Ot.prp. nr. 66 (2002-2003)

Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell)

Til innholdsfortegnelse

4 Pasientens rettsstilling

4.1 Pasientens rettighet til syketransport

Folketrygdloven er en rettighetslov. Dette innebærer at medlemmet har rett til stønad fra folketrygden når vilkårene for den enkelte ytelse er oppfylt.

Departementet legger til grunn at det er en forutsetning for ansvarsoverføringen at dagens rettigheter til syketransport skal videreføres. Hagen-utvalget forutsetter at pasientenes lovfestede rett til syketransport opprettholdes, og dette har også vært en forutsetning for den interdepartementale arbeidsgruppens forslag om å overføre ansvaret til de regionale helseforetakene.

Dette kan gjøres ved å fastsette bestemmelser i pasientrettighetsloven om at pasient og ledsager har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter mv. slik som beskrevet i folketrygdloven §§ 5-16 til og med 5-18. Utfyllende regler vil som i dag følge av forskrifter gitt med hjemmel i lovens bestemmelser. De regionale helseforetakene blir også pålagt å sørge for syketransport i spesialisthelsetjenesteloven. I tillegg blir de regionale helseforetakene i samme lov pålagt en plikt til å dekke utgifter for syketransport som pasienten har rett til etter pasientrettighetsloven. Det vises til punkt 7.1.1.

4.2 Pasientens klagemuligheter

Pasientenes klagemuligheter er et sentralt element i rettighetssammenheng. Etter dagens regelverk kan et medlem som har fått avslag på sin søknad om dekning av reiseutgifter til undersøkelse eller behandling fra trygdekontoret, klage saken inn for fylkestrygdekontoret. Dersom medlemmet heller ikke er fornøyd med fylkestrygdekontorets avgjørelse, kan vedtaket ankes inn for trygderetten.

I 2002 var det 441 klager over vedtak på syketransportområdet til fylkestrygdekontoret og 29 anker til trygderetten.

Konsekvensene av en overføring av reglene for syketransport fra folketrygdloven til pasientrettighetsloven er at folketrygdens regler om klage ikke lenger kan anvendes. Pasientrettighetsloven kapittel 7 regulerer hva som er gjenstand for overprøving etter loven. Helsetilsynet i fylket (tidligere fylkeslegen) er klageinstans og kan overprøve vedtaket om dekning av utgifter til syketransport. Avgjørelsen til Helsetilsynet i fylket kan bringes inn for domstolen.

Som følge av at retten til syketransport er tatt inn i pasientrettighetsloven, vil dette bli en del av spesialisthelsetjenesten, og pasienten vil også kunne få hjelp av pasientombudet i forbindelse med klagesaker.

Til forsiden