgiftene dekkes etter folketrygdloven kapittel 5. Kommunens ansvar for å dekke utgifter til transport av helsepersonell omfatter ikke helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Det er et vilkår at pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte fram på behandlingsstedet. Lovendringen innebærer ingen endringer i gjeldende rett. Det vises til punkt 7.2.3.

9.4 Endringer i folketrygdloven

Til § 5-3

Det presiseres i bestemmelsen at egenandel ved reise til undersøkelse eller behandling inngår i egenandelstak 1. Lovendringen innebærer ingen endringer i gjeldende rett. Det vises til punkt 7.1.5.

Til § 5-16

Bestemmelsen oppheves. Reglene videreføres i pasientrettighetsloven § 2-6 og spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1a, 5-2 og 5-5. Det vises til punkt 7.1.1 til 7.1.4.

Til § 5-17

Bestemmelsen oppheves. Reglene videreføres i pasientrettighetsloven § 2-6 og spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1a, 5-2 og 5-5. Det vises til punkt 6.1.1 til 6.1.4.

Til § 5-18

Bestemmelsen oppheves. Reglene videreføres i pasientrettighetsloven § 2-6 og spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1a, 5-2 og 5-5. Det vises til punkt 7.1.1 til 7.1.4.

Til § 5-19

Bestemmelsen oppheves. Reglene videreføres i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a og kommunehelsetjenesteloven §§ 1-3 og 5-1. Det vises til punkt 7.2.1 til 7.2.3.

Til § 5-24

Det presiseres i bestemmelsen at folketrygden fortsatt skal dekke reiseutgifter til undersøkelse eller behandling og reiseutgifter for helsepersonell til medlem som har behov for helsetjenester under opphold i utlandet. Lovendringen innebærer ingen endringer i gjeldende rett. Det vises til punkt 7.3.

Til overgangsbestemmelser

Det presiseres at bestemmelsene om fortrinnsrett og ventelønn videreføres for det personale som overføres til foretak i en periode av inntil tre år. Det vises til punkt 7.4.

Til forsiden