Prop. 110 S (2021–2022)

Kommuneproposisjonen 2023

Til innholdsfortegnelse

3 Finansielle indikatorer

Omtalen av den økonomiske situasjonen i kommunene og fylkeskommunene er basert på foreløpige KOSTRA-tall fra 2021 publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) 15. mars 2022. Dette er ureviderte regnskapstall og bygger på rapporter fra i alt 345 kommuner og ti fylkeskommuner.

Følgende indikatorer er brukt i dette vedlegget for å beskrive den økonomiske situasjonen:

  • Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

  • Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene

  • Merforbruk i driftsregnskapet i prosent av driftsinntektene

  • Arbeidskapital (fratrukket premieavvik) i prosent av driftsinntektene

  • Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) i prosent av driftsinntektene

  • Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser

  • Netto renteeksponering i prosent av driftsinntektene

Brutto driftsinntekter for kommunesektoren samlet var på om lag 633 mrd. kroner i 2021, hvorav fylkeskommunenes del (eksklusiv Oslo) var på om lag 98 mrd. kroner.

Alle tall det vises til i dette vedlegget omfatter i tillegg til kommunekassen og fylkeskommunekassen også kommunale og fylkeskommunale foretak samt interkommunale selskaper.

3.1 Definisjon av indikatorene

Netto driftsresultat viser hva kommunen/fylkeskommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, inngår også finansinntekter (renteinntekter, mottatt utbytte og eventuelle kursgevinster på finansielle omløpsmidler) og finansutgifter (renteutgifter, avdrag på lån og eventuelle kurstap på finansielle omløpsmidler).

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anser et driftsresultat på om lag to prosent for kommunesektoren samlet som nødvendig over tid, for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer og for å ha en sunn økonomi på sikt. Det anbefalte nivået er henholdsvis 1¾ prosent for kommunene (inklusiv Oslo) og 4 prosent for fylkeskommunene. Anbefalingene refererer til kommunene og fylkeskommunene når også kommunale og fylkeskommunale foretak samt interkommunale selskaper er tatt med.

Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og gir en indikasjon på kommunens/fylkeskommunens økonomiske handlefrihet. Den delen av netto driftsresultatet som settes av til senere bruk, settes av til disposisjonsfond eller bundne fond, avhengig av om de oppsparte inntektene var øremerkede eller ikke.

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter.

Dersom driftsregnskapet viser merforbruk i bunnlinjen, gjenspeiler det at driftsutgiftene til tiltak som skal finansieres av frie inntekter, har vært større enn de frie inntektene, og kommunen/fylkeskommunen har heller ikke tilstrekkelige disposisjonsfond å tære på. Et merforbruk skal dekkes inn i løpet av to år. Dette kan bare skje gjennom framtidig sparing i form av positive netto driftsresultater. Indikatoren som brukes her viser ikke bare årets merforbruk, men også kommunenes og fylkeskommunenes tidligere merforbruk som ikke er dekket inn. Indikatoren kan altså si noe om hvilket omstillingsbehov kommunen eller fylkeskommunen har for den løpende driften. Både disposisjonsfondet og akkumulert merforbruk gjenspeiler kommunens/fylkeskommunens frie egenkapital, det vil si egenkapital som ikke er øremerket til særskilte formål, og som kan brukes både til løpende drift og til investeringer. Et akkumulert merforbruk innebærer at denne delen av egenkapitalen er negativ.

Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld (inklusive premieavvik). Arbeidskapitalen gir uttrykk for kommunenes og fylkeskommunenes likviditet, det vil si deres evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket kassakredittlån, sertifikatlån og leverandørgjeld. Premieavvik er regnskapsteknisk definert under kortsiktige fordringer/gjeld, men er i realiteten bare en periodiseringspost. Ved beregning av indikatoren som viser arbeidskapital trekkes derfor premieaviket ut. Utviklingen i arbeidskapital bestemmes av forskjellen mellom årets tilgang og bruk av midler, korrigert for årets endring i ubrukte lånemidler.

Langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser er gjeld som er tatt opp til investeringer. Dette vil også omfatte kortsiktig finansiering, som sertifikatlån og lignende, når disse har finansiert investeringer i bygg, anlegg og andre varige driftsmidler. Indikatoren gir uttrykk for kommunens eller fylkeskommunens utestående, brutto låneopptak.

Sertifikatlån er kortsiktige lån med løpetid på inntil tolv måneder. Det betales ikke avdrag i løpetiden, og ved lånets utløp må låntaker enten nedbetale eller fornye avtalen. Variabelen angir hvor stor del av kommunenes langsiktige gjeld som er sertifikatlån, og gir uttrykk for i hvilken grad kommunen eller fylkeskommunen går i sertifikatmarkedet når den skal ta opp lån. Ettersom kommunen og fylkeskommunen ved kortsiktig finansiering jevnlig må rullere lånene, kan kortsiktig finansiering innebære at kommunene påtar seg en ekstra refinansieringsrisiko som de ikke får ved lån med lang løpetid. Når sertifikatgjelden som andel av langsiktig gjeld ses sammen med indikatoren for langsiktig gjeld, kan den også gi inntrykk av hvor stor sertifikatgjelden er i forhold til driftsinntektene. Dette kan ses opp mot indikatoren for arbeidskapital for å gi et uttrykk for hvilken refinansieringsrisiko kommunen eller fylkeskommunen har påtatt seg.

Netto renteeksponering tar utgangspunkt i kommunenes langsiktige gjeld. Deler av gjelden vil likevel være knyttet til forhold som ikke, eller bare delvis, belaster kommuneøkonomien. Kommunene og fylkeskommunene har utlån til andre. Staten dekker renteutgifter på investeringer foretatt innen rentekompensasjonsordningene for skoler, sykehjem, kirkebygg i kommunene og transporttiltak i fylkene. Innen selvkostregulerte tjenester blir renter og avdrag dekket gjennom gebyrene fra innbyggerne. I tillegg har kommunene og fylkeskommunene likviditet (bankinnskudd og plasseringer i sertifikater og obligasjoner), der effekten av en renteendring vil være at renteinntektene øker. Ved å korrigere for disse forholdene lages en indikator som i større grad gir uttrykk for hvor eksponert kommunene og fylkeskommunene er for en endring i rentenivået.

3.2 Fylkeskommuner

Netto driftsresultat

Tabell 3.1 viser de finansielle nøkkeltallene for fylkeskommunene i 2021. Netto driftsresultat for fylkeskommunene utenom Oslo utgjorde 7,4 prosent av driftsinntektene i 2021. Dette var en økning fra 2020 da netto driftsresultat var på 5,7 prosent. Netto driftsresultat i 2021 ligger godt over det anbefalte nivået fra TBU på 4 prosent. Nordland hadde et netto driftsresultat på 9,6 prosent av driftsinntektene, det høyeste blant fylkeskommunene. Vestland hadde et netto driftsresultat på 9,1 prosent, mens Rogaland og Troms og Finnmark hadde netto driftsresultat på henholdsvis 8,4 prosent og 8,1 prosent av driftsinntektene. I 2021 hadde ingen fylkeskommuner et driftsresultat under 4 prosent.

Figur 3.1 viser utviklingen i netto driftsresultat for fylkeskommunene utenom Oslo de siste tre årene.

Figur 3.1 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene utenom Oslo i 2019, 2020 og 2021.1

Figur 3.1 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene utenom Oslo i 2019, 2020 og 2021.1

1 For fylker som slo seg sammen i 2020, er tallene for de tidligere fylkene slått sammen for 2019.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og distriktsdepartementet

Tabell 3.1 Finansielle nøkkeltall i prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene utenom Oslo i 2021. Sertifikatlån er oppgitt i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser.

Fylkeskommune

Netto driftsresultat (prosent)

Disposisjonsfond (prosent)

Merforbruket i driftsregnskapet (prosent)

Arbeidskapital ekskl. premieavvik (prosent)

Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser (prosent)

Sertifikatlån (prosent)

Netto renteeksponering (prosent)

Viken fylkeskommune

6,7

16,6

0,0

20,6

52,9

0,0

11,9

Innlandet fylkeskommune

7,6

18,2

0,0

26,4

63,8

19,2

-0,5

Vestfold og Telemark fylkeskommune

5,8

20,1

0,0

22,4

74,7

14,8

18,0

Agder fylkeskommune

7,7

17,5

0,0

28,9

71,3

0,0

16,8

Rogaland fylkeskommune

8,4

15,0

0,0

19,6

74,5

0,0

43,4

Vestland fylkeskommune

9,1

11,7

0,0

18,4

93,1

9,5

46,1

Møre og Romsdal fylkeskommune

6,2

14,0

0,0

22,6

120,0

21,1

66,3

Trøndelag Trööndelage fylkeskommune

4,9

15,6

0,0

21,3

115,3

1,3

73,1

Nordland fylkeskommune

9,6

20,1

0,0

23,4

55,1

0,0

-5,6

Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku fylkeskommune

8,1

12,0

0,0

18,0

69,1

0,0

17,8

Landet uten Oslo

7,4

15,7

0,0

21,5

77,2

6,6

29,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og distriktsdepartementet

Disposisjonsfond og merforbruk

Disposisjonsfond utgjorde for fylkeskommunene utenom Oslo 15,7 prosent i 2021, jf. tabell 3.1. Dette er en økning fra 2020. Vestfold og Telemark og Nordland hadde høyest disposisjonsfond med 20,1 prosent. Ingen av fylkeskommunene hadde et merforbruk i 2021.

Arbeidskapital

Arbeidskapital (eksklusiv premieavvik) utgjorde for fylkeskommunene utenom Oslo 21,5 prosent av driftsinntektene i 2021, jf. tabell 3.1. Dette var en oppgang fra 2020 og indikerer at fylkeskommunenes likviditet samlet sett har bedret seg.

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser utgjorde 77,2 prosent av de totale driftsinntektene for fylkeskommunene samlet i 2021, eksklusiv Oslo, jf. tabell 3.1. Nedgangen fra 2019 fortsatte derfor også i 2021. Den langsiktige gjelden økte jevnt fra 2005 til 2019, jf. figur 3.2, som også viser sammensetningen av gjelden. To fylkeskommuner hadde langsiktig gjeld på over 100 prosent av driftsinntektene i 2021, jf. tabell 3.1.

Figur 3.2 Fylkeskommunenes langsiktige gjeld og renteeksponering i prosent av driftsinntektene 2005–2021.

Figur 3.2 Fylkeskommunenes langsiktige gjeld og renteeksponering i prosent av driftsinntektene 2005–2021.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og distriktsdepartementet

Sertifikatlån

I 2021 utgjorde sertifikatlån 6,6 prosent av langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser for fylkeskommunene utenom Oslo, jf. tabell 3.1. Dette var en nedgang fra 2020, da sertifikatlån utgjorde 7,9 prosent av langsiktig gjeld.

Netto renteeksponering

Netto renteeksponering i prosent av totale driftsinntekter viser hvilken effekt en renteøkning vil ha på fylkeskommunenes inntekter. Fylkeskommunene er i utgangspunktet mindre eksponert enn kommunene ved en endring i rentenivået. I 2021 utgjorde netto renteeksponering 29,1 prosent av totale driftsinntekter for fylkeskommunene samlet utenom Oslo, jf. tabell 3.1. Det vil si at en renteøkning på 1 prosentpoeng isolert sett vil belaste kommuneøkonomien med om lag 0,3 prosent av driftsinntektene. Netto renteeksponering varierte fra -5,6 prosent for Nordland fylkeskommune, noe som indikerer at fylkeskommunen ville tjene på en renteoppgang. Høyest netto renteekponering har Trøndelag fylkeskommune med 73,1 prosent.

3.3 Kommuner

Netto driftsresultat

De foreløpige ureviderte tallene for 2021, basert på regnskapstall fra 345 kommuner, viser at netto driftsresultat for alle kommuner inklusiv Oslo var på 4,3 prosent av totale driftsinntekter, jf. tabell 3.2. I 2020 var netto driftsresultat som andel av driftsinntektene 2,7 prosent.

Tabell 3.2 viser fylkesvise gjennomsnitt for finansielle nøkkeltall for kommunene i 2021. Kommunene i Rogaland hadde høyest netto driftsresultat på 6,4 prosent etterfulgt av kommunene i Trøndelag og Innlandet, som hadde gjennomsnittlig netto driftsresultat på henholdsvis 4,8 og 4,7 prosent. Fylkesvise gjennomsnittstall viser at netto driftsresultat i samtlige fylker utenom Troms og Finnmark oversteg det anbefalte nivået fra TBU på 1¾ prosent.

I alt 40 av de 345 kommunene som har rapportert inn til KOSTRA, hadde et negativt netto driftsresultat i 2021. Dette var en nedgang på 20 kommuner fra 2020 og tilsvarte om lag 12 prosent av kommunene som har rapportert inn tallene.

Tabell 3.2 Fylkesvise gjennomsnitt for finansielle nøkkeltall i kommunene i 2021 i prosent av driftsinntektene. Sertifikatlån er oppgitt i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser.

Fylke

Netto driftsresultat (prosent)

Disposisjonsfond (prosent)

Merforbruket i driftsregnskapet (prosent)1

Arbeidskapital ekskl. premieavvik (prosent)

Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser (prosent)

Sertifikatlån i pst. av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser

Netto renteeksponering (prosent)

Viken

4,4

15,3

0,1

23,1

115,0

9,4

47,4

Oslo

4,6

11,5

0,0

-4,3

81,8

0,4

20,3

Innlandet

4,7

15,4

0,0

24,9

111,1

13,5

42,1

Vestfold og Telemark

4,5

13,5

-0,1

23,7

102,8

15,8

42,3

Agder

3,6

15,1

0,0

25,4

110,3

7,4

47,8

Rogaland

6,4

15,4

0,8

21,4

104,4

11,9

35,4

Vestland

4,2

12,5

0,0

19,3

105,0

7,0

46,9

Møre og Romsdal

1,8

8,7

-0,7

17,9

130,0

16,6

72,5

Trøndelag Trööndelage

4,8

14,8

0,0

34,3

129,5

10,0

54,5

Nordland

3,1

10,8

-0,7

22,4

124,3

2,7

57,7

Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku

1,6

8,0

-0,1

13,7

133,6

7,4

76,8

Landet

4,3

13,3

0,0

19,1

110,1

9,0

45,5

1 Negativt fortegn viser et merforbruk

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og distriktsdepartementet

Disposisjonsfond og merforbruk

Kommunene hadde disposisjonsfond på i gjennomsnitt 13,3 prosent av driftsinntektene i 2021. Dette var en økning fra 2020. Nivået på disposisjonsfond varierte i stor grad mellom kommunene, også på fylkesnivå, jf. tabell 3.2. Kommunene i Innlandet og i Rogaland hadde høyeste disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene med 15,4 prosent.

Landsgjennomsnittet viser ingen merforbruk i 2021. I 2020 var merforbruket i landet på 0,1 prosent. Kommunene i Møre og Romsdal og i Nordland hadde i snitt høyest samlet merforbruk med 0,7 prosent.

Arbeidskapital

Arbeidskapital (eksklusiv premieavvik) gir et bilde av likviditeten til kommunene. Målt som andel av driftsinntektene var arbeidskapitalen på 19,1 prosent i 2021, jf. tabell 3.2. Dette var en økning fra 2020. Arbeidskapitalen vil til en viss grad følge utviklingen i driftsresultatet, og sterkere driftsresultat i 2021 enn 2020 tilsa også at likviditeten i sektoren skulle gå noe opp.

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser utgjorde 110,1 prosent av totale driftsinntekter for kommunene samlet ved utgangen av 2021. Dette var en nedgang i forhold til 2020. I alle fylker utenom Oslo hadde kommunene i snitt en langsiktig gjeld på over 100 prosent av driftsinntektene.

Figur 3.3 Kommunenes langsiktige gjeld og renteeksponering 2005–2021 i prosent av driftsinntektene.

Figur 3.3 Kommunenes langsiktige gjeld og renteeksponering 2005–2021 i prosent av driftsinntektene.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og distriktsdepartementet

Sertifikatlån

Sertifikatlån utgjorde 9,0 prosent av langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser for hele landet i 2021, jf. tabell 3.2. Dette var en reduksjon fra 2020.

Netto renteeksponering

I 2021 utgjorde netto renteeksponering 45,5 prosent av totale driftsinntekter for hele landet, jf. tabell 3.2. Kommunene er i utgangspunktet mer eksponert for renteendringer enn fylkeskommunene. En renteøkning på 1 prosentpoeng vil isolert sett belaste kommuneøkonomien med om lag 0,45 prosent av driftsinntektene. Dette var omtrent samme nivå som i 2020. Netto renteeksponering varierte fra 20,3 prosent i Oslo til 76,8 prosent i Troms og Finnmark.

Tabell 3.3 Finansielle nøkkeltall for kommunene i 2021 i prosent av driftsinntektene. Sertifikatlån er oppgitt i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser.

Kommune

Netto driftsresultat (prosent)

Disposisjonsfond (prosent)

Merforbruket i driftsregnskapet (prosent)1

Arbeidskapital ekskl. premieavvik (prosent)

Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser (prosent)

Sertifikatlån i pst. av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser

Netto renteeksponering (prosent)

3001 Halden

3,5

7,7

0,0

4,1

123,5

28,5

52,7

3002 Moss

4,6

14,5

1,7

15,9

110,9

0,0

44,2

3003 Sarpsborg

2,4

9,8

0,0

7,5

97,4

20,1

37,6

3004 Fredrikstad

0,7

7,8

0,0

12,8

109,3

11,6

48,8

3005 Drammen

3,7

10,2

0,0

13,5

129,2

4,8

54,2

3006 Kongsberg

0,3

5,1

0,0

16,3

180,3

6,8

61,6

3007 Ringerike

1,3

10,7

0,0

22,6

131,7

0,0

47,0

3011 Hvaler

1,8

10,3

0,0

11,0

150,5

0,0

83,1

3012 Aremark

6,3

10,2

0,0

14,4

100,9

0,0

15,5

3013 Marker

6,1

21,8

0,0

29,1

79,0

0,0

28,2

3014 Indre Østfold

5,3

14,6

0,0

16,6

88,3

8,5

24,6

3015 Skiptvet

3,0

8,6

0,0

13,0

74,2

0,0

16,4

3016 Rakkestad

0,4

15,4

0,0

14,7

110,9

10,4

59,1

3017 Råde

2,9

14,3

0,0

16,9

89,3

0,0

49,2

3018 Våler (Østfold)

3,1

12,1

0,0

17,1

66,8

0,0

37,1

3019 Vestby

6,6

25,7

0,0

29,8

137,0

0,0

86,1

3020 Nordre Follo

4,1

13,3

0,0

18,2

139,3

0,0

59,3

3021 Ås

6,3

13,4

0,0

42,6

134,7

26,8

51,6

3022 Frogn

4,2

6,3

-0,1

30,5

162,8

0,0

93,8

3023 Nesodden

5,1

12,0

0,0

10,6

95,2

0,0

34,7

3024 Bærum

7,3

31,0

0,0

36,2

87,9

0,7

19,3

3025 Asker

4,4

18,2

-0,1

34,7

105,5

21,9

52,4

3026 Aurskog-Høland

6,9

16,4

0,0

20,3

97,9

32,9

36,1

3027 Rælingen

4,8

12,5

0,0

17,4

148,3

0,0

93,4

3028 Enebakk

4,2

17,4

0,0

35,2

125,0

14,3

54,0

3029 Lørenskog

4,6

12,8

0,0

15,8

152,4

11,5

105,8

3030 Lillestrøm

5,0

14,2

-0,1

24,5

112,7

15,9

47,7

3031 Nittedal

4,1

14,8

0,0

34,2

127,3

5,4

52,1

3032 Gjerdrum

16,6

33,9

0,2

55,9

70,9

0,0

-8,2

3033 Ullensaker

3,3

8,4

0,3

21,9

139,2

16,6

68,0

3034 Nes

7,7

38,8

0,4

53,3

189,4

0,0

84,0

3035 Eidsvoll

2,1

18,3

0,4

34,6

116,5

9,9

37,0

3036 Nannestad

7,4

25,5

0,3

46,0

110,7

18,2

28,0

3037 Hurdal

6,5

10,4

0,4

15,8

101,6

0,0

39,6

3038 Hole

2,8

14,8

0,0

14,2

66,7

0,0

23,6

3039 Flå

6,9

14,7

0,0

24,6

73,5

0,0

18,4

3040 Nesbyen

4,7

3,8

0,0

8,8

88,9

16,5

3041 Gol

0,3

11,9

0,0

24,8

82,5

0,0

34,1

3042 Hemsedal

12,1

31,2

0,0

47,4

87,5

0,0

13,3

3043 Ål

1,1

14,1

0,0

22,7

73,9

0,0

26,0

3044 Hol

9,4

17,8

0,0

28,6

70,9

0,0

-10,8

3045 Sigdal

6,5

20,4

0,0

52,5

86,2

0,0

1,4

3046 Krødsherad

8,4

39,7

0,0

57,3

106,5

0,0

-6,9

3047 Modum

3,3

7,6

0,0

10,4

86,2

0,0

22,3

3048 Øvre Eiker

2,5

7,8

0,0

13,3

88,3

0,0

30,6

3049 Lier

5,9

15,4

0,0

25,1

120,7

34,7

44,5

3050 Flesberg

1,3

0,9

0,0

6,7

134,3

0,0

80,7

3051 Rollag

2,8

14,5

0,0

26,2

56,8

0,0

10,2

3052 Nore og Uvdal

6,4

8,8

0,0

31,6

64,4

0,0

3,6

3053 Jevnaker

7,6

16,6

0,0

16,0

91,5

0,0

38,7

3054 Lunner

5,3

7,8

0,0

20,7

128,8

0,0

69,2

Viken

4,4

15,3

0,1

23,1

115,0

9,4

47,4

0301 Oslo

4,6

11,5

0,0

-4,3

81,8

0,4

20,3

Oslo

4,6

11,5

0,0

-4,3

81,8

0,4

20,3

3401 Kongsvinger

6,6

21,6

0,1

28,5

112,4

0,0

44,7

3403 Hamar

7,7

20,6

0,0

31,6

116,0

16,9

45,8

3405 Lillehammer

5,8

9,5

0,0

13,4

148,0

23,2

68,7

3407 Gjøvik

3,4

16,2

0,0

44,3

105,9

27,1

13,7

3411 Ringsaker

4,2

20,8

0,0

30,0

112,1

0,0

32,1

3412 Løten

7,9

23,4

0,0

31,6

92,1

9,4

17,1

3413 Stange

4,1

21,3

0,0

25,8

107,5

0,0

37,1

3414 Nord-Odal

1,3

1,6

0,1

20,6

153,3

0,0

86,9

3415 Sør-Odal

4,0

13,7

0,0

16,9

112,3

0,0

59,4

3416 Eidskog

0,6

7,3

0,0

14,6

90,7

0,0

61,7

3417 Grue

1,4

4,1

0,1

10,6

83,4

0,0

45,9

3418 Åsnes

3,2

5,2

-0,3

6,4

89,4

0,0

62,9

3419 Våler (Hedmark)

1,1

8,2

0,0

19,1

124,6

0,0

87,8

3420 Elverum

3,4

2,5

0,0

8,6

142,0

27,4

73,5

3421 Trysil

4,0

23,3

0,0

23,0

100,7

43,1

3422 Åmot

4,1

8,3

0,0

9,4

90,3

0,0

55,9

3423 Stor-Elvdal

-1,1

24,9

-0,8

14,6

68,3

0,0

35,1

3424 Rendalen

7,5

46,2

0,0

56,3

70,3

0,0

-11,3

3425 Engerdal

2,0

21,4

0,0

29,2

80,9

0,0

-5,1

3426 Tolga

4,4

14,3

0,0

17,7

100,0

0,0

58,3

3427 Tynset

2,5

11,1

0,0

31,0

80,9

0,0

25,9

3428 Alvdal

3,5

13,0

0,0

19,1

85,6

0,0

45,0

3429 Folldal

1,3

9,4

0,0

14,5

67,4

0,0

31,5

3430 Os

6,2

19,7

0,0

25,4

79,8

0,0

34,8

3431 Dovre

3432 Lesja

6,9

18,0

0,0

28,8

95,9

0,0

20,1

3433 Skjåk

9,5

13,7

0,0

44,3

93,4

0,0

-11,5

3434 Lom

7,0

20,1

0,0

36,0

81,0

0,0

7,9

3435 Vågå

4,2

19,7

0,0

24,3

89,1

0,0

26,9

3436 Nord-Fron

7,2

16,5

0,0

26,3

84,1

0,0

40,5

3437 Sel

5,5

18,7

0,0

19,5

93,1

0,0

29,2

3438 Sør-Fron

5,1

13,6

0,0

23,6

70,0

0,0

19,4

3439 Ringebu

3,0

19,7

0,0

39,9

132,8

0,0

52,6

3440 Øyer

3,1

14,3

0,0

15,6

106,2

26,1

31,2

3441 Gausdal

9,1

15,6

0,0

27,7

126,5

0,0

34,7

3442 Østre Toten

4,5

12,0

0,0

16,8

114,3

20,6

42,6

3443 Vestre Toten

1,5

5,2

0,0

16,6

190,6

58,8

104,6

3446 Gran

3,6

12,2

0,0

14,7

89,9

1,8

18,2

3447 Søndre Land

2,6

12,3

0,0

48,3

113,7

12,2

46,4

3448 Nordre Land

7,4

17,4

0,0

23,0

110,9

0,0

31,9

3449 Sør-Aurdal

3,2

11,7

0,0

15,7

77,5

16,4

36,2

3450 Etnedal

4,8

27,8

0,0

25,5

77,6

0,0

-0,9

3451 Nord-Aurdal

3,3

25,6

0,0

26,6

76,7

17,9

25,8

3452 Vestre Slidre

12,6

31,1

0,0

42,6

77,8

0,0

7,3

3453 Øystre Slidre

7,8

14,6

0,0

36,2

126,0

0,0

21,7

3454 Vang

13,6

14,9

0,0

54,2

76,7

4,6

-7,0

Innlandet

4,7

15,4

0,0

24,9

111,1

13,5

42,1

3801 Horten

4,2

11,9

0,0

18,9

142,7

22,8

77,4

3802 Holmestrand

4,0

18,0

0,0

34,4

130,3

16,6

51,9

3803 Tønsberg

5,4

12,1

0,0

22,4

112,1

20,7

46,2

3804 Sandefjord

7,0

20,8

0,0

38,1

40,8

49,5

4,9

3805 Larvik

6,0

14,5

0,0

29,2

118,2

5,5

50,0

3806 Porsgrunn

2,7

8,9

0,0

23,0

120,5

10,8

49,4

3807 Skien

2,4

14,0

-0,2

19,6

101,8

11,7

41,6

3808 Notodden

2,4

9,5

0,0

17,3

107,7

0,0

47,9

3811 Færder

4,0

16,1

0,0

24,7

131,2

22,4

48,8

3812 Siljan

4,7

14,2

0,0

31,5

61,1

34,8

6,9

3813 Bamble

2,1

18,6

0,0

28,3

127,5

20,7

65,6

3814 Kragerø

1,6

3,7

0,0

2,6

129,5

8,7

69,3

3815 Drangedal

3,4

5,8

0,0

16,0

125,5

21,9

3816 Nome

4,8

5,5

0,0

3,0

86,3

0,0

48,0

3817 Midt-Telemark

1,7

0,7

0,0

0,3

95,8

16,9

62,8

3818 Tinn

10,2

18,4

0,0

26,4

70,0

11,6

5,7

3819 Hjartdal

-3,8

23,4

-3,8

28,5

74,8

0,0

30,4

3820 Seljord

1,9

5,9

0,0

5,2

78,8

0,0

28,7

3821 Kviteseid

3822 Nissedal

3,8

3,9

0,0

19,9

114,5

0,0

23,0

3823 Fyresdal

5,9

8,5

0,0

23,0

43,8

0,0

-3,7

3824 Tokke

7,5

17,5

0,0

16,7

54,0

0,0

12,2

3825 Vinje

8,7

11,9

0,0

17,5

87,5

0,0

27,6

Vestfold og Telemark

4,5

13,5

-0,1

23,7

102,8

15,8

42,3

4201 Risør

2,8

12,9

0,0

23,4

122,0

21,5

52,6

4202 Grimstad

4,1

13,4

0,0

18,3

96,2

0,0

30,9

4203 Arendal

4,1

6,3

0,0

10,6

127,4

25,4

62,8

4204 Kristiansand

4,4

20,1

0,0

29,9

114,1

5,9

57,9

4205 Lindesnes

2,2

13,1

0,0

20,0

102,7

0,0

30,5

4206 Farsund

5,1

17,1

0,0

35,6

103,7

7,9

32,2

4207 Flekkefjord

2,6

13,0

0,0

14,0

93,9

0,0

51,4

4211 Gjerstad

2,9

15,6

0,0

24,1

131,5

0,0

71,2

4212 Vegårshei

2,2

9,0

0,0

16,3

128,8

0,0

48,4

4213 Tvedestrand

0,7

3,1

0,0

13,1

135,2

0,0

60,2

4214 Froland

0,3

1,1

-0,9

12,0

130,4

0,0

4215 Lillesand

1,6

7,4

0,0

29,8

160,1

0,0

66,6

4216 Birkenes

-0,9

4,3

0,0

24,1

113,9

0,0

72,5

4217 Åmli

6,6

26,0

0,0

34,6

83,4

13,4

35,0

4218 Iveland

5,7

33,7

0,0

40,9

62,4

0,0

-8,0

4219 Evje og Hornnes

0,5

10,8

0,0

12,0

85,3

0,0

43,3

4220 Bygland

1,0

22,6

0,0

34,5

91,9

0,0

13,4

4221 Valle

-0,5

7,6

0,0

32,3

73,6

0,0

9,0

4222 Bykle

14,7

44,7

0,0

87,7

46,9

0,0

-110,9

4223 Vennesla

1,7

20,0

0,0

27,2

86,7

8,1

16,4

4224 Åseral

12,0

55,7

0,0

168,5

93,4

0,0

4225 Lyngdal

1,6

6,4

0,0

26,7

109,2

0,0

71,3

4226 Hægebostad

0,8

11,4

0,0

24,0

92,4

0,0

35,4

4227 Kvinesdal

4,0

17,5

0,0

21,7

61,2

0,0

18,4

4228 Sirdal

9,1

36,1

0,0

54,4

84,6

0,0

-22,2

Agder

3,6

15,1

0,0

25,4

110,3

7,4

47,8

1101 Eigersund

3,0

20,5

0,0

26,5

118,0

0,0

38,8

1103 Stavanger

7,9

13,9

0,0

17,9

105,3

0,7

32,1

1106 Haugesund

3,4

12,6

0,0

12,6

90,5

3,6

31,9

1108 Sandnes

6,3

15,1

5,4

26,2

124,4

26,6

46,2

1111 Sokndal

2,6

21,3

0,0

57,8

126,7

0,0

41,5

1112 Lund

5,0

10,4

0,0

21,0

90,4

0,0

32,6

1114 Bjerkreim

1119 Hå

8,5

20,6

0,0

24,7

86,8

0,0

23,2

1120 Klepp

8,7

18,7

0,0

18,2

85,3

36,9

33,1

1121 Time

6,8

10,9

0,0

12,7

109,4

11,2

50,0

1122 Gjesdal

7,5

15,9

0,0

23,6

111,8

23,9

45,4

1124 Sola

5,0

8,6

0,0

10,7

111,2

46,9

49,8

1127 Randaberg

2,7

5,3

0,0

8,9

142,9

31,3

112,1

1130 Strand

1,9

12,0

0,0

20,0

136,6

0,0

68,7

1133 Hjelmeland

6,9

24,0

0,0

42,9

101,7

0,0

15,9

1134 Suldal

18,7

41,4

0,0

60,8

44,5

0,0

-70,6

1135 Sauda

2,2

16,7

0,0

28,6

100,2

0,0

61,2

1144 Kvitsøy

7,4

35,1

0,0

39,8

68,1

0,0

-1,1

1145 Bokn

4,3

34,7

0,0

85,7

121,6

0,7

1146 Tysvær

6,9

26,9

0,0

34,4

117,1

0,7

33,3

1149 Karmøy

5,0

16,2

0,0

22,1

78,0

0,0

13,4

1151 Utsira

9,4

20,9

0,0

25,6

64,6

0,0

2,1

1160 Vindafjord

5,4

18,8

0,0

29,5

70,2

33,2

9,4

Rogaland

6,4

15,4

0,8

21,4

104,4

11,9

35,4

4601 Bergen

4,6

13,9

0,0

11,5

89,4

0,0

34,0

4602 Kinn

1,5

2,7

0,0

3,7

159,1

0,0

101,3

4611 Etne

2,0

8,8

0,0

18,8

79,2

91,4

51,4

4612 Sveio

5,0

22,1

0,0

41,2

96,6

25,4

22,9

4613 Bømlo

-0,5

7,4

0,0

9,8

98,7

7,7

54,0

4614 Stord

2,4

7,1

0,0

19,5

162,3

8,8

60,5

4615 Fitjar

0,9

16,0

0,0

12,6

73,9

0,0

4616 Tysnes

4617 Kvinnherad

13,3

21,9

0,0

68,7

114,0

0,0

57,7

4618 Ullensvang

7,2

8,5

0,0

30,5

86,3

22,9

12,7

4619 Eidfjord

13,4

24,6

0,0

39,1

64,1

0,0

-11,9

4620 Ulvik

3,9

11,6

0,0

26,5

77,8

0,0

44,1

4621 Voss

2,9

7,9

0,0

24,6

89,3

0,0

17,8

4622 Kvam

7,0

15,4

-0,1

33,5

131,6

8,9

49,6

4623 Samnanger

4,8

7,6

0,0

12,8

94,2

0,0

45,6

4624 Bjørnafjorden

6,7

26,3

0,0

38,1

132,8

11,5

49,7

4625 Austevoll

3,1

23,6

0,0

28,7

114,3

0,0

67,4

4626 Øygarden

-0,1

2,5

0,0

17,1

116,6

12,7

4627 Askøy

4,2

9,4

0,0

22,4

144,5

30,3

73,7

4628 Vaksdal

3,3

22,0

0,0

63,3

139,3

34,8

42,5

4629 Modalen

7,3

8,3

0,0

20,7

86,5

0,0

55,5

4630 Osterøy

1,6

4,4

0,0

13,5

102,5

27,5

45,7

4631 Alver

3,2

12,6

0,0

26,9

132,9

12,5

61,3

4632 Austrheim

2,2

5,9

0,0

8,2

106,7

0,0

4633 Fedje

1,3

11,7

0,0

17,6

65,1

0,0

21,5

4634 Masfjorden

12,3

30,3

0,0

40,2

61,8

0,0

8,6

4635 Gulen

4,9

34,6

0,0

45,7

70,7

0,0

2,4

4636 Solund

2,7

24,3

0,0

45,8

107,1

0,0

27,9

4637 Hyllestad

0,0

16,5

0,1

19,7

109,0

0,0

71,0

4638 Høyanger

-0,3

8,1

0,0

5,9

119,2

0,0

74,0

4639 Vik

4,4

14,4

0,2

13,4

100,0

0,0

56,8

4640 Sogndal

3,9

11,6

0,1

24,0

83,0

0,0

4641 Aurland

9,8

24,6

0,0

44,1

80,3

0,0

29,8

4642 Lærdal

8,9

14,4

0,0

27,6

101,5

0,0

51,9

4643 Årdal

0,2

4,0

0,0

12,3

79,1

0,0

35,7

4644 Luster

12,5

22,2

0,1

37,6

82,2

0,0

15,0

4645 Askvoll

0,3

12,4

0,1

22,1

99,6

0,0

50,1

4646 Fjaler

1,3

6,2

0,1

21,2

140,5

34,1

103,2

4647 Sunnfjord

2,6

6,0

0,1

18,7

123,0

6,4

78,3

4648 Bremanger

3,8

2,0

0,0

-3,6

78,2

0,0

46,6

4649 Stad

4,3

17,0

0,0

27,9

127,3

13,5

79,3

4650 Gloppen

4,4

3,9

0,0

9,2

121,7

2,1

80,1

4651 Stryn

0,0

5,7

0,0

14,0

95,7

0,0

43,6

Vestland

4,2

12,5

0,0

19,3

105,0

7,0

46,9

1505 Kristiansund

2,2

5,2

0,0

11,1

149,1

35,3

73,3

1506 Molde

2,8

7,8

-0,1

9,6

150,4

0,0

89,7

1507 Ålesund

0,2

0,3

-1,9

18,5

129,0

16,3

69,3

1511 Vanylven

1,9

9,7

0,0

7,4

76,7

0,0

43,1

1514 Sande

1515 Herøy (Møre og Romsdal)

0,0

6,7

0,0

9,2

132,6

11,0

113,3

1516 Ulstein

1,2

6,3

0,0

9,7

196,4

47,8

148,2

1517 Hareid

0,8

0,8

1,3

8,1

159,5

0,0

112,7

1520 Ørsta

1,8

10,0

0,0

8,5

130,8

32,0

87,1

1525 Stranda

-0,1

7,4

0,0

20,4

169,2

0,0

98,7

1528 Sykkylven

1,6

3,7

0,0

9,8

101,3

0,0

59,9

1531 Sula

3,4

13,9

0,0

35,8

140,1

29,5

72,0

1532 Giske

4,5

0,5

0,0

28,1

145,0

35,2

96,4

1535 Vestnes

-1,5

0,2

-2,6

0,1

98,9

0,0

84,5

1539 Rauma

0,3

0,7

-5,8

-1,2

125,6

63,3

87,0

1547 Aukra

12,8

131,1

0,0

134,6

96,2

0,0

-68,1

1554 Averøy

-0,6

10,6

0,0

9,5

116,8

0,0

68,1

1557 Gjemnes

-2,3

1560 Tingvoll

1,3

14,0

0,0

15,8

107,4

16,7

66,8

1563 Sunndal

3,9

20,5

0,0

20,7

75,1

19,0

24,8

1566 Surnadal

2,3

5,1

0,0

6,6

97,1

0,0

65,4

1573 Smøla

1,1

19,3

0,0

21,3

111,3

0,0

60,9

1576 Aure

2,6

14,3

0,0

24,2

88,6

0,0

1577 Volda

3,6

8,2

0,0

23,1

147,8

23,3

95,7

1578 Fjord

-4,3

0,2

-3,6

9,7

124,8

0,0

78,1

1579 Hustadvika

4,6

8,1

0,0

20,1

111,2

0,0

57,0

Møre og Romsdal

1,8

8,7

-0,7

17,9

130,0

16,6

72,5

5001 Trondheim

6,5

15,6

0,0

49,7

115,4

9,8

27,0

5006 Steinkjer

3,9

12,5

0,0

30,1

183,2

8,1

98,4

5007 Namsos

2,1

15,7

0,0

17,5

108,0

0,0

48,0

5014 Frøya

13,2

38,3

0,0

97,2

220,6

0,0

79,4

5020 Osen

3,1

19,4

0,0

18,4

77,3

0,0

18,5

5021 Oppdal

5,3

17,6

0,0

44,6

55,4

0,0

-22,4

5022 Rennebu

1,8

16,2

0,0

35,9

98,7

0,0

40,6

5025 Røros

1,8

5,9

0,0

6,4

106,6

0,0

69,3

5026 Holtålen

-1,7

8,3

0,0

12,2

127,2

42,8

80,3

5027 Midtre Gauldal

4,8

9,5

0,0

17,7

117,3

0,0

80,2

5028 Melhus

3,7

18,9

0,0

26,2

128,3

11,8

67,8

5029 Skaun

3,1

21,4

0,0

20,8

128,6

0,0

63,7

5031 Malvik

4,2

9,5

0,0

22,2

155,9

7,0

51,7

5032 Selbu

5,1

11,3

0,0

-0,2

117,7

0,0

75,0

5033 Tydal

6,2

27,7

0,0

32,8

57,0

0,0

-18,3

5034 Meråker

2,9

16,0

0,0

39,6

106,9

0,0

3,2

5035 Stjørdal

5,7

14,1

0,0

21,5

116,0

8,6

50,2

5036 Frosta

4,6

8,2

0,0

8,8

84,8

0,0

63,3

5037 Levanger

2,4

3,9

0,0

4,2

153,4

0,0

108,4

5038 Verdal

3,8

10,2

0,0

11,8

168,7

19,6

98,6

5041 Snåase – Snåsa

5,7

15,3

0,0

15,3

107,8

0,0

72,4

5042 Lierne

2,0

9,5

0,0

21,4

81,8

0,0

35,7

5043 Raarvihke – Røyrvik

4,0

2,2

0,0

18,5

93,6

0,0

49,1

5044 Namsskogan

5,6

25,7

0,0

48,9

87,0

0,0

22,8

5045 Grong

-0,6

14,8

0,0

19,2

121,1

0,0

5046 Høylandet

1,3

12,4

0,0

16,2

99,2

0,0

62,7

5047 Overhalla

2,3

19,6

0,0

25,4

157,5

0,0

88,7

5049 Flatanger

2,7

14,6

0,0

25,3

83,8

0,0

37,1

5052 Leka

-10,3

18,5

0,0

28,7

49,5

0,0

5053 Inderøy

5,3

13,8

0,0

27,7

152,8

12,9

80,6

5054 Indre Fosen

1,1

2,8

0,0

33,7

171,7

75,7

113,9

5055 Heim

-1,4

3,8

0,0

17,6

106,7

0,0

62,4

5056 Hitra

1,1

18,2

0,0

33,7

157,5

0,0

62,3

5057 Ørland

5,3

14,7

0,0

20,4

189,7

13,3

5058 Åfjord

1,6

21,9

0,0

46,4

181,4

0,0

91,3

5059 Orkland

5,4

20,1

0,0

28,3

135,8

22,3

53,4

5060 Nærøysund

4,0

23,0

0,0

26,6

141,7

0,0

86,7

5061 Rindal

-0,9

10,8

0,0

13,1

70,4

0,0

35,6

Trøndelag

4,8

14,8

0,0

34,3

129,5

10,0

54,5

1804 Bodø

0,9

4,6

0,0

28,6

154,5

11,5

61,3

1806 Narvik

1,0

1,8

1,2

3,1

128,5

0,0

98,9

1811 Bindal

5,6

45,7

0,0

50,8

110,4

0,0

60,2

1812 Sømna

6,9

21,4

0,0

19,7

64,4

0,0

16,3

1813 Brønnøy

2,6

8,9

0,0

14,1

126,7

0,0

66,2

1815 Vega

1816 Vevelstad

3,7

29,1

0,0

48,7

86,6

0,0

10,7

1818 Herøy (Nordland)

7,4

51,7

0,0

61,9

135,9

0,0

25,9

1820 Alstahaug

5,1

12,7

0,0

15,6

149,4

0,0

70,5

1822 Leirfjord

0,6

6,5

0,0

5,7

70,0

0,0

36,6

1824 Vefsn

2,5

13,9

0,0

17,7

114,7

0,0

40,7

1825 Grane

6,3

18,2

0,0

39,4

86,6

0,0

10,1

1826 Hattfjelldal

3,8

27,9

0,0

49,4

37,1

0,0

-27,2

1827 Dønna

2,8

23,9

0,0

30,8

119,1

0,0

44,8

1828 Nesna

-0,4

2,7

0,0

12,1

93,0

0,0

1832 Hemnes

2,4

12,2

0,0

12,8

101,1

0,0

39,9

1833 Rana

5,5

28,8

1,4

49,7

127,9

0,0

18,7

1834 Lurøy

13,1

46,1

0,0

65,2

49,1

0,0

-42,8

1835 Træna

1836 Rødøy

1,5

31,5

0,0

42,4

71,3

0,0

-3,0

1837 Meløy

-3,1

4,0

0,0

18,6

109,2

0,0

50,0

1838 Gildeskål

0,0

1839 Beiarn

7,5

30,2

0,0

170,8

147,9

0,0

-86,4

1840 Saltdal

3,1

0,1

0,0

-0,8

71,8

0,0

24,6

1841 Fauske – Fuossko

1,6

0,0

-8,7

4,3

171,9

0,0

121,7

1845 Sørfold

-4,1

3,6

-2,9

11,8

62,1

0,0

27,5

1848 Steigen

-0,5

1,1

0,0

10,8

108,7

0,0

1851 Lødingen

-3,3

0,6

-10,6

6,2

126,0

0,0

1853 Evenes

4,4

14,7

0,0

35,9

188,9

0,0

119,8

1856 Røst

7,1

15,9

0,0

17,5

99,3

0,0

33,3

1857 Værøy

7,9

13,7

0,0

24,1

65,3

0,0

10,5

1859 Flakstad

-4,1

14,1

0,0

23,6

78,5

0,0

1860 Vestvågøy

3,0

3,4

0,0

6,3

103,6

0,0

57,3

1865 Vågan

-3,9

0,5

0,0

-10,8

164,8

0,0

1866 Hadsel

0,2

2,3

0,0

12,7

161,1

0,0

114,5

1867 Bø

1868 Øksnes

35,5

47,4

0,0

58,9

128,1

0,0

28,4

1870 Sortland

3,4

14,9

0,0

14,9

91,8

0,0

1871 Andøy

21,9

5,4

0,0

32,3

83,6

0,0

25,4

1874 Moskenes

-16,9

0,5

-48,3

-30,7

94,4

0,0

1875 Hamarøy

3,2

0,0

-13,2

-3,8

68,5

0,0

36,7

Nordland

3,1

10,8

-0,7

22,4

124,3

2,7

57,7

5401 Tromsø

3,0

4,8

0,0

0,8

137,6

12,8

83,1

5402 Harstad

1,6

14,3

0,0

27,1

141,8

9,8

62,6

5403 Alta

-0,3

2,1

0,0

16,0

111,4

0,0

54,4

5404 Vardø

4,4

29,6

-0,6

24,9

121,6

0,0

5405 Vadsø

-3,3

4,8

-0,1

33,8

199,2

74,2

137,0

5406 Hammerfest

6,1

9,4

0,0

17,5

198,8

0,0

130,0

5411 Kvæfjord

-0,3

18,2

0,0

5,8

84,2

0,0

49,1

5412 Tjeldsund

-3,0

3,9

0,0

9,9

129,6

0,0

85,3

5413 Ibestad

-1,3

9,9

0,0

22,4

175,4

0,0

125,2

5414 Gratangen

7,1

22,2

0,0

27,9

93,7

0,0

35,1

5415 Loabák – Lavangen

-1,3

5,3

0,0

6,8

107,0

0,0

59,7

5416 Bardu

-2,6

1,3

0,0

-0,6

161,7

0,0

125,5

5417 Salangen

-1,1

13,0

0,0

9,8

86,9

0,0

68,7

5418 Målselv

1,9

5,3

0,0

11,3

110,4

0,0

5419 Sørreisa

2,6

3,4

0,0

10,1

126,1

0,0

66,5

5420 Dyrøy

5421 Senja

2,4

7,2

0,0

17,3

129,0

0,0

68,6

5422 Balsfjord

3,4

9,3

0,0

24,2

94,2

0,0

41,8

5423 Karlsøy

-0,3

24,6

0,0

29,0

119,4

0,0

34,2

5424 Lyngen

2,9

10,1

0,0

25,4

189,2

0,0

119,8

5425 Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono

-2,0

1,0

-1,4

13,8

152,6

8,3

94,0

5426 Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono

2,2

0,1

-0,8

17,7

143,9

0,0

5427 Skjervøy

3,5

20,5

0,0

15,7

105,0

0,0

5428 Nordreisa

1,2

5,0

0,0

13,8

119,4

0,0

56,0

5429 Kvænangen

3,3

17,1

0,0

23,1

134,7

0,0

61,9

5430 Guovdageaidnu – Kautokeino

6,0

19,1

0,0

40,0

106,1

0,0

47,2

5432 Loppa

-0,3

18,3

0,0

27,2

40,6

0,0

-19,2

5433 Hasvik

4,1

28,0

0,0

34,0

42,6

0,0

-7,2

5434 Måsøy

1,9

32,6

0,0

45,6

89,2

0,0

2,5

5435 Nordkapp

-2,0

9,8

0,0

10,6

106,7

21,5

5436 Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki

0,8

0,4

-3,9

3,5

86,6

0,0

44,8

5437 Kárášjohka –Karasjok

2,9

0,3

0,0

8,5

85,0

0,0

43,2

5438 Lebesby

1,9

30,7

0,0

33,2

115,5

0,0

40,3

5439 Gamvik

5440 Berlevåg

-3,4

18,9

-1,1

24,6

228,4

0,0

157,8

5441 Deatnu – Tana

5442 Unjárga – Nesseby

0,7

14,4

0,0

17,3

96,7

0,0

5443 Båtsfjord

-0,9

13,8

0,0

22,6

195,6

0,0

5444 Sør-Varanger

-4,2

2,6

-0,1

11,1

134,6

0,0

Troms og Finnmark

1,6

8,0

-0,1

13,7

133,6

7,4

76,8

Landet

4,3

13,3

0,0

19,1

110,1

9,0

45,5

1 Negativt fortegn viser et merforbruk

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og distriktsdepartementet

Til forsiden