Prop. 194 LS (2020–2021)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endring i Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer mv.

I

I Stortingets vedtak 15. desember 2020 om avgift på tobakksvarer mv. for budsjettåret 2021 (kap. 5531 post 70) vert det gjort følgjande endring:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2021 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Produkt

Kr

Sigarer

2,77

per gram av pakningens nettovekt

Sigaretter

2,77

per stk.

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning

2,77

per gram av pakningens nettovekt

Skråtobakk

1,13

per gram av pakningens nettovekt

Snus

0,85

per gram av pakningens nettovekt

Sigarettpapir og sigaretthylser

0,0424

per stk.

E-væske med nikotin

4,50

per milliliter

Andre nikotinvarer

0,425

per gram av pakningens nettovekt

II

Vedtaket tek til å gjelde 1. juli 2021.

Til forsida