Prop. 84 LS (2021–2022)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon), samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2021/338 og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1160 og forordning (EU) 2019/1156

Til innholdsfortegnelse

2 EØS-komiteens beslutning nr. […] av […] om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/338 av 16. februar 2021 om endring av direktiv 2014/65/EU med hensyn til opplysningskrav, produktstyring og posisjonsgrenser og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/878 med hensyn til deres anvendelse på verdipapirforetak, for å bidra til gjenopprettingen etter covid-19-krisen1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 14 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU) skal nytt strekpunkt lyde:

  «– 32021 L 0338: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/338 av 16. februar 2021 (EUT L 68 av 26.2.2021, s. 14).»

 • 2. I nr. 31ba (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU) gjøres følgende endringer:

  • i) nytt strekpunkt skal lyde:

   «– 32021 L 0338: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/338 av 16. februar 2021 (EUT L 68 av 26.2.2021, s. 14).»,

  • ii) tilpasning d) til l) omnummereres til henholdsvis tilpasning e) til m),

  • iii) etter tilpasning c) skal ny tilpasning lyde:

   «d) Henvisninger til ESMAs myndighet i henhold til artikkel 19 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 i direktivet skal, når det gjelder EFTA-statene, forstås som henvisninger til EFTAs overvåkingsorgans myndighet i tilfellene fastsatt i og i samsvar med nr. 31i i dette vedlegg.».

Artikkel 2

Teksten til direktiv (EU) 2021/338 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt2, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 383/2021 av 10. desember 20213 trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel […]

For EØS-komiteen

EØS-komiteens

Formann

sekretærer

[…]

[…]

Fotnoter

1.

EUT L 68 av 26.2.2021, s. 14.

2.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]

3.

Ennå ikke kunngjort.

Til forsiden