Prop. 84 LS (2021–2022)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon), samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2021/338 og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1160 og forordning (EU) 2019/1156

Til innholdsfortegnelse

3 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1160 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU med hensyn til distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité1,

etter den ordinære regelverksprosedyren2 og

ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Felles mål for europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF3 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/E4U omfatter å sikre like konkurransevilkår blant innretninger for kollektiv investering og fjerne begrensninger for fri bevegelighet for andeler og aksjer i innretninger for kollektiv investering i Unionen og samtidig sikre en mer ensartet beskyttelse for investorer. Disse målene er stort sett blitt oppnådd, men fortsatt er det visse barrierer som hindrer fondsforvaltere å dra full nytte av det indre markedet.

 • 2) Dette direktivet utfylles av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/11565. Den forordningen fastsetter ytterligere regler og framgangsmåter for innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-er) og forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere). Til sammen bør den forordningen og dette direktivet ytterligere samordne vilkårene for fondsforvaltere som opererer på det indre markedet, og tilrettelegge for distribusjon over landegrensene av fondene de forvalter.

 • 3) Det er nødvendig å tette huller i regelverket og tilpasse framgangsmåten for å underrette vedkommende myndighet om endringer som gjelder UCITS-er, til framgangsmåten for melding fastsatt i direktiv 2011/61/EU.

 • 4) Forordning (EU) 2019/1156 styrker ytterligere prinsippene som gjelder for markedsføringsmateriell som er underlagt direktiv 2009/65/EF, og utvider anvendelsen av disse prinsippene til å omfatte AIF-forvaltere, noe som gir bedre investorvern uansett type investor. De tilsvarende bestemmelsene i direktiv 2009/65/EF om markedsføringsmateriell og tilgang til nasjonale lover og forskrifter som er relevante for ordningen for markedsføring av andeler i UCITS-er, er derfor ikke lenger nødvendige og bør utgå.

 • 5) Bestemmelsene i direktiv 2009/65/EF som krever at UCITS-er stiller fasiliteter til rådighet for investorer, som gjennomført i visse nasjonale rettsordener, har vist seg å være en byrde. I tillegg blir lokale fasiliteter sjelden brukt av investorer på den måten som angis i det direktivet. Foretrukket kontaktmetode er nå direkte interaksjon mellom investorer og fondsforvaltere, enten elektronisk eller på telefon, mens betalinger og innløsinger gjennomføres via andre kanaler. Selv om disse lokale fasilitetene for tiden brukes til administrative formål som inndrivelse over landegrensene av lovbestemte avgifter, bør slike oppgaver løses på andre måter, herunder gjennom samarbeid mellom vedkommende myndigheter. Det bør derfor fastsettes regler som moderniserer og presiserer kravene som gjelder for å stille fasiliteter til rådighet for ikke-profesjonelle investorer, og medlemsstatene bør ikke kreve lokal fysisk tilstedeværelse for å kunne tilby slike fasiliteter. Uansett bør disse reglene sikre at investorer har tilgang til de opplysningene de har rett til.

 • 6) For å sikre enhetlig behandling av ikke-profesjonelle investorer er det nødvendig at kravene som gjelder fasiliteter, også anvendes på AIF-forvaltere dersom medlemsstatene tillater dem å markedsføre andeler eller aksjer i alternative investeringsfond (AIF-er) til ikke-profesjonelle investorer på sine territorier.

 • 7) Mangelen på klare og ensartede vilkår for opphør av markedsføring av andeler eller aksjer i UCITS-er eller AIF-er i en vertsstat skaper økonomisk og rettslig usikkerhet for fondsforvaltere. Direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU bør derfor fastsette klare betingelser for når det kan varsles om opphør av ordningene etablert for markedsføring av noen av eller alle andelene eller aksjene. Disse betingelsene bør balansere på den ene side muligheten som innretninger for kollektiv investering eller deres forvaltere har til å avslutte ordningene etablert for markedsføring av sine aksjer eller andeler når de fastsatte betingelsene er oppfylt, og på den annen side interessene til investorer i slike foretak.

 • 8) Muligheten til å avslutte markedsføringen av UCITS-er eller AIF-er i en bestemt medlemsstat bør aldri innebære en kostnad for investorer eller redusere deres beskyttelsesnivå i henhold til direktiv 2009/65/EF eller 2011/61/EU, særlig ikke med hensyn til deres rett til nøyaktig informasjon om de aktuelle fondenes fortsatte aktiviteter.

 • 9) Det er situasjoner der en AIF-forvalter som ønsker å undersøke hvor stor interesse investorer har for en bestemt investeringsidé eller investeringsstrategi, opplever ulik håndtering av sonderende markedsføring («pre-marketing») innenfor forskjellige nasjonale rettsordener. Definisjonen av sonderende markedsføring og vilkårene for å tillate den varierer betydelig i medlemsstatene der den er tillatt, mens konseptet sonderende markedsføring ikke eksisterer i det hele tatt i andre medlemsstater. For å håndtere slike forskjeller bør det fastsettes en harmonisert definisjon av sonderende markedsføring og betingelser for når en AIF-forvalter etablert i Unionen kan bedrive sonderende markedsføring.

 • 10) For at sonderende markedsføring skal kunne anerkjennes som det i henhold til direktiv 2011/61/EU, bør den være rettet mot potensielle profesjonelle investorer og gjelde en investeringsidé eller investeringsstrategi med sikte på å undersøke deres interesse for et AIF eller et delfond som ennå ikke er etablert, eller som er etablert, men ennå ikke er meldt for markedsføring i samsvar med nevnte direktiv. I løpet av den sonderende markedsføringen bør det derfor ikke være mulig for investorer å tegne andeler eller aksjer i et AIF, og distribusjon av tegningsskjemaer eller tilsvarende dokumenter til potensielle profesjonelle investorer, uansett om det er utkast eller endelig versjon, bør ikke være tillatt. AIF-forvaltere etablert i Unionen bør sikre at investorer ikke erverver andeler eller aksjer i et AIF gjennom sonderende markedsføring, og at investorer som blir kontaktet som del av den sonderende markedsføringen, bare kan erverve andeler eller aksjer i det aktuelle AIF-et gjennom markedsføring tillatt i henhold til direktiv 2011/61/EU.

  Enhver tegning fra profesjonelle investorers side innen 18 måneder etter at AIF-forvalteren etablert i Unionen startet den sonderende markedsføringen, av andeler eller aksjer i et AIF som er omhandlet i informasjonen framlagt i forbindelse med den sonderende markedsføringen, eller i et AIF etablert som et resultat av den sonderende markedsføringen, bør anses å være et resultat av markedsføring og være underlagt relevant framgangsmåte for melding omhandlet i direktiv 2011/61/EU. For å sikre at nasjonale vedkommende myndigheter kan utøve kontroll over den sonderende markedsføringen i sine medlemsstater, bør en AIF-forvalter etablert i Unionen senest to uker etter å ha startet den sonderende markedsføringen, sende et uformelt brev, på papir eller elektronisk, til vedkommende myndigheter i hjemstaten og blant annet spesifisere i hvilke medlemsstater den driver eller har drevet sonderende markedsføring og i hvilke perioder den sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, herunder eventuelt en liste over dens AIF-er og delfond i AIF-er som er eller var gjenstand for sonderende markedsføring. Vedkommende myndigheter i hjemstaten til AIF-forvalteren etablert i Unionen bør umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene der AIF-forvalteren etablert i Unionen driver eller har drevet sonderende markedsføring, om dette.

 • 11) AIF-forvaltere etablert i Unionen bør sikre at deres sonderende markedsføring er tilstrekkelig dokumentert.

 • 12) Nasjonale lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme direktiv 2011/61/EU og særlig for å overholde harmoniserte regler om sonderende markedsføring, bør på ingen måte være en ulempe for AIF-forvaltere etablert i Unionen sett i forhold til AIF-forvaltere etablert utenfor Unionen. Dette gjelder både nåværende situasjon der AIF-forvaltere etablert utenfor Unionen ikke har passrettigheter, og en situasjon der bestemmelsene om slike pass i direktiv 2011/61/EU vil få anvendelse.

 • 13) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å synkronisere anvendelsesdatoen for nasjonale lover og forskrifter som gjennomfører dette direktivet og forordning (EU) 2019/1156 med hensyn til relevante bestemmelser om markedsføringsmateriell og sonderende markedsføring.

 • 14) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om forklarende dokumenter6 har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler og de tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktivet anser regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er berettiget.

VEDTATT DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 2009/65/EF

I direktiv 2009/65/EF gjøres følgende endringer:

 • 1) I artikkel 17 nr. 8 skal nye ledd lyde:

  «Dersom forvaltningsselskapet etter en endring som omhandlet i første ledd ikke lenger vil kunne overholde dette direktivet, skal vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat innen 15 virkedager etter mottak av alle opplysningene omhandlet i første ledd underrette forvaltningsselskapet om at det ikke skal iverksette endringen. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat skal i så fall underrette vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat om dette.

  Dersom en endring omhandlet i første ledd blir iverksatt etter at opplysningene er blitt oversendt i henhold til annet ledd, og forvaltningsselskapet etter endringen ikke lenger overholder dette direktivet, skal vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat treffe alle hensiktsmessige tiltak i samsvar med artikkel 98 og uten unødig opphold underrette vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat om tiltakene som er truffet.»

 • 2) Artikkel 77 utgår.

 • 3) I artikkel 91 utgår nr. 3.

 • 4) Artikkel 92 skal lyde:

  «Artikkel 92

  • 1. Medlemsstatene skal sikre at en UCITS i hver medlemsstat der den har til hensikt å markedsføre sine andeler, stiller til rådighet fasiliteter for å utføre følgende oppgaver:

   • a) Behandle tegnings-, gjenkjøps- og innløsningsordrer og foreta andre utbetalinger til andelseiere med hensyn til andelene i UCITS-en i samsvar med vilkårene fastsatt i dokumentene som kreves i henhold til kapittel IX.

   • b) Gi investorer opplysninger om hvordan ordrer omhandlet i bokstav a) kan utføres, og hvordan gjenkjøp og innløsning betales.

   • c) Lette håndteringen av opplysninger og tilgangen til framgangsmåter og ordninger omhandlet i artikkel 15 som gjelder investorers utøvelse av rettigheter som følger av deres investeringer i UCITS-en i medlemsstaten der UCITS-en blir markedsført.

   • d) Gjøre opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til kapittel IX, tilgjengelig for investorer på vilkårene fastsatt i artikkel 94 for å gjøre det mulig å konsultere dem og ta kopier av dem.

   • e) Gi investorer de opplysningene som er relevante for oppgavene som fasilitetene utfører, på et varig medium.

   • f) Fungere som et kontaktpunkt for kommunikasjon med vedkommende myndigheter.

  • 2. Medlemsstatene skal ikke kreve at en UCITS har en fysisk tilstedeværelse i vertsstaten eller utpeker en tredjepart med henblikk på nr. 1.

  • 3. UCITS-en skal sikre at fasilitetene til å utføre oppgavene omhandlet i nr. 1, også elektronisk, stilles til rådighet

   • a) på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i medlemsstaten der UCITS-en markedsføres, eller på et språk som er godkjent av vedkommende myndigheter i den medlemsstaten,

   • b) av UCITS-en selv, av en tredjepart som er underlagt regulering og tilsyn for oppgavene som skal utføres, eller av begge.

    Med henblikk på bokstav b) og dersom oppgavene skal utføres av en tredjepart, skal utpekingen av den tredjeparten dokumenteres med en skriftlig avtale som presiserer hvilke av oppgavene omhandlet i nr. 1 som ikke skal utføres av UCITS-en, og at tredjeparten vil motta alle de relevante opplysningene og dokumentene fra UCITS-en.»

 • 5) I artikkel 93 gjøres følgende endringer:

  • a) I nr. 1 skal nytt ledd lyde:

   «Meldingen skal også inneholde nærmere opplysninger, herunder adressen, som er nødvendige for fakturering eller for meddelelser fra vedkommende myndigheter i vertsstaten om eventuelle gjeldende lovbestemte gebyrer eller avgifter, samt opplysninger om fasilitetene for å utføre oppgavene omhandlet i artikkel 92 nr. 1.»

  • b) Nr. 8 skal lyde:

   • «8. Dersom det foretas en endring av opplysningene angitt i meldingen oversendt i samsvar med nr. 1, eller en endring med hensyn til hvilke aksjeklasser som skal markedsføres, skal UCITS-en sende vedkommende myndigheter i både UCITS-ens hjemstat og UCITS-ens vertsstat skriftlig melding om dette minst en måned før endringen gjennomføres.

    Dersom UCITS-en etter en endring som omhandlet i første ledd ikke lenger vil kunne overholde dette direktivet, skal vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat innen 15 virkedager etter mottak av alle opplysningene omhandlet i første ledd underrette UCITS-en om at den ikke skal gjennomføre endringen. Vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat skal i så fall underrette vedkommende myndigheter i UCITS-ens vertsstat om dette.

    Dersom en endring omhandlet i første ledd blir gjennomført etter at opplysningene er blitt oversendt i henhold til annet ledd, og UCITS-en etter endringen ikke lenger overholder dette direktivet, skal vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat treffe alle hensiktsmessige tiltak i samsvar med artikkel 98, herunder om nødvendig et uttrykkelig forbud mot markedsføring av UCITS-en, og uten unødig opphold underrette vedkommende myndigheter i UCITS-ens vertsstat om tiltakene som er truffet.»

 • 6) Ny artikkel skal lyde:

  «Artikkel 93a

  • 1. Medlemsstatene skal sikre at en UCITS kan melde fra om opphør av ordninger etablert for markedsføring av andeler, herunder med hensyn til aksjeklasser dersom det er relevant, i en medlemsstat der den har sendt melding i henhold til artikkel 93, dersom alle følgende vilkår er oppfylt:

   • a) Det er framsatt et generelt tilbud om å gjenkjøpe eller innløse, uten gebyrer eller fradrag, alle slike andeler som innehas av investorer i den medlemsstaten, tilbudet er offentlig tilgjengelig i minst 30 virkedager, og det er stilet individuelt, enten direkte eller gjennom finansformidlere, til alle investorer i medlemsstaten hvis identitet er kjent.

   • b) Hensikten om å avslutte ordninger som er etablert for markedsføring av slike andeler i den medlemsstaten, offentliggjøres gjennom et offentlig tilgjengelig medium, herunder ved elektroniske midler, som er vanlig ved markedsføring av UCITS-er og er egnet for en typisk UCITS-investor.

   • c) Eventuelle avtalefestede ordninger med finansformidlere eller delegerte endres eller opphører fra datoen for melding om opphør for å hindre nye eller ytterligere, direkte eller indirekte, tilbud om eller plasseringer av andelene angitt i meldingen omhandlet i nr. 2.

    Opplysningene omhandlet i første ledd bokstav a) og b) skal klart beskrive konsekvensene for investorene dersom de ikke godtar tilbudet om innløsning eller gjenkjøp av andelene.

    Opplysningene omhandlet i første ledd bokstav a) og b) skal gis på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i medlemsstaten der UCITS-en har sendt melding i henhold til artikkel 93, eller på et språk som er godkjent av vedkommende myndigheter i den aktuelle medlemsstaten. Fra og med datoen omhandlet i første ledd bokstav c) skal UCITS-en avstå fra nye eller ytterligere, direkte eller indirekte, tilbud om eller plasseringer av andelene som var gjenstand for meldingen om opphør i den aktuelle medlemsstaten.

  • 2. UCITS-en skal oversende en melding til vedkommende myndigheter i sin hjemstat med opplysningene omhandlet i nr. 1 første ledd bokstav a), b) og c).

  • 3. Vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat skal kontrollere at meldingen som UCITS-en oversender i samsvar med nr. 2, er fullstendig. Vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat skal ikke senere enn 15 virkedager etter mottak av en fullstendig melding videresende den aktuelle meldingen til vedkommende myndigheter i medlemsstaten som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 2, og til ESMA.

   Etter videresendelse av meldingen i henhold til første ledd skal vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat straks underrette UCITS-en om dette.

  • 4. UCITS-en skal gi investorene som fortsatt har andeler UCITS-en, og vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 68–82 og artikkel 94.

  • 5. Vedkommende myndigheter i UCITS-ens hjemstat skal oversende til vedkommende myndigheter i medlemsstaten som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen, opplysninger om alle endringer av dokumentene omhandlet i artikkel 93 nr. 2.

  • 6. Vedkommende myndigheter i medlemsstaten som er identifisert i meldingen omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen, skal ha samme rettigheter og plikter som vedkommende myndigheter i UCITS-ens vertsstat i henhold til artikkel 21 nr. 2, artikkel 97 nr. 3 og artikkel 108. Uten at det berører andre overvåkingsaktiviteter og tilsynsmyndigheten som omhandlet i artikkel 21 nr. 2 og artikkel 97, skal vedkommende myndigheter i medlemsstaten som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen, fra datoen for oversending i henhold til nr. 5 i denne artikkelen ikke kreve at den berørte UCITS-en påviser overholdelse av nasjonale lover og forskrifter om markedsføringskrav omhandlet i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/11567.

  • 7. Medlemsstatene skal tillate bruk av alle typer elektronisk kommunikasjon eller andre typer fjernkommunikasjon med henblikk på nr. 4, forutsatt at opplysningene og kommunikasjonsmidlene er tilgjengelige for investorer på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i medlemsstaten der investoren er etablert, eller på et språk som er godkjent av vedkommende myndigheter i den aktuelle medlemsstaten.

 • 7) I artikkel 95 nr. 1 utgår bokstav a).

Artikkel 2

Endringer av direktiv 2011/61/EU

I direktiv 2011/61/EU gjøres følgende endringer:

 • 1) I artikkel 4 nr. 1 skal ny bokstav lyde:

  • «aea) «sonderende markedsføring» direkte eller indirekte levering av opplysninger eller kommunikasjon om investeringsstrategier eller investeringsideer fra en AIF-forvalter etablert i Unionen eller på dennes vegne til potensielle profesjonelle investorer som er hjemmehørende eller har sitt forretningskontor i Unionen, for å undersøke deres interesse for et AIF eller et delfond som ennå ikke er etablert, eller som er etablert, men ennå ikke er meldt for markedsføring i samsvar med artikkel 31 eller 32 i den aktuelle medlemsstaten der de potensielle investorene er hjemmehørende eller har sitt forretningskontor, og som i hvert enkelt tilfelle ikke skal forstås som et tilbud til eller en plassering hos den potensielle investoren med henblikk på å investere i andeler eller aksjer i det AIF-et eller delfondet.»

 • 2) Ny artikkel på begynnelsen av kapittel VI skal lyde:

  «Artikkel 30a

  Vilkår for sonderende markedsføring i Unionen utført av en AIF-forvalter etablert i Unionen

  • 1. Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter etablert i Unionen som har tillatelse, kan drive sonderende markedsføring i Unionen, unntatt dersom opplysningene som gis til potensielle profesjonelle investorer,

   • a) er tilstrekkelige til at investorer kan forplikte seg til å erverve andeler eller aksjer i et bestemt AIF,

   • b) utgjør det samme som tegningsskjemaer eller tilsvarende dokumenter, uansett om det er utkast eller endelig versjon, eller

   • c) utgjør det samme som stiftelsesdokumenter, et prospekt eller tilbudsdokumenter i et AIF som ennå ikke er etablert, i en endelig versjon.

   Dersom det framlegges utkast til prospektet eller til tilbudsdokumenter, skal de ikke inneholde nok opplysninger til at investorer kan treffe en investeringsbeslutning, og de skal klart angi at

   • a) de ikke utgjør et tilbud eller en invitasjon til å tegne andeler eller aksjer i et AIF, og at

   • b) opplysningene framlagt der ikke er pålitelige, siden de er ufullstendige og kan bli endret.

Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter etablert i Unionen ikke er pålagt å underrette vedkommende myndigheter om innholdet i eller adressatene for den sonderende markedsføringen eller å oppfylle andre vilkår eller krav enn dem som er fastsatt i denne artikkelen, før den begynner med sonderende markedsføring.

 • 2. AIF-forvaltere etablert i Unionen skal sikre at investorer ikke erverver andeler eller aksjer i et AIF gjennom sonderende markedsføring, og at investorer som blir kontaktet som del av den sonderende markedsføringen, bare kan erverve andeler eller aksjer i det aktuelle AIF-et gjennom markedsføring tillatt i henhold til artikkel 31 eller 32.

  Enhver tegning fra profesjonelle investorers side innen 18 måneder etter at AIF-forvalteren etablert i Unionen startet den sonderende markedsføringen, av andeler eller aksjer i et AIF som er omhandlet i informasjonen utlevert i forbindelse med den sonderende markedsføringen, eller i et AIF etablert som et resultat av den sonderende markedsføringen, skal anses å være et resultat av markedsføring og skal være underlagt relevant framgangsmåte for melding omhandlet i artikkel 31 og 32.

  Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter etablert i Unionen senest to uker etter å ha startet den sonderende markedsføringen, sender et uformelt brev, på papir eller elektronisk, til vedkommende myndigheter i hjemstaten. Brevet skal spesifisere i hvilke medlemsstater og i hvilke perioder den sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, gi en kort beskrivelse av den sonderende markedsføringen med opplysninger om investeringsstrategier som presenteres, og eventuelt ha en liste over AIF-er og delfond i AIF-er som er eller var gjenstand for sonderende markedsføring. Vedkommende myndigheter i hjemstaten til AIF-forvalteren etablert i Unionen skal umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene der AIF-forvalteren etablert i Unionen driver eller har drevet sonderende markedsføring, om dette. Vedkommende myndigheter i medlemsstaten der den sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, kan anmode vedkommende myndigheter i hjemstaten til AIF-forvalteren etablert i Unionen om å framlegge ytterligere opplysninger om den sonderende markedsføringen som finner eller har funnet sted på dens territorium.

 • 3. En tredjepart skal bare drive sonderende markedsføring på vegne av en godkjent AIF-forvalter etablert i Unionen dersom den har tillatelse som et verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU8, som en kredittinstitusjon i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU9, som et forvaltningsselskap for UCITS-fond i samsvar med direktiv 2009/65/EF, som en AIF-forvalter i samsvar med dette direktivet eller fungerer som en tilknyttet agent i samsvar med direktiv 2014/65/EU. En slik tredjepart skal være underlagt vilkårene i denne artikkelen.

 • 4. En AIF-forvalter etablert i Unionen skal sikre at den sonderende markedsføringen er tilstrekkelig dokumentert.

 • 3) I artikkel 32 nr. 7 skal annet, tredje og fjerde ledd lyde:

  «Dersom en planlagt endring innebærer at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et ikke lenger vil være i samsvar med dette direktivet, eller dersom AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger vil overholde dette direktivet, skal berørte vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat innen 15 virkedager etter mottak av alle opplysningene omhandlet i første ledd underrette AIF-forvalteren om at den ikke skal gjennomføre endringen. I så fall skal vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat underrette vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens vertsstat om dette.

  Dersom en planlagt endring gjennomføres uten hensyn til første og annet ledd, eller en ikke-planlagt endring har funnet sted med den følge at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et ikke lenger er i samsvar med dette direktivet, eller at AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger overholder dette direktivet, skal vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat treffe alle nødvendige tiltak i samsvar med artikkel 46, herunder om nødvendig uttrykkelig forby markedsføring av AIF-et, og uten unødig opphold underrette vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens vertsstat om dette.

  Dersom endringene ikke påvirker overholdelsen av dette direktivet når det gjelder AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et eller AIF-forvalterens overholdelse av dette direktivet for øvrig, skal vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat innen en måned underrette vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens vertsstat om disse endringene.»

 • 4) Ny artikkel skal lyde:

  «Artikkel 32a

  Melding om opphør av ordningene etablert for markedsføring i andre medlemsstater enn AIF-forvalterens hjemstat av andeler eller aksjer i noen eller alle AIF-er etablert i Unionen

  • 1. Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter etablert i Unionen kan melde fra om opphør av ordninger som er etablert for markedsføring av andeler eller aksjer i noen eller alle dens AIF-er i en medlemsstat der den har sendt melding i henhold til artikkel 32, dersom alle følgende vilkår er oppfylt:

   • a) Unntatt for lukkede AIF-er og fond regulert av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/76010 er det framsatt et generelt tilbud om å gjenkjøpe eller innløse, uten gebyrer eller fradrag, alle slike andeler eller aksjer i AIF-er som innehas av investorer i den medlemsstaten, tilbudet er offentlig tilgjengelig i minst 30 virkedager, og det er stilet individuelt, enten direkte eller gjennom finansformidlere, til alle investorer i medlemsstaten hvis identitet er kjent.

   • b) Hensikten om å avslutte ordninger etablert for markedsføring av andeler eller aksjer i noen eller alle dens AIF-er i den medlemsstaten, offentliggjøres gjennom et offentlig tilgjengelig medium, herunder ved elektroniske midler, som er vanlig ved markedsføring av AIF-er og er egnet for en typisk AIF-investor.

   • c) Eventuelle avtalefestede ordninger med finansformidlere eller delegerte endres eller opphører fra datoen for melding om opphør for å hindre nye eller ytterligere, direkte eller indirekte, tilbud om eller plasseringer av andelene eller aksjene angitt i meldingen omhandlet i nr. 2.

   Fra og med datoen omhandlet i første ledd bokstav c) skal AIF-forvalteren avstå fra nye eller ytterligere, direkte eller indirekte, tilbud om eller plasseringer av andeler eller aksjer i AIF-en den forvalter i medlemsstaten der den har sendt melding i henhold til nr. 2.

  • 2. AIF-forvalteren skal oversende en melding til vedkommende myndigheter i sin hjemstat med opplysningene omhandlet i nr. 1 første ledd bokstav a), b) og c).

  • 3. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat skal kontrollere at meldingen som AIF-forvalteren oversender i samsvar med nr. 2, er fullstendig. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat skal ikke senere enn 15 virkedager etter mottak av en fullstendig melding videresende den aktuelle meldingen til vedkommende myndigheter i medlemsstaten som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 2, og til ESMA.

   Etter videresendelse av meldingen i henhold til første ledd skal vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat straks underrette AIF-forvalteren om dette.

   I en periode på 36 måneder fra datoen omhandlet i nr. 1 første ledd bokstav c) skal AIF-forvalteren ikke drive sonderende markedsføring av andeler eller aksjer i AIF-er etablert i Unionen som er omhandlet i meldingen, eller i forbindelse med lignende investeringsstrategier eller investeringsideer, i medlemsstaten angitt i meldingen omhandlet i nr. 2.

  • 4. AIF-forvalteren skal gi investorene som fortsatt har andeler i AIF-et etablert i Unionen, og vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 22 og 23.

  • 5. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat skal oversende til vedkommende myndigheter i medlemsstaten som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 2, opplysninger om alle endringer av dokumentasjonen og opplysningene omhandlet i vedlegg IV bokstav b)–f).

  • 6. Vedkommende myndigheter i medlemsstaten som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen, skal ha samme rettigheter og plikter som vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens vertsstat i henhold til artikkel 45.

  • 7. Uten at det berører tilsynsmyndigheten omhandlet i artikkel 45 nr. 3, skal vedkommende myndigheter i medlemsstaten som er angitt i meldingen omhandlet i nr. 2 i denne artikkelen, fra datoen for oversending i henhold til nr. 5 i denne artikkelen ikke kreve at den berørte AIF-forvalteren påviser overholdelse av nasjonale lover og forskrifter om markedsføringskrav som omhandlet i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/115611.

  • 8. Medlemsstatene skal tillate bruk av alle typer elektronisk kommunikasjon eller andre typer fjernkommunikasjon med henblikk på nr. 4.

 • 5) I artikkel 33 nr. 6 skal annet og tredje ledd lyde:

  «Dersom en planlagt endring innebærer at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et ikke lenger vil være i samsvar med dette direktivet, eller dersom AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger vil overholde dette direktivet, skal berørte vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat innen 15 virkedager etter mottak av alle opplysningene omhandlet i første ledd underrette AIF-forvalteren om at den ikke skal gjennomføre endringen.

  Dersom en planlagt endring gjennomføres uten hensyn til første og annet ledd, eller en ikke-planlagt endring har funnet sted med den følge at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et ikke lenger er i samsvar med dette direktivet, eller at AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger overholder dette direktivet, skal vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat treffe alle nødvendige tiltak i samsvar med artikkel 46 og uten unødig opphold underrette vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens vertsstat om dette.»

 • 6) Ny artikkel skal lyde:

  «Artikkel 43a

  Fasiliteter som er tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer

  • 1. Uten at det berører artikkel 26 i forordning (EU) 2015/760, skal medlemsstatene sikre at en AIF-forvalter i hver medlemsstat der den har til hensikt å markedsføre andeler eller aksjer i et AIF til ikke-profesjonelle investorer, stiller til rådighet fasiliteter for å utføre følgende oppgaver:

   • a) Behandle investorers tegnings-, utbetalings-, gjenkjøps- og innløsningsordrer i forbindelse med andeler eller aksjer i AIF-et i samsvar med vilkårene fastsatt i AIF-ets dokumenter.

   • b) Gi investorer opplysninger om hvordan ordrer omhandlet i bokstav a) kan utføres, og hvordan gjenkjøp og innløsning betales.

   • c) Lette håndteringen av opplysninger som gjelder investorers utøvelse av rettigheter som følger av deres investeringer i AIF-et i medlemsstaten der AIF-et blir markedsført.

   • d) Gjøre opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 22 og 23, tilgjengelig for investorer for å gjøre det mulig å konsultere dem og ta kopier av dem.

   • e) Gi investorer de opplysningene som er relevante for oppgavene som fasilitetene utfører, på et varig medium som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i direktiv 2009/65/EF.

   • f) Fungere som et kontaktpunkt for kommunikasjon med vedkommende myndigheter.

  • 2. Medlemsstatene skal ikke kreve at en AIF-forvalter har en fysisk tilstedeværelse i vertsstaten eller utpeker en tredjepart med henblikk på nr. 1.

  • 3. AIF-forvalteren skal sikre at fasilitetene til å utføre oppgavene omhandlet i nr. 1, også elektronisk, stilles til rådighet

   • a) på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i medlemsstaten der AIF-et markedsføres, eller på et språk som er godkjent av vedkommende myndigheter i den medlemsstaten,

   • b) av AIF-forvalteren selv, av en tredjepart som er underlagt regulering og tilsyn for oppgavene som skal utføres, eller av begge.

   Med henblikk på bokstav b) og dersom oppgavene skal utføres av en tredjepart, skal utpekingen av den tredjeparten dokumenteres med en skriftlig avtale som presiserer hvilke av oppgavene omhandlet i nr. 1 som ikke skal utføres av AIF-forvalteren, og at tredjeparten vil motta alle de relevante opplysningene og dokumentene fra AIF-forvalteren.»

 • 7) Ny artikkel skal lyde:

  «Artikkel 69a

  Vurdering av ordningen med pass

  Før ikrafttredelsen av de delegerte rettsaktene omhandlet i artikkel 67 nr. 6 som gjør at reglene angitt i artikkel 35 og artikkel 37–41 får anvendelse, skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet som tar hensyn til resultatet av en vurdering av ordningen med pass omhandlet i dette direktivet, herunder utvidelsen av ordningen til AIF-forvaltere etablert i en tredjestat. Rapporten skal eventuelt følges av et regelverksforslag.»

 • 8) I vedlegg IV skal nye bokstaver lyde:

  • «i) nærmere opplysninger, herunder adressen, som er nødvendige for fakturering eller for meddelelser fra vedkommende myndigheter i vertsstaten om eventuelle gjeldende lovbestemte gebyrer eller avgifter,

  • j) opplysninger om fasilitetene for å utføre oppgavene omhandlet i artikkel 43a.»

Artikkel 3

Innarbeiding i nasjonal rett

 • 1. Medlemsstatene skal innen 2. august 2021 vedta og kunngjøre de nasjonale lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

  De skal anvende disse bestemmelsene fra 2. august 2021.

  Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

 • 2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området dette direktivet omhandler.

Artikkel 4

Vurdering

Innen 2. august 2024 skal Kommisjonen på grunnlag av en offentlig høring og i lys av drøftinger med ESMA og vedkommende myndigheter foreta en vurdering av anvendelsen av dette direktivet. Innen 2. august 2025 skal Kommisjonen framlegge en rapport om anvendelsen av dette direktivet.

Artikkel 5

Gjennomgåelse

Innen 2. august 2023 skal Kommisjonen framlegge en rapport med en vurdering av blant annet fordelene ved å harmonisere bestemmelsene for forvaltningsselskap for UCITS-fond som undersøker hvor stor interesse investorer har for en bestemt investeringsidé eller investeringsstrategi, og om det er nødvendig å endre direktiv 2009/65/EF for dette formål.

Artikkel 6

Ikrafttredelse

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 7

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel 20. juni 2019.

For Europaparlamentet

For Rådet

A. Tajani

G. Ciamba

President

Formann

Fotnoter

1.

EUT C 367 av 10.10.2018, s. 50.

2.

Europaparlamentets holdning av 16. april 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. juni 2019.

3.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32).

4.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).

5.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014 (EUT L 188 av 12.7.2019, s. 55).

6.

EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14.

7.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014 (EUT L 188 av 12.7.2019, s. 55).»

8.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).

9.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).»

10.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 av 29. april 2015 om europeiske langsiktige investeringsfond (EUT L 123 av 19.5.2015, s. 98).

11.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014 (EUT L 188 av 12.7.2019, s. 55).»

Til forsiden