Ot.prp. nr. 66 (2002-2003)

Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell)

Til innholdsfortegnelse

6 Personalets rettsstilling

6.1 Innledning

Kunnskapene med hensyn til å forvalte og organisere syketransport og økonomien knyttet til de oppgaver som utføres, innehas av de ansatte i trygdeetaten. Det er derfor av avgjørende betydning å beholde og videreutvikle den kompetansen de tilsatte i trygdeetaten representerer, uavhengig av modellvalg for ansvarsoverføringen. Den valgte modell underbygger etter departementets oppfatning det å sikre tjenestens kvalitative innhold, både gjennom å videreføre personalets kunnskaper og tilrettelegge for å utvikle disse.

Det vil finne sted en overføring av oppgaver til regionale helseforetak (eventuelt helseforetak avhengig av vedkommende regionale organisering) og en overføring av oppgaver til kommunene. Departementet legger til grunn at disse overføringene vil skje etter reglene om virksomhetsoverdragelse i lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v. av 4. februar 1977 nr. 4 (arbeidsmiljøloven). Reglene i lovens kapittel XII A kommer til anvendelse: «ved overføring av virksomhet eller del av virksomhet til en annen innehaver som følge av overdragelse». Spørsmålet om virksomhetsoverdragelse er knyttet til begrepene «virksomhet», «overføring», «identitet» (dvs. at arbeidsoppgavene kan kjennes igjen i den nye virksomheten) og «eierskifte». Utgangspunktet er at de ansatte har rett til å følge med sine arbeidsoppgaver.

6.2 Arbeidsrettslige forhold

6.2.1 Overføring av oppgaver til foretakene

Alle ansatte som har sitt arbeidsforhold knyttet til oppgaver som helt eller vesentlig overføres til foretakene, vil i samsvar med reglene om virksomhetsoverdragelse bli tilbudt videreføring av ansettelsesforholdet i regionale helseforetak/helseforetak. Foretakene blir arbeidsgiver for de ansatte som overføres. Dette vil gjelde alle ansatte ved kjørekontorene og transportkonsulentene og dette utgjør anslagsvis 80 - 90 årsverk. En overgang til foretak vil i seg selv ikke gi grunnlag for endring av arbeidsavtalene. Foretakene vil imidlertid (som også nåværende eier ville kunne gjøre) måtte vurdere organiseringen av og strukturen på tjenestetilbudet både ved overgangen og i fremtiden, noe som igjen kan påvirke den enkeltes arbeidssituasjon og bemanningsbehovet. I slike tilfeller vil foretakene kunne bidra til å finne gode løsninger for den enkelte ansatte.

Personalet som overføres til foretakene, vil få sitt arbeidsforhold regulert av arbeidsmiljøloven, og i foretakene gjelder lov om arbeidstvister av 5. mai 1927 nr. 7 (arbeidstvistloven) fullt ut. Opphør av rettigheter etter lov om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 nr. 3 (tjenestemannsloven) innebærer for de ansatte bl.a. at fortrinnsrett til annen statsstilling og ventelønn etter tjenestemannsloven § 13 nr. 2 til 6, erstattes av reglene om fortrinnsrett til annen stilling i virksomheten etter arbeidsmiljølovens regler jf. punkt 7.4 vedrørende overgangsbestemmelser.

Ved en slik overføring av statlig virksomhet har det vært praksis for å tilstå opparbeidede rettigheter til fortrinnsrett og ventelønn i en avgrenset periode for de tilsatte som blir overført. Departementet foreslår i samsvar med denne praksis at disse bestemmelsene blir videreført i en overgangsperiode på tre år fra overdragelsestidspunktet. Disse beholder i en overgangsperiode begrenset til tre år etter overdragelsen de særskilte rettighetene som fortrinnsrett til annen statsstilling og retten til ventelønn ved oppsigelse fra arbeidsgiver. For dette personalet som overføres vil i så fall foretakene bli pålagt å dekke eventuelle ventelønnskostnader gjennom refusjonsplikt.

Arbeidsgivertilknytningen for ansatte som får overføring til foretakene, er for tiden Arbeidsgiverforeningen NAVO.

Arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse regulerer hva som skjer med tariffavtalene ved en virksomhetsoverdragelse. De individuelle rettighetene beholdes inntil avtalene utløper eller avløses av nye avtaler.

6.2.2 Kjøp av tjenesteavtaler mellom foretakene og trygdeetaten

Oppgavene med å forestå saksbehandling og utbetaling overfor brukere og transportører skal fortsatt ivaretas av ansatte ved trygdekontorene ved at det inngås avtaler om kjøp av tjenester mellom foretakene og trygdeetaten (omfatter ca. 200 årsverk). Arbeidsgiveransvaret vil forbli i trygdeetaten, og de ansattes rettsstilling blir uendret ved at bl.a. arbeidsforholdet reguleres av tjenestemannsloven. Ved eventuelle fremtidig opphør av avtaler om tjenestekjøp bærer trygdeetaten ansvaret for de ansatte.

6.2.3 Overføring av oppgaver til kommunene

Ansvaret for organisering og betaling av transport av helsepersonell i kommunesektoren og andre behandlere foreslås overført til kommunene. Etter trygdeetatens beregninger er årsverk knyttet til disse arbeidsoppgavene så ubetydelige at det antas at ingen ansatte i praksis vil følge med arbeidsoppgavene over til kommunene.

6.3 Pensjoner

Pensjonsforhold faller utenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse; jf. arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 3.

Innenfor foretakene er det vedtektsfestet at ansatte skal ha sine pensjonsordninger innen det offentlige bruttosystemet.

Foretaksansatte er tilmeldt de tidligere fylkeskommunale/kommunale pensjonskassene. Ansatte innenfor trygdeetaten er tilmeldt Statens Pensjonskasse, og Statens Pensjonskasse har i medhold av lov om statens pensjonskasse av 28. juli 1949 nr. 26 (pensjonsloven) § 46 inngått avtaler med de tidligere fylkeskommunale pensjonskassene som har omtrent identiske pensjonsordninger om overføring av rettigheter. Overføringsavtalen innebærer at arbeidstakeren får utbetalt pensjon fra den siste pensjonsleverandøren som om vedkommende hadde vært medlem der hele tiden. Pensjonsleverandørene foretar så et internt oppgjør seg imellom.

Avtalefestet pensjon (AFP) skal avtales av organisasjoner av arbeidsgiver(e) og arbeidstakere. Ettersom AFP-ordningen er tariffestet, videreføres betingelsene så lenge nåværende tariffavtaler gjelder. Etter dette tidspunkt blir det opp til partene å regulere dette i ny tariffavtale.

Det er et sentralt prinsipp i det statlige omstillingsarbeidet at endringsprosesser ikke skal føre til at eldre arbeidstakere støtes ut av arbeidslivet. Det legges derfor ikke opp til noen ordninger med førtidspensjon i forbindelse med denne omstillingen.

6.4 Samarbeid og informasjon

Enhver reform er avhengig av at det er tett kontakt med arbeidstakernes organisasjoner selv om arbeidstakerorganisasjonene ikke skal medvirke direkte i forhold til politiske beslutninger. Departementet vil søke kontakt med organisasjonene for å finne frem til samarbeidsordninger som understøtter en god dialog og et godt samarbeid.

Arbeidsmiljøloven § 73E har regler for informasjon og drøftinger ved virksomhetsoverdragelse. Tidligere og ny innehaver plikter så tidlig som mulig å drøfte overføringen med de tillitsvalgte. Statens hovedavtale har likeledes bestemmelser om medbestemmelse i forbindelse med omstillinger. Departementet, trygdeetaten og de regionale helseforetakene må sørge for at det blir gitt en god og løpende informasjon til berørte ansatte.

Til forsiden