Ot.prp. nr. 66 (2002-2003)

Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell)

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske konsekvenser

Departementet legger til grunn at overføringen av ansvaret i tråd med lovforslaget ikke vil medføre økonomiske konsekvenser for staten samlet sett på kort sikt. På lengre sikt er det derimot muligheter for at overføringen av ansvar kan bidra til en lavere vekst i offentlige utgifter enn det en ellers kunne forventet. En utvikling mot et større desentralisert tilbud kan kanskje medvirke til at lavere utgifter enn i dag benyttes til å transportere pasienter og helsepersonell. I hvilken grad en slik utvikling realiseres avhenger imidlertid av framtidig utvikling av struktur, lokalisering og organisering av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Stønad til syketransport og dekning av reiseutgifter for helsepersonell er i dag finansiert over kapittel 2750, syketransport m.v. i folketrygden. For pasienten medfører dette at de har krav på stønad så lenge vilkårene er oppfylt. I forbindelse med overføringen av ansvaret bortfaller retten til trygderefusjon, etter folketrygdens bestemmelser. Denne erstattes fra budsjettåret 2004 med en betalingsplikt for de regionale helseforetakene for 50 prosent av utgiftene, mens de resterende 50 prosent dekkes av staten med en egen bevilgning over statsbudsjettet.

Veksten på syketransportområdet har være relativt høy de siste årene med et gjennomsnitt rundt 10 prosent per år. En slik finansieringsordning der utgiftene deles mellom de regionale helseforetakene og staten, fører til at foretakene i mindre grad blir utsatt for uforutsette økte utgifter. Risikoen for en eventuell utgiftsvekst blir fordelt mellom de regionale helseforetakene og staten.

Det vil i budsjettforslaget for 2004 bli foreslått å overføre budsjettmidler fra folketrygden til kommunene og til de regionale helseforetakene i tråd med endrede ansvarsforhold.

Til forsiden