Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Kulturdepartementet føres det i Prop. 1 S (2020–2021) statsbudsjettet for budsjettåret 2021 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 300–352, 3300–3339 og 5568

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

300

Kulturdepartementet

01

Driftsutgifter

174 736 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 130 000

78

Tilskudd til priser og konkurranser m.m.

9 810 000

79

Til disposisjon

13 020 000

198 696 000

Sum Administrasjon

198 696 000

Frivillighetsformål

315

Frivillighetsformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 430 000

60

Tilskudd til frivilligsentraler

206 800 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 803 920 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

4 000 000

73

Tilskudd til studieforbund m.m.

163 000 000

78

Frivillighetstiltak

23 140 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

298 973 000

86

Idrettstiltak

35 040 000

2 541 303 000

Sum Frivillighetsformål

2 541 303 000

Kulturformål

320

Norsk kulturråd

01

Driftsutgifter

189 750 000

51

Fond for lyd og bilde

44 970 000

55

Norsk kulturfond

861 890 000

71

Statsstipend

10 640 000

72

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

313 480 000

73

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

158 340 000

74

Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

322 875 000

75

Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.

271 095 000

76

Tilskudd til amatørteaterformål

22 530 000

2 195 570 000

322

Bygg og offentlige rom

01

Driftsutgifter

23 780 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

38 320 000

50

Kunst i offentlige rom

12 500 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

266 400 000

341 000 000

323

Musikk og scenekunst

01

Driftsutgifter

99 140 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

66 690 000

22

Forsvarets musikk

49 860 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

23 000 000

70

Musikk- og scenekunstinstitusjoner

2 654 670 000

2 893 360 000

325

Allmenne kulturformål

01

Driftsutgifter

74 623 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 300 000

52

Norges forskningsråd

14 480 000

71

Kultur som næring

60 750 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

12 820 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

83 900 000

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19

2 250 000 000

78

Barne- og ungdomstiltak

59 740 000

82

Nobels Fredssenter

33 645 000

86

Talentutvikling

54 150 000

2 667 408 000

326

Språk- og bibliotekformål

01

Driftsutgifter

732 123 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 420 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 800 000

73

Språkorganisasjoner

36 445 000

74

Det Norske Samlaget

19 835 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

14 090 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

82 435 000

955 148 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

01

Driftsutgifter

79 566 000

70

Utenlandske krigsgraver i Norge

3 795 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

7 240 000

90 601 000

328

Museer m.m.

70

Det nasjonale museumsnettverket

2 280 920 000

78

Andre museums- og kulturverntiltak

72 000 000

2 352 920 000

329

Arkivformål

01

Driftsutgifter

395 876 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 720 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 135 000

78

Arkivtiltak

9 150 000

462 881 000

Sum Kulturformål

11 958 888 000

Medieformål m.m.

334

Film- og dataspillformål

01

Driftsutgifter

120 414 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 685 000

50

Filmfondet

552 835 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

41 360 000

73

Regionale filmtiltak m.m., kan overføres

122 055 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres

19 100 000

862 449 000

335

Medieformål

01

Driftsutgifter

55 561 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 105 000

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

135 000 000

71

Mediestøtte

428 517 000

73

Medietiltak

24 110 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

21 053 000

79

Norsk rikskringkasting AS – NRK

6 584 886 000

7 251 232 000

337

Kompensasjons- og vederlagsordninger

70

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

51 660 000

71

Vederlagsordninger, kan overføres

228 490 000

280 150 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

01

Driftsutgifter

88 685 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 965 000

94 650 000

Sum Medieformål m.m,

8 488 481 000

Likestilling og ikke-diskriminering

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

01

Driftsutgifter

22 240 000

22 240 000

351

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

14 565 000

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21

31 890 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

15 780 000

73

Likestillingssentre

16 110 000

78 345 000

352

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

21 960 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

238 350 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

30 560 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

19 495 000

310 365 000

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

49 090 000

49 090 000

Sum Likestilling og ikke-diskriminering

460 040 000

Sum departementets utgifter

23 647 408 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

3300

Kulturdepartementet

01

Ymse inntekter

91 000

91 000

Sum Administrasjon

91 000

Kulturformål

3320

Norsk kulturråd

01

Ymse inntekter

4 451 000

4 451 000

3322

Bygg og offentlige rom

01

Ymse inntekter

142 000

02

Inntekter ved oppdrag

32 692 000

32 834 000

3323

Musikk og scenekunst

01

Ymse inntekter

354 000

02

Billett- og salgsinntekter m.m.

29 549 000

29 903 000

3325

Allmenne kulturformål

01

Ymse inntekter

2 228 000

2 228 000

3326

Språk - og bibliotekformål

01

Ymse inntekter

21 586 000

02

Inntekter ved oppdrag

16 720 000

38 306 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

01

Ymse inntekter

31 539 000

02

Leieinntekter m.m.

4 213 000

35 752 000

3329

Arkivformål

01

Ymse inntekter

6 988 000

02

Inntekter ved oppdrag

5 241 000

12 229 000

Sum Kulturformål

155 703 000

Medieformål

3334

Filmformål m.m.

01

Ymse inntekter

6 130 000

02

Inntekter ved oppdrag

7 056 000

13 186 000

3335

Medieformål

02

Inntekter ved oppdrag

2 253 000

70

Gebyr

1 200 000

3 453 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

02

Gebyr – lotterier

8 700 000

04

Gebyr – stiftelser

170 000

07

Inntekter ved oppdrag

7 177 000

16 047 000

Sum Medieformål

32 686 000

Skatter og avgifter

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift – stiftelser

23 974 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

46 644 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

4 700 000

75

Kino- og videogramavgift

32 000 000

107 318 000

Sum Skatter og avgifter

107 318 000

Sum departementets inntekter

295 798 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2021 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 300 post 01

kap. 3300 post 01

kap. 320 post 01

kap. 3320 postene 01 og 03

kap. 322 post 01

kap. 3322 post 01

kap. 322 post 21

kap. 3322 post 02

kap. 323 post 01

kap. 3323 post 01

kap. 323 post 21

kap. 3323 post 2

kap. 325 post 01

kap. 3325 post 01

kap. 326 post 01

kap. 3326 post 01

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 02

kap. 327 post 01

kap. 3327 postene 01 og 02

kap. 329 post 01

kap. 3329 post 01

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 02

kap. 334 post 01

kap. 3334 post 01

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 02

kap. 335 post 21

kap. 3335 post 02

kap. 339 post 01

kap. 3339 postene 02 og 04

kap. 339 post 01

kap. 5568 post 71

kap. 339 post 21

kap. 3339 post 07

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2021 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

7,3 mill. kroner

70

Nasjonale kulturbygg

634,5 mill. kroner

334

Film- og dataspillformål

72

Insentivordning for film-og tv-produksjoner

68,6 mill. kroner

IV

Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan inngå avtale om at staten over årene 2022–2024 forplikter seg til å bidra med en tredjedel av de samlede utgiftene til planlegging og gjennomføring av prosjektet Bodø – europeisk kulturhovedstad 2024. Statens samlede bidrag skal ikke overstige 100 mill. kroner (i 2020-kroner).

Andre fullmakter

V

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2021 skal:

  • 1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfeller.

  • 2. avgiften per videogram for omsetning i næring være 3,50 kroner

Til forsiden