Prop. 110 S (2021–2022)

Kommuneproposisjonen 2023

Til innholdsfortegnelse

5 Oversikt øremerkede tilskudd

Overføringer til kommunene bevilges som hovedregel på postene 60–69 (60-poster) på statsbudsjettet. Tabell 5.1 inneholder samtlige 60-poster, med unntak av rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommuner og kompensasjonsordningen for merverdiavgift. Bevilget beløp i saldert budsjett 2022, som ble vedtatt i desember 2021, er oppgitt i tabellen. Senere endringer i statsbudsjettet for 2022 inngår ikke. Der én post inneholder flere tilskuddsordninger, er disse angitt i kursiv. For opplysninger om den enkelte post og/eller tilskuddsordning vises det til Prop. 1 S for ansvarlig departement.

Tabell 5.1 Tilskuddsordninger bevilget over 60-poster på statsbudsjettet

Kap.

Post

Navn

Saldert budsjett 2022 (i 1 000 kroner)

Kunnskapsdepartementet

225

Tiltak i grunnopplæringen

60

Tilskudd til landslinjer

247 269

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen

94 733

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

30 705

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

128 796

66

Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme

15 477

67

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk

9 154

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

310 689

69

Tilskudd for fullføring av videregående opplæring

832 334

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

61

Tilskuddsordning til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

61 919

64

Programfinansiering 0–24-samarbeidet

41 583

227

Tilskudd til særskilte skoler

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

44 552

231

Barnehager

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

144 549

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

17 342

240

Fagskoler

60

Driftstilskudd til fagskoler

1 130 826

61

Utviklingsmidler til fagskoler

50 701

286

Regionale forskningsfond

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

159 012

Kultur- og likestillingsdepartementet

315

Frivillighetsformål

60

Tilskudd til frivilligsentraler

214 940

323

Musikk og scenekunst

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

23 145

Justis- og beredskapsdepartementet

430

Kriminalomsorgen

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.

100 441

433

Konfliktråd

60

Tilskudd til kommuner

10 531

490

Utlendingsdirektoratet

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

144 639

Kommunal- og distriktsdepartementet

541

IT- og ekompolitikk

60

Bredbåndsutbygging

304 648

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

817 170

Fylkeskommunene: Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

717 170

Innovasjon Norge: Investeringstilskudd for store grønne investeringer

100 000

62

Kompetansepiloter

17 360

63

Interreg og Arktis 2030

91 266

Interreg

41 789

Arktis 2030

46 890

Sekretariat for Regionalt nordområdeforum Vadsø

2 587

65

Omstilling

88 214

Omstillingsprogrammer

56 814

Innovasjon Norge: nasjonalt kompetanseorgan

11 400

Ekstraordinær omstilling Andøy kommune

20 000

66

Utprøving av bygdevekstavtaler

10 000

69

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon

57 000

FORREGION

51 000

Mabit

6 000

567

Nasjonale minoriteter

60

Rom

6 526

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning

12 102 348

61

Tilleggskompensasjon

55 000

590

Planlegging og byutvikling

65

Områdesatsing i byer

86 890

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

156 040

671

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd

4 953 065

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

656 771

62

Kommunale innvandrertiltak

237 256

672

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 008 013

61

Kompetansekartlegging i mottak før bosetting

602

Helse- og omsorgsdepartementet

714

Folkehelse

60

Kommunale tiltak

96 948

Tilskudd til Rustelefonen (Oslo kommune)

8 000

Folkehelse – områdesatsinger i Oslo

4 500

Nettverket av Sunne kommuner

800

Program for teknologiutvikling i vannbransjen

5 000

Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene

77 000

740

Helsedirektoratet

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

89 415

761

Omsorgstjeneste

60

Kommunale kompetansetiltak

9 514

61

Vertskommuner

903 016

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

2 268 732

64

Kompensasjon for renter og avdrag

805 400

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

120 365

67

Utviklingstiltak

86 542

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene

11 800

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

54 400

Modellutviklingsprogram om hjemmetid og hjemmedød

3 000

Tiltak for å øke kompetansen i helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming

7 600

Sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskap

9 700

68

Kompetanse og innovasjon

386 900

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

358 000

Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund

10 300

Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenestene

10 100

Aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

3 400

Modellutvikling Klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten

5 100

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

1 015 685

762

Primærhelsetjeneste

60

Forebyggende helsetjenester

413 078

Tilskudd til helsestasjon og skolehelsetjenesten

379 700

Områdesatsinger i og utenfor Oslo

8 400

Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

20 000

Rehabiliteringsformål

5 000

61

Fengselshelsetjeneste

193 876

Helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel

189 400

Narkotikaprogram med domstolsprogram (ND)

4 500

63

Allmennlegetjenester

416 455

Pilot primærhelseteam

63 000

Digital hjemmeoppfølging

12 000

Pilot oppfølgingsteam

6 700

Tilskuddsutdanningen for nasjonal ALIS

224 600

Lønnstilskudd avansert klinisk sykepleie

12 000

Legevakt – oppfølging av akuttmedisinforskriften

2 700

Legevakt – pilotprosjekt

5 500

ALIS – kontor

40 000

Legevakt – Tilskudd kommuner med rekrutteringsutfordringer

50 000

765

Psykisk helse, rus og vold

60

Kommunale tjenester

341 904

Rask psykisk helsehjelp

4 000

Pilotering av lavterskeltilbud for barn og unge

23 000

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging

93 500

Utvikling av tilbud til mennesker med behov for langvarig og sammensatt oppfølging

221 500

62

Rusarbeid

412 874

783

Personell

61

Tilskudd til kommuner

193 338

Barne- og familiedepartementet

840

Tiltak mot vold og overgrep

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre

112 645

846

Familie- og oppveksttiltak

61

Tilskudd til inkludering av barn og unge

657 489

Tilskudd til inkludering av barn og unge

554 489

Forsøk med fritidskortordninger

103 000

62

Utvikling i kommunene

60 771

Foreldrestøttende tiltak i kommunene

36 362

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

24 409

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

61

Utvikling i kommunene

70 475

Tilskudd til å stimulere utviklingsprosjekter i kommunale læringsnettverk

32 530

62

Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning

27 397

855

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak

119 047

882

Kirkebygg og gravplasser

60

Rentekompensasjon – kirkebygg

41 111

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg

19 822

Nærings- og fiskeridepartementet

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

497 000

970

Kystverket

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

35 200

Landbruks- og matdepartementet

1142

Landsbruksdirektoratet

60

Tilskudd til veterinærdekning

179 494

Samferdselsdepartementet

1320

Statens vegvesen

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

150 200

64

Utbedring på fylkesveier for tømmertransport

20 500

65

Tilskudd til fylkesveier

379 600

Tilskudd til fylkesveier som er viktige for næringstransport

90 000

Tilskuddsordning for fylkesveier

289 600

66

Tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljøer

20 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov

308 400

1332

Transport i byområder mv.

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter

2 200 400

65

Konkurransen Smartere transport

15 600

66

Tilskudd til byområder

3 024 100

Belønningsmidler for bedre kollektivtransport mv. i byene

372 000

Belønningsmidler til byvekstavtaler

1 191 000

Reduserte billettpriser på kollektivtrafikk

319 000

Reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud

954 000

Fjerning av rushtidsavgift på Nord-Jæren

53 000

Mindre investeringstiltak på kommunal vei og fylkesvei i byvekstavtaler

105 000

Tilskudd til mindre byområder utenfor byvekstavtalene

30 000

Klima- og miljødepartementet

1420

Miljødirektoratet

60

Tilskudd til ivaretakelse av naturmangfold i kommuneplanlegging

3 026

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

272 838

Klimasats

266 438

Klimatilpasningstiltak

6 400

62

Tilskudd til grønn skipsfart

87 157

63

Returordning for kasserte fritidsbåter

700

64

Skrantesykeprøver fra fallvilt

1 200

66

Tiltak til kommuner for å bedre tilgangen til strandsonen langs Oslofjorden

3 000

69

Oppryddingstiltak

125 962

1429

Riksantikvaren

60

Kulturminnearbeid i kommunene

8 824

Olje- og energidepartementet

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

110 000

Til forsiden