Prop. 110 S (2021–2022)

Kommuneproposisjonen 2023

Til innholdsfortegnelse

2 Korrigerte inntekter i kommuner og fylkeskommuner 2021

2.1 Frie inntekter

I kapittel 9 presenterer vi forskjeller i frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for grupper av kommuner og for fylkeskommuner, blant annet ved hjelp av figurer. I dette vedlegget presenteres tabellene for den enkelte kommunes og fylkeskommunes korrigerte frie inntekter i 2021, samt utfyllende kommentarer om beregningsgrunnlaget.

I kommuneopplegget inngår rammetilskudd, skatt på inntekt, formue og naturressursskatt samt eiendomsskatt i de frie inntektene. For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes nivå på frie inntekter, er kommunenes inntekter i analysene vist med og uten eiendomsskatt, netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg og inntekter fra Havbruksfondet siden dette er inntekter som er ubundne for kommunene. I tillegg er fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift vist, siden denne ordningen innebærer reduserte inntekter for enkeltkommuner. Korrigerte frie inntekter i 2021 for kommunene er gruppert etter fylke (tabell 2.1), etter innbyggertall (tabell 2.2) og etter sentralitet (tabell 2.3). Tabell 2.4 inneholder tall for korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene, mens tabell 2.5 viser tall for den enkelte kommune.

Oversiktene over korrigerte frie inntekter er utarbeidet med sikte på å vise sammenliknbare tall for kommunene for 2021, men ikke utviklingen over tid. Tallene for 2021 er derfor ikke direkte sammenliknbare med tall for tidligere år.

2.2 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Det er til dels store forskjeller mellom kommunene i befolkningssammensetning, geografi og kommunestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester innbyggerne har behov for, og hvilke utgifter kommunene har ved å gi disse tjenestene.

Når man skal sammenlikne inntektsnivået mellom kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til at kommunene har ulikt utgiftsbehov. I tabellene som blir presentert i dette vedlegget, er nivået på de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, se en nærmere omtale av hva denne korrigeringen innebærer i kapittel 9.

For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes frie inntekter, er kommunenes korrigerte frie inntekter beregnet med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter. Eiendomsskatten er en frivillig skatt som den enkelte kommune kan velge å innføre i sin kommune. I tabellene er det egne kolonner hvor også havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert, se boks 9.1 i kapittel 9 for en nærmere omtale av tilleggsinntektene som inngår i analysene.

Kommentarer til beregningsgrunnlaget

I beregningen av kommunenes utgiftsbehov for 2021 er det brukt innbyggertall per 1. juli 2020, siden det ble benyttet tilsvarende innbyggertall ved beregningen av utgiftsbehovet og fordelingen av rammetilskudd i 2021. Når vi beregner korrigerte frie inntekter per innbygger for 2021, er det brukt innbyggertall per 1. januar 2021.

For eiendomsskatt og netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg har vi benyttet ureviderte 2021-tall fra KOSTRA som ble publisert 15. mars i år. Det er foreløpig ikke rapportert inn tall for eiendomsskatt for 12 kommuner, og for disse kommunene er det benyttet 2020-tall.

Også for netto inntekter fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg er det denne gangen benyttet ureviderte tall for 2021 fra KOSTRA og tall for 2020 der disse ikke finnes.

Fordelen ved differensiert arbeidsgiveravgift er beregnet som differansen mellom beregnet arbeidsgiveravgift ved full sats, det vil si 14,1 prosent av avgiftsgrunnlaget, og faktisk innkrevd arbeidsgiveravgift for 2021. Datagrunnlaget er fra Skattedirektoratet. Denne framgangsmåten beregner i utgangspunktet fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift for alle inntekter og utgifter, også gebyrer og øremerkede tilskudd. Som en tilnærming justerer vi derfor med den andelen som frie inntekter anslagsvis utgjør av samlede inntekter for hver kommune og fylkeskommune.

Kommunene Indre Østfold, Lillesand, Bjørnafjorden, Stjørdal, Selbu, Enebakk, Froland, Lødingen og Lyngdal var i 2021 med i et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Disse kommunene fikk derfor et betydelig uttrekk fra rammetilskuddet i 2021. Med det skisserte beregningsopplegget for korrigerte frie inntekter ville disse kommunene fått et svært lavt nivå på korrigerte frie inntekter, og tallene ville ikke vært sammenliknbare med øvrige kommuner. Vi har valgt å korrigere for forsøket ved å legge trekket tilbake i rammetilskuddet i beregningene. Selv om forsøksmidlene egentlig ikke er frie inntekter, gir dette et rimelig bilde av nivået på korrigerte frie inntekter for disse kommunene. Det er ikke korrigert for andre forsøk eller saker med særskilt fordeling.

Inntektsnivået for Oslo er i oversikten per kommune beregnet med utgangspunkt i Oslos rent kommunale oppgaver. Oslo har som eneste fylkeskommune (dvs. kommune med fylkeskommunale oppgaver) beholdt ansvaret for barnevernet som ble overført til staten i 2002. Oslo får midler til dette med særskilt fordeling i tabell C, jf. Grønt hefte. Dette er en oppgave som øvrige fylkeskommuner ikke har. Oslos inntektsnivå er derfor ikke direkte sammenliknbart med inntektsnivået for de øvrige fylkeskommunene. Saker med særskilt fordeling, som Oslos ansvar for det statlige barnevernet, enkelte samferdselssaker m.m., omfattes ikke av utgiftsutjevningen og er derfor ikke korrigert for i utgiftskorrigeringen. Saker med særskilt fordeling vil derfor kunne påvirke korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene.

Kommunene med høyest inntekter er skilt ut som egen kommunegruppe

De 20 kommunene med det høyeste korrigerte inntektsnivået per innbygger når alle tilleggsinntektene er inkludert, er skilt ut som en egen gruppe for kommuner gruppert etter innbyggere og kommuner gruppert etter sentralitet i kapittel 9 og i dette vedlegget, slik at de ikke skal påvirke gjennomsnittstallene for kommunegruppene de ellers ville hørt hjemme i. Disse 20 kommunene er Leka, Måsøy, Åseral, Kvænangen, Sørfold, Hol, Berlevåg, Lebesby, Tydal, Vinje, Valle, Utsira, Loppa, Aurland, Suldal, Aukra, Sirdal, Eidfjord, Modalen og Bykle. Disse 20 kommunene med de høyeste inntektene per innbygger i denne sammenheng har et samlet innbyggertall på 32 223, og ni av dem har mindre enn 1 000 innbyggere. Denne gruppen utgjør 0,6 prosent av antall innbyggere i Norge.

2.3 Variasjon i korrigerte frie inntekter for kommunene

Tabell 2.1 Frie inntekter i 2021 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert fylkesvis. Tabellen viser prosent. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.

Fylke

Antall kommuner

Alt. 1

«Eksklusiv»

Alt. 2

«Inklusiv»

Alt. 3

«Inklusiv + havbruk»

Alt. 4

«Inklusiv + havbruk og DAA»

03 Oslo

1

107

105

105

104

11 Rogaland

23

99

99

99

98

15 Møre og Romsdal

26

98

99

99

99

18 Nordland

41

100

102

104

107

30 Viken

51

100

97

97

97

34 Innlandet

46

96

98

98

99

38 Vestfold og Telemark

23

97

96

96

95

42 Agder

25

96

98

98

98

46 Vestland

43

99

102

102

101

50 Trøndelag

38

99

99

99

99

54 Troms og Finnmark

39

107

108

109

114

Hele landet

356

100

100

100

100

Alternativ 1: Korrigerte frie inntekter eksklusiv eiendomsskatt, netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg

Alternativ 2: Korrigerte frie inntekter inklusiv eiendomsskatt, netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg

Alternativ 3: Som i alternativ 2, pluss midler fra Havbruksfondet

Alternativ 4: Som i alternativ 3, pluss fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

Tabell 2.2 Frie inntekter i 2021 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter innbyggertall. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.

Kommunegrupper

Antall kommuner

Alt. 1

«Eksklusiv»

Alt. 2

«Inklusiv»

Alt. 3

«Inklusiv + havbruk»

Alt. 4

«Inklusiv + havbruk og DAA»

< 999 innb.

15

118

122

126

132

1 000 – 2 999 innb.

99

104

109

111

115

3 000 – 4 999 innb.

40

100

106

106

109

5 000 – 9 999 innb.

70

98

100

100

102

10 000 – 19 999 innb.

50

98

98

98

99

20 000 – 49 999 innb.

43

97

96

96

96

> 50 000 innb.

19

102

100

100

99

De 20 kommunene med høyest inntekter

20

110

167

169

172

Hele landet

356

100

100

100

100

Alternativ 1: Korrigerte frie inntekter eksklusiv eiendomsskatt, netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg

Alternativ 2: Korrigerte frie inntekter inklusiv eiendomsskatt, netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg

Alternativ 3: Som i alternativ 2, pluss midler fra Havbruksfondet

Alternativ 4: Som i alternativ 3, pluss fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

Note: De 20 kommunene med høyest inntekter per innbygger i denne sammenheng har et samlet innbyggertall på 32 223, og ni av dem har mindre enn 1 000 innbyggere. Denne gruppen kommuner utgjør 0,6 prosent av antall innbyggere i Norge.

Tabell 2.3 Frie inntekter i 2021 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter sentralitet. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.

Sentralitet

Antall kommuner

Alt. 1

«Eksklusiv»

Alt. 2

«Inklusiv»

Alt. 3

«Inklusiv + havbruk»

Alt. 4

«Inklusiv + havbruk og DAA»

1 – Mest sentrale kommuner

6

106

104

104

103

2 – Nest mest sentrale kommuner

19

99

98

97

97

3 – Over middels sentrale kommuner

51

97

95

95

95

4 – Middels sentrale kommuner

71

98

99

99

99

5 – Nest minst sentrale kommuner

93

100

104

105

106

6 – Minst sentrale kommuner

96

106

112

115

119

De 20 kommunene med høyest inntekter

20

110

167

169

172

Hele landet

356

100

100

100

100

Alternativ 1: Korrigerte frie inntekter eksklusiv eiendomsskatt, netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg

Alternativ 2: Korrigerte frie inntekter inklusiv eiendomsskatt, netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg

Alternativ 3: Som i alternativ 2, pluss midler fra Havbruksfondet

Alternativ 4: Som i alternativ 3, pluss fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

Note: De 20 kommunene med høyest inntekter per innbygger i denne sammenheng har et samlet innbyggertall på 32 223, og ni av dem har mindre enn 1 000 innbyggere. Denne gruppen kommuner utgjør 0,6 prosent av antall innbyggere i Norge

2.4 Variasjon i korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene

Tabell 2.4 viser nivået på fylkeskommunenes frie inntekter i 2021 (rammetilskudd og skatt på inntekt og naturressursskatt) korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, med og uten havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift.

Tabell 2.4 inntekter i 2021 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.

Fylke

Alt. 1 «Eksklusiv»

Alt. 2 «Inklusiv»

Alt 3 «Inklusiv + havbruk»

Alt 4 «inklusiv + havbruk og DAA»

03 Oslo

108

107

107

106

11 Rogaland

93

94

94

94

15 Møre og Romsdal

101

100

100

100

18 Nordland

114

113

113

116

30 Viken

97

96

96

96

34 Innlandet

93

92

92

92

38 Vestfold og Telemark

95

94

94

94

42 Agder

95

97

97

97

46 Vestland

104

106

106

106

50 Trøndelag

95

95

95

95

54 Troms og Finnmark

117

116

116

120

Hele landet

100

100

100

100

Alternativ 1: Korrigerte frie inntekter eksklusiv netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg

Alternativ 2: Korrigerte frie inntekter inklusiv netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg

Alternativ 3: Som i alternativ 2, pluss midler fra Havbruksfondet

Alternativ 4: Som i alternativ 3, pluss fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

2.5 Tabell for enkeltkommuner

Dette avsnittet inneholder tall for enkeltkommuner. Tabell 2.5 viser den enkelte kommunes frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for 2021, både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter (Alt. 1 og 2). I tillegg vises en kolonne (Alt. 4) for korrigerte frie inntekter der eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter, havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert.

Tabell 2.5 Frie inntekter i 2021 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.

Kommune

Alt. 1

«Eksklusiv»

Alt. 2

«Inklusiv»

Alt. 3

«Inklusiv + havbruk»

Alt. 4

«Inklusiv + havbruk og DAA»

0301 Oslo

107

105

105

104

03 Oslo

107

105

105

104

1101 Eigersund

97

100

100

99

1103 Stavanger

103

101

101

101

1106 Haugesund

96

96

96

95

1108 Sandnes

97

95

95

94

1111 Sokndal

96

102

102

101

1112 Lund

98

101

101

100

1114 Bjerkreim

97

102

102

101

1119 Hå

95

90

90

89

1120 Klepp

96

92

91

91

1121 Time

97

93

93

92

1122 Gjesdal

95

94

94

93

1124 Sola

102

97

97

96

1127 Randaberg

99

97

97

96

1130 Strand

95

96

96

95

1133 Hjelmeland

105

136

139

140

1134 Suldal

101

187

187

188

1135 Sauda

99

122

122

123

1144 Kvitsøy

109

114

118

120

1145 Bokn

110

126

132

131

1146 Tysvær

98

117

118

117

1149 Karmøy

95

95

95

94

1151 Utsira

157

156

155

160

1160 Vindafjord

101

102

102

102

11 Rogaland

99

99

99

98

1505 Kristiansund

95

97

97

96

1506 Molde

98

101

101

100

1507 Ålesund

99

97

97

96

1511 Vanylven

100

95

96

101

1514 Sande

102

97

97

99

1515 Herøy

96

91

91

91

1516 Ulstein

98

95

95

94

1517 Hareid

95

93

93

92

1520 Ørsta

94

93

93

92

1525 Stranda

98

98

100

101

1528 Sykkylven

96

94

94

93

1531 Sula

95

91

91

90

1532 Giske

96

96

96

95

1535 Vestnes

97

96

97

98

1539 Rauma

96

98

99

100

1547 Aukra

96

188

191

190

1554 Averøy

95

97

98

97

1557 Gjemnes

99

99

99

99

1560 Tingvoll

97

97

98

99

1563 Sunndal

98

111

111

112

1566 Surnadal

97

101

101

104

1573 Smøla

100

103

112

116

1576 Aure

112

115

118

123

1577 Volda

100

98

98

98

1578 Fjord

113

116

116

118

1579 Hustadvika

98

100

100

99

15 Møre og Romsdal

98

99

99

99

1804 Bodø

100

100

100

102

1806 Narvik

101

105

105

109

1811 Bindal

105

121

132

138

1812 Sømna

103

101

105

111

1813 Brønnøy

98

99

101

105

1815 Vega

106

103

111

116

1816 Vevelstad

121

118

133

140

1818 Herøy

103

100

110

115

1820 Alstahaug

98

98

99

103

1822 Leirfjord

101

101

103

108

1824 Vefsn

98

100

99

104

1825 Grane

103

110

110

115

1826 Hattfjelldal

109

111

111

117

1827 Dønna

104

103

114

120

1828 Nesna

111

108

109

114

1832 Hemnes

98

115

114

119

1833 Rana

97

99

99

103

1834 Lurøy

114

114

125

132

1835 Træna

125

119

121

128

1836 Rødøy

109

124

142

148

1837 Meløy

101

114

114

119

1838 Gildeskål

103

119

129

134

1839 Beiarn

112

129

129

136

1840 Saltdal

98

98

98

103

1841 Fauske

98

102

102

106

1845 Sørfold

105

144

147

152

1848 Steigen

103

105

113

119

1851 Lødingen*

106

106

108

113

1853 Evenes

106

104

104

108

1856 Røst

132

129

129

135

1857 Værøy

121

118

118

124

1859 Flakstad

107

106

107

112

1860 Vestvågøy

98

97

97

101

1865 Vågan

99

98

99

103

1866 Hadsel

98

98

99

103

1867 Bø

113

111

113

118

1868 Øksnes

98

95

97

101

1870 Sortland

98

98

99

103

1871 Andøy

98

98

100

103

1874 Moskenes

119

122

122

127

1875 Hamarøy

113

126

133

138

18 Nordland

100

102

104

107

3001 Halden

95

95

95

94

3002 Moss

96

96

96

95

3003 Sarpsborg

95

97

96

96

3004 Fredrikstad

95

96

95

95

3005 Drammen

97

92

92

91

3006 Kongsberg

97

96

96

95

3007 Ringerike

95

94

93

93

3011 Hvaler

100

110

110

109

3012 Aremark

104

104

103

103

3013 Marker

97

99

98

98

3014 Indre Østfold*

97

94

94

93

3015 Skiptvet

95

97

96

96

3016 Rakkestad

94

95

94

94

3017 Råde

95

96

95

95

3018 Våler

96

95

95

94

3019 Vestby

97

97

96

96

3020 Nordre Follo

101

96

96

95

3021 Ås

97

96

96

95

3022 Frogn

102

97

97

96

3023 Nesodden

100

95

95

94

3024 Bærum

113

108

107

107

3025 Asker

107

101

101

100

3026 Aurskog-Høland

97

94

94

93

3027 Rælingen

98

93

93

92

3028 Enebakk*

95

90

90

90

3029 Lørenskog

101

98

98

97

3030 Lillestrøm

99

96

96

95

3031 Nittedal

99

98

97

97

3032 Gjerdrum

101

96

96

95

3033 Ullensaker

98

94

94

94

3034 Nes

95

94

93

93

3035 Eidsvoll

95

93

93

92

3036 Nannestad

97

93

92

92

3037 Hurdal

97

95

95

94

3038 Hole

99

94

94

94

3039 Flå

105

128

128

129

3040 Nesbyen

102

124

124

125

3041 Gol

98

109

109

110

3042 Hemsedal

107

136

136

136

3043 Ål

100

109

109

110

3044 Hol

106

153

152

153

3045 Sigdal

95

100

100

100

3046 Krødsherad

102

104

104

103

3047 Modum

95

92

92

91

3048 Øvre Eiker

96

91

91

90

3049 Lier

100

95

95

94

3050 Flesberg

100

105

105

104

3051 Rollag

102

116

116

117

3052 Nore og Uvdal

104

128

127

128

3053 Jevnaker

95

93

93

92

3054 Lunner

95

94

94

93

30 Viken

100

97

97

97

3401 Kongsvinger

96

96

96

96

3403 Hamar

96

99

98

98

3405 Lillehammer

96

98

98

97

3407 Gjøvik

95

96

96

95

3411 Ringsaker

95

96

96

95

3412 Løten

94

94

94

93

3413 Stange

95

94

94

93

3414 Nord-Odal

98

98

98

99

3415 Sør-Odal

95

95

95

96

3416 Eidskog

96

95

95

96

3417 Grue

100

99

98

99

3418 Åsnes

99

97

97

98

3419 Våler

98

99

99

100

3420 Elverum

95

97

96

96

3421 Trysil

97

103

103

104

3422 Åmot

102

110

110

111

3423 Stor-Elvdal

99

100

100

104

3424 Rendalen

99

110

110

114

3425 Engerdal

104

107

107

112

3426 Tolga

103

106

106

110

3427 Tynset

96

99

99

102

3428 Alvdal

100

102

102

106

3429 Folldal

104

104

104

109

3430 Os

105

105

105

109

3431 Dovre

99

96

96

101

3432 Lesja

100

107

106

111

3433 Skjåk

99

114

114

117

3434 Lom

98

105

105

108

3435 Vågå

98

104

103

107

3436 Nord-Fron

97

112

112

113

3437 Sel

96

98

98

102

3438 Sør-Fron

97

112

112

112

3439 Ringebu

99

108

108

109

3440 Øyer

96

103

102

102

3441 Gausdal

97

102

102

101

3442 Østre Toten

95

94

93

93

3443 Vestre Toten

95

95

95

94

3446 Gran

95

92

92

91

3447 Søndre Land

97

92

92

93

3448 Nordre Land

96

102

102

103

3449 Sør-Aurdal

98

104

104

107

3450 Etnedal

104

109

109

113

3451 Nord-Aurdal

97

104

104

107

3452 Vestre Slidre

102

117

117

120

3453 Øystre Slidre

99

114

114

116

3454 Vang

102

131

131

134

34 Innlandet

96

98

98

99

3801 Horten

95

90

90

89

3802 Holmestrand

98

94

94

93

3803 Tønsberg

97

93

92

92

3804 Sandefjord

96

91

91

90

3805 Larvik

96

91

91

90

3806 Porsgrunn

95

98

97

97

3807 Skien

95

94

94

93

3808 Notodden

96

98

98

97

3811 Færder

101

96

96

95

3812 Siljan

98

99

99

98

3813 Bamble

97

101

101

100

3814 Kragerø

97

102

102

101

3815 Drangedal

99

100

100

101

3816 Nome

97

101

100

101

3817 Midt-Telemark

100

101

100

100

3818 Tinn

106

142

142

142

3819 Hjartdal

108

123

123

124

3820 Seljord

99

105

104

106

3821 Kviteseid

100

98

98

99

3822 Nissedal

101

121

121

122

3823 Fyresdal

101

125

125

126

3824 Tokke

106

147

147

148

3825 Vinje

104

157

157

157

38 Vestfold og Telemark

97

96

96

95

4201 Risør

97

96

96

97

4202 Grimstad

95

95

95

94

4203 Arendal

95

95

95

94

4204 Kristiansand

97

96

96

95

4205 Lindesnes

98

99

99

98

4206 Farsund

95

97

97

96

4207 Flekkefjord

96

98

99

98

4211 Gjerstad

100

100

100

101

4212 Vegårshei

100

99

99

98

4213 Tvedestrand

96

99

98

98

4214 Froland*

95

96

96

95

4215 Lillesand*

95

93

93

93

4216 Birkenes

96

96

96

95

4217 Åmli

100

107

107

108

4218 Iveland

99

112

111

111

4219 Evje og Hornnes

94

92

92

93

4220 Bygland

103

123

123

124

4221 Valle

102

158

157

158

4222 Bykle

131

250

249

250

4223 Vennesla

95

98

97

97

4224 Åseral

104

153

152

151

4225 Lyngdal*

100

95

95

94

4226 Hægebostad

99

94

93

93

4227 Kvinesdal

97

113

113

112

4228 Sirdal

112

196

196

194

42 Agder

96

98

98

98

4601 Bergen

99

99

99

98

4602 Kinn

99

102

104

104

4611 Etne

96

100

101

100

4612 Sveio

96

92

93

92

4613 Bømlo

96

95

96

95

4614 Stord

95

95

95

94

4615 Fitjar

97

102

104

103

4616 Tysnes

105

105

108

109

4617 Kvinnherad

98

117

118

119

4618 Ullensvang

105

140

140

141

4619 Eidfjord

115

224

223

224

4620 Ulvik

105

115

115

116

4621 Voss

98

100

100

99

4622 Kvam

97

115

116

115

4623 Samnanger

98

110

110

109

4624 Bjørnafjorden*

97

93

93

92

4625 Austevoll

110

105

108

107

4626 Øygarden

97

99

99

98

4627 Askøy

95

90

90

89

4628 Vaksdal

97

114

114

113

4629 Modalen

123

226

226

225

4630 Osterøy

95

96

97

96

4631 Alver

100

101

101

101

4632 Austrheim

101

104

104

103

4633 Fedje

115

116

117

120

4634 Masfjorden

102

133

136

137

4635 Gulen

105

119

124

126

4636 Solund

110

107

123

125

4637 Hyllestad

105

105

111

112

4638 Høyanger

99

123

124

125

4639 Vik

100

123

123

124

4640 Sogndal

102

108

108

107

4641 Aurland

106

182

181

182

4642 Lærdal

103

112

112

113

4643 Årdal

103

116

116

117

4644 Luster

97

126

126

127

4645 Askvoll

98

97

101

102

4646 Fjaler

99

98

99

100

4647 Sunnfjord

101

102

102

102

4648 Bremanger

98

114

116

118

4649 Stad

100

99

99

100

4650 Gloppen

97

99

99

100

4651 Stryn

94

94

93

95

46 Vestland

99

102

102

101

5001 Trondheim

98

99

99

98

5006 Steinkjer

97

96

96

95

5007 Namsos

103

103

103

108

5014 Frøya

131

129

139

143

5020 Osen

103

101

106

112

5021 Oppdal

97

104

104

107

5022 Rennebu

99

111

111

115

5025 Røros

97

101

101

104

5026 Holtålen

99

99

99

103

5027 Midtre Gauldal

95

94

93

93

5028 Melhus

95

93

93

92

5029 Skaun

95

94

94

93

5031 Malvik

95

94

94

93

5032 Selbu*

95

94

94

93

5033 Tydal

105

153

153

157

5034 Meråker

98

109

109

110

5035 Stjørdal*

95

90

90

89

5036 Frosta

97

96

96

95

5037 Levanger

95

94

93

93

5038 Verdal

95

94

94

93

5041 Snåsa

102

104

104

108

5042 Lierne

107

110

109

116

5043 Røyrvik

118

130

130

136

5044 Namsskogan

113

140

140

146

5045 Grong

102

106

105

110

5046 Høylandet

104

103

102

109

5047 Overhalla

98

97

97

101

5049 Flatanger

111

114

127

132

5052 Leka

115

115

142

149

5053 Inderøy

101

100

100

101

5054 Indre Fosen

99

94

94

94

5055 Heim

104

104

106

110

5056 Hitra

99

100

106

110

5057 Ørland

100

97

98

100

5058 Åfjord

106

124

130

134

5059 Orkland

100

98

98

98

5060 Nærøysund

103

103

107

112

5061 Rindal

99

102

101

105

50 Trøndelag

99

99

99

99

5401 Tromsø

103

103

103

104

5402 Harstad

102

102

103

106

5403 Alta

111

111

112

119

5404 Vardø

119

116

115

123

5405 Vadsø

110

107

107

115

5406 Hammerfest

114

136

139

147

5411 Kvæfjord

104

102

104

111

5412 Tjeldsund

110

106

107

113

5413 Ibestad

108

105

120

126

5414 Gratangen

111

108

117

122

5415 Lavangen

111

106

108

115

5416 Bardu

101

113

113

117

5417 Salangen

105

103

104

109

5418 Målselv

101

102

102

106

5419 Sørreisa

101

96

96

100

5420 Dyrøy

115

110

115

120

5421 Senja

108

106

109

114

5422 Balsfjord

100

102

102

107

5423 Karlsøy

111

115

126

135

5424 Lyngen

114

111

112

123

5425 Storfjord

114

118

118

127

5426 Kåfjord

113

114

114

124

5427 Skjervøy

109

107

114

124

5428 Nordreisa

103

102

102

111

5429 Kvænangen

119

129

141

152

5430 Kautokeino

119

116

116

126

5432 Loppa

136

132

152

165

5433 Hasvik

134

127

130

141

5434 Måsøy

127

124

139

151

5435 Nordkapp

115

114

116

123

5436 Porsanger

109

110

110

118

5437 Karasjok

118

112

112

121

5438 Lebesby

126

139

146

156

5439 Gamvik

133

129

128

140

5440 Berlevåg

138

145

144

154

5441 Tana

116

114

114

123

5442 Nesseby

133

133

136

149

5443 Båtsfjord

117

116

117

125

5444 Sør-Varanger

109

111

112

119

54 Troms og Finnmark

107

108

109

114

Hele landet

100

100

100

100

Alternativ 1: Korrigerte frie inntekter eksklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Alternativ 2: Korrigerte frie inntekter inklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Alternativ 3: Som i alternativ 2, pluss midler fra Havbruksfondet

Alternativ 4: Som i alternativ 3, pluss fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

* Kommunene Lillesand, Bjørnafjord, Stjørdal og Selbu, Indre Østfold, Enebakk, Froland, Lødingen og Lyngdal var i 2021 med på et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Disse kommunene fikk som følge av dette et betydelig uttrekk i rammetilskuddet og ville med det skisserte beregningsopplegget for korrigerte frie inntekter fått et svært lavt nivå på korrigerte frie inntekter uten at dette ville vært sammenliknbart med kommuner som ikke er med i forsøket. Vi har derfor valgt å korrigere for forsøket ved å legge til forsøkstrekket til rammetilskuddet i beregningene, slik at korrigerte frie inntekter for disse kommunene blir som om de ikke var med i forsøket.

Til forsiden