Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

5 Oversikt over tiltak som mottok midler i 2020 på kap. 326, post 80 Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2020

Bibliotektjeneste i fengsel

26 915

Døves tidsskrift

450

Finsk bibliotektjeneste

425

Norges blindeforbund – Punktskrifttrykkeriet

5 250

Tegn.tv

1 000

Norsk Bibliotekforening

500

Tiltak døvblinde

4 950

Døves media

6 750

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

300

Store norske leksikon

5 500

Sum

52 040

Følgende tiltak vil også motta tilskudd på denne posten fra 2021:

(i 1 000 kr)

Tilskuddsmottaker

Tilskudd 2020

Norsk barnebokinstitutt1

12 420

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)1

3 595

Leser søker bok2

6 934

Foreningen !les 2

4 702

1 Tiltakene er foreslått overført fra kap. 326, post 78.

2 Tiltakene er foreslått overført fra kap. 320, post 55.

Til forsiden