Prop. 84 LS (2021–2022)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon), samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2021/338 og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1160 og forordning (EU) 2019/1156

Til innholdsfortegnelse

4 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité1,

etter den ordinære regelverksprosedyren2 og

ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Ulike reguleringsmessige og tilsynsmessige tilnærminger til distribusjon over landegrensene av alternative investeringsfond (AIF-er) som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU3, herunder europeiske venturekapitalfond (EuVECA-er) som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/20134, europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF-er) som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/20135 og europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF-er) som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/7606, samt innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-er) som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF7 fører til fragmentering og barrierer for markedsføring over landegrensene og tilgang til AIF-er og UCITS-er, som igjen kan hindre at de blir markedsført i andre medlemsstater. En UCITS kan administreres ekstern eller internt, avhengig av dens juridiske form. Alle bestemmelser i denne forordningen om forvaltningsselskap for UCITS-fond bør anvendes både på selskaper, hvis ordinære virksomhet er forvaltning av UCITS-er, og på UCITS-er som ikke har utpekt et forvaltningsselskap for UCITS-fond.

 • 2) For å styrke rammereglene for innretninger for kollektiv investering og for bedre å beskytte investorer bør markedsføringsmateriell rettet mot investorer i AIF-er og UCITS-er kunne identifiseres som det, og det bør beskrive risikoene og fordelene ved å kjøpe andeler eller aksjer i et AIF eller en UCITS på en tydelig måte. I tillegg bør alle opplysninger i markedsføringsmateriell rettet mot investorer presenteres på en måte som er rettvisende, klar og ikke villedende. For å ivareta investorvernet og sikre like konkurransevilkår for AIF-er og UCITS-er bør standardene for markedsføringsmateriell gjelde for markedsføringsmateriell for AIF-er og UCITS-er.

 • 3) Markedsføringsmateriell rettet mot investorer i AIF-er og UCITS-er bør angi hvor, hvordan og på hvilket språk investorer kan få sammenfattede opplysninger om investorrettigheter, og det bør klart angi at AIF-forvalteren, EuVECA-forvalteren, EuSEF-forvalteren eller forvaltningsselskapet for UCITS-fond (samlet kalt «forvaltere av innretninger for kollektiv investering») har rett til å avslutte ordningene etablert for markedsføring.

 • 4) For å øke gjennomsiktigheten og investorvernet og lette tilgangen til opplysninger om nasjonale lover og forskrifter som gjelder for markedsføringsmateriell, bør vedkommende myndigheter offentliggjøre slike tekster på sine nettsteder på minst ett språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, herunder ikke-offisielle sammendrag, for å gi forvaltere av innretninger for kollektiv investering en bred oversikt over disse lovene og forskriftene. Offentliggjøringen bør bare være i informasjonsøyemed og bør ikke medføre juridiske forpliktelser. Av samme grunner bør Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, ESMA), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/20108, opprette en sentral database med sammendrag av nasjonale krav til markedsføringsmateriell og hyperlenker til opplysningene offentliggjort på vedkommende myndigheters nettsteder.

 • 5) For å fremme god praksis for investorvern, som er fastsatt i de nasjonale kravene til rettferdig og tydelig markedsføringsmateriell, herunder nettaspekter ved slikt markedsføringsmateriell, bør ESMA utstede retningslinjer for anvendelsen av disse kravene til markedsføringsmateriell.

 • 6) Vedkommende myndigheter bør kunne kreve forhåndsmelding om markedsføringsmateriell med henblikk på forhåndsverifisering av at dette materiellet overholder denne forordningen og andre relevante krav, for eksempel om markedsføringsmateriellet kan identifiseres som det, om det beskriver risikoene og fordelene ved å kjøpe andeler i en UCITS og, dersom en medlemsstat tillater markedsføring av AIF-er til ikke-profesjonelle investorer, risikoene og fordelene ved å kjøpe andeler eller aksjer i et AIF på en tydelig måte, og om alle opplysninger i markedsføringsmateriellet presenteres på en måte som er rettvisende, klar og ikke villedende. Denne verifiseringen bør finne sted innenfor en begrenset tidsramme. Selv om vedkommende myndigheter krever forhåndsmelding, bør ikke dette hindre dem i å verifisere markedsføringsmateriell i ettertid.

 • 7) Vedkommende myndigheter bør innberette til ESMA resultatene av disse verifiseringene, anmodninger om endringer og eventuelle sanksjoner mot forvaltere av innretninger for kollektiv investering. Med henblikk på både å øke bevisstheten om og gjennomsiktigheten til reglene som gjelder for markedsføringsmateriell, og å sikre investorvernet bør ESMA hvert annet år utarbeide en rapport om disse reglene og deres praktiske anvendelse på grunnlag av vedkommende myndigheters forhåndsverifisering og verifisering i ettertid av markedsføringsmateriellet og sende den til Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen.

 • 8) For å sikre likebehandling av forvaltere av innretninger for kollektiv investering og lette deres beslutningstaking med hensyn til om de skal drive med distribusjon over landegrensene av investeringsfond, er det viktig at gebyrer og avgifter pålagt av vedkommende myndigheter for tilsyn med virksomhet over landegrensene, står i rimelig forhold til tilsynsoppgavene som utføres og offentliggjøres, og at disse gebyrene og avgiftene offentliggjøres på vedkommende myndigheters nettsteder for å øke gjennomsiktigheten. Av samme grunn bør hyperlenker til opplysningene som er offentliggjort på vedkommende myndigheters nettsteder om gebyrer og avgifter, offentliggjøres på ESMAs nettsted for å ha et sentralt informasjonspunkt. ESMAs nettsted bør også inneholde et interaktivt verktøy som muliggjør veiledende beregninger av gebyrene og avgiftene pålagt av vedkommende myndigheter.

 • 9) For å sikre bedre inndrivelse av gebyrer eller avgifter og for å øke gjennomsiktigheten og tydeligheten i gebyr- og avgiftsstrukturen, når slike gebyrer og avgifter pålegges av vedkommende myndigheter, bør forvaltere av innretninger for kollektiv investering motta en faktura, en individuell betalingsanmodning eller en betalingsanvisning som klart angir de skyldige gebyrene eller avgiftene og betalingsmiddelet.

 • 10) Siden ESMA i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010 bør overvåke og vurdere markedsutviklingen innenfor sitt kompetanseområde, er det hensiktsmessig og nødvendig å styrke ESMAs kunnskap gjennom å utvide ESMAs eksisterende databaser til å omfatte en sentral database med alle AIF-er og UCITS-er som markedsføres over landegrensene, forvalterne av disse innretningene for kollektiv investering og medlemsstatene der markedsføringen finner sted. For dette formål og for å gjøre det mulig for ESMA å holde den sentrale databasen oppdatert bør vedkommende myndigheter sende ESMA opplysninger om underretningene, de skriftlige meldingene og opplysningene de har mottatt i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU om markedsføringsvirksomhet over landegrensene, samt opplysninger om alle endringer som bør gjenspeiles i databasen. ESMA bør derfor opprette en meldingsportal der vedkommende myndigheter bør laste opp alle dokumenter om distribusjon over landegrensene av UCITS-er og AIF-er.

 • 11) For å sikre like konkurransevilkår mellom på den ene side kvalifiserte venturekapitalfond som definert i forordning (EU) nr. 345/2013 eller kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap som definert i forordning (EU) nr. 346/2013 og på den annen side andre AIF-er er det nødvendig å innføre regler om sonderende markedsføring i disse forordningene som er identiske med reglene om sonderende markedsføring som er fastsatt i direktiv 2011/61/EU. Slike regler bør gjøre det mulig for forvaltere registrert i samsvar med disse forordningene å henvende seg målrettet til investorer ved å undersøke deres interesse for kommende investeringsmuligheter eller -strategier via kvalifiserte venturekapitalfond og kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap.

 • 12) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/20149 er visse selskaper og personer omhandlet i artikkel 32 i nevnte forordning unntatt fra forpliktelsene i den forordningen inntil 31. desember 2019. Forordningen fastsetter også at Kommisjonen skal gjennomgå forordningen innen 31. desember 2018 for blant annet å vurdere om overgangsunntaket skal forlenges, eller om bestemmelsene om nøkkelinformasjon til investorer i direktiv 2009/65/EF, etter kartlegging av eventuelle nødvendige justeringer, bør erstattes eller anses likeverdige med nøkkelinformasjonsdokumentet som omhandlet i den forordningen.

 • 13) For å gjøre det mulig for Kommisjonen å foreta gjennomgåelsen i samsvar med forordning (EU) nr. 1286/2014 som opprinnelig fastsatt, bør fristen for gjennomgåelsen forlenges med tolv måneder. Europaparlamentets ansvarlige komité bør støtte Kommisjonens gjennomgåelse ved å arrangere en høring om emnet med berørte parter som representerer bransjeinteresser og forbrukerinteresser.

 • 14) For å unngå at investorer mottar to forskjellige dokumenter forut for offentliggjøringen for samme innretning for kollektiv investering, det vi si et dokument med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) i henhold til direktiv 2009/65/EF og et nøkkelinformasjonsdokument (KID) i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014, samtidig som rettsaktene som er et resultat av Kommisjonens gjennomgåelse i samsvar med nevnte forordning, blir vedtatt og gjennomført, bør overgangsunntaket fra forpliktelsene i den forordningen forlenges med 24 måneder. Uten at det berører den forlengelsen, bør alle involverte institusjoner og tilsynsmyndigheter bestrebe seg på å handle så raskt som mulig for å gjøre det lettere å bringe dette overgangsunntaket til opphør.

 • 15) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta tekniske gjennomføringsstandarder, utarbeidet av ESMA, med hensyn til standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for vedkommende myndigheters offentliggjøring av og underretning om bestemmelser i nasjonale lover og forskrifter og deres sammendrag om markedsføringkrav som gjelder på deres territorier, størrelsen på gebyrer og avgifter som de pålegger for virksomhet over landegrensene, og eventuelt relevante beregningsmetoder. For å forbedre overføringen til ESMA bør det også vedtas tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til underretninger, skriftlige meldinger og opplysninger om markedsføringsvirksomhet over landegrensene som kreves i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU, og de tekniske ordningene som er nødvendige for at meldingsportalen som skal opprettes av ESMA, skal fungere. Kommisjonen bør vedta disse tekniske gjennomføringsstandardene ved hjelp av gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) og i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

 • 16) Det er nødvendig å presisere opplysningene som skal meddeles ESMA hvert kvartal, slik at databasene over alle innretninger for kollektiv investering og deres forvaltere holdes oppdatert.

 • 17) Enhver behandling av personopplysninger som foretas innenfor rammen av denne forordningen, f.eks. vedkommende myndigheters utveksling eller overføring av personopplysninger, bør skje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/67910, og ESMAs utveksling eller overføring av opplysninger bør skje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/172511.

 • 18) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å utføre oppgavene de er blitt tillagt i denne forordningen, bør medlemsstatene sørge for at disse myndighetene har all nødvendig tilsyns- og undersøkelsesmyndighet.

 • 19) Innen 2. august 2024 bør Kommisjonen foreta en vurdering av anvendelsen av denne forordningen. Vurderingen bør ta hensyn til markedsutviklingen og bedømme om de innførte tiltakene har forbedret distribusjonen over landegrensene av innretninger for kollektiv investering.

 • 20) Innen 2. august 2021 bør Kommisjonen offentliggjøre en rapport om kundeinitierte kontakter («reverse solicitation») og etterspørsel på investors eget initiativ, med angivelse av omfanget av denne formen for tegning i fond, dens geografiske fordeling, herunder i tredjeland, og dens innvirkning på passordningen.

 • 21) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å synkronisere anvendelsesdatoen for nasjonale lover og forskrifter som gjennomfører europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/116012, med anvendelsesdatoen for denne forordningen med hensyn til relevante bestemmelser om markedsføringsmateriell og sonderende markedsføring.

 • 22) Ettersom målet for denne forordningen, som er å bedre markedets effektivitet og å opprette kapitalmarkedsunionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av sine virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

Formål

Denne forordningen fastsetter ensartede regler om offentliggjøring av nasjonale bestemmelser om markedsføringskrav for innretninger for kollektiv investering og om markedsføringsmateriell rettet mot investorer samt felles prinsipper om gebyrer og avgifter som pålegges forvaltere av innretninger for kollektiv investering i forbindelse med deres virksomhet over landegrensene. Den inneholder også bestemmelser om opprettelse av en sentral database for markedsføring over landegrensene av innretninger for kollektiv investering.

Artikkel 2

Virkeområde

Denne forordningen får anvendelse på

 • a) forvaltere av alternative investeringsfond,

 • b) forvaltningsselskap for UCITS-fond, herunder UCITS-er som ikke har utpekt et forvaltningsselskap for UCITS-fond,

 • c) EuVECA-forvaltere og

 • d) EuSEF-forvaltere.

Artikkel 3

Definisjoner

I denne forordningen menes med

 • a) «alternative investeringsfond» eller «AIF-er» AIF-er som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU samt EuVECA-er, EuSEF-er og ELTIF-er,

 • b) «forvaltere av alternative investeringsfond» eller «AIF-forvaltere» AIF-forvaltere som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU og med tillatelse i samsvar med artikkel 6 i det direktivet,

 • c) «EuVECA-forvalter» en forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond som definert i artikkel 3 første ledd bokstav c) i forordning (EU) nr. 345/2013 og registrert i samsvar med artikkel 14 i den forordningen,

 • d) «EuSEF-forvalter» en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 346/2013 og registrert i samsvar med artikkel 15 den forordningen,

 • e) «vedkommende myndigheter» vedkommende myndigheter som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav h) i direktiv 2009/65/EF eller i artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 2011/61/EU eller vedkommende myndigheter for AIF-et etablert i Unionen som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav h) i direktiv 2011/61/EU,

 • f) «hjemstat» medlemsstaten der AIF-forvalteren, EuVECA-forvalteren, EuSEF-forvalteren eller forvaltningsselskapet for UCITS-fond har sitt forretningskontor,

 • g) «UCITS» en innretning for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer med tillatelse i henhold til artikkel 5 i direktiv 2009/65/EF,

 • h) «forvaltningsselskap for UCITS-fond» et forvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF.

Artikkel 4

Krav til markedsføringsmateriell

 • 1. AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og forvaltningsselskap for UCITS-fond skal sikre at alt markedsføringsmateriell rettet mot investorer kan identifiseres som det og beskriver risikoene og fordelene ved å kjøpe andeler eller aksjer i et AIF eller andeler i en UCITS på en tydelig måte, og at alle opplysninger i markedsføringsmateriellet er rettvisende, klare og ikke villedende.

 • 2. Forvaltningsselskap for UCITS-fond skal sikre at markedsføringsmateriell som inneholder spesifikke opplysninger om en UCITS, ikke motsier eller minsker betydningen av opplysningene i prospektet omhandlet i artikkel 68 i direktiv 2009/65/EF eller i nøkkelinformasjonen for investorer omhandlet i artikkel 78 i det direktivet. Forvaltningsselskap for UCITS-fond skal sikre at alt markedsføringsmateriell opplyser om at det finnes et prospekt, og at nøkkelinformasjon for investorer er tilgjengelig. Slikt markedsføringsmateriell skal angi hvor, hvordan og på hvilket språk investorer eller potensielle investorer kan få tilgang til prospektet og nøkkelinformasjonen for investorer, og det skal ha hyperlenker til eller adresser til nettsteder med disse dokumentene.

 • 3. Markedsføringsmateriellet omhandlet i nr. 2 skal angi hvor, hvordan og på hvilket språk investorer eller potensielle investorer kan få et sammendrag av investorrettigheter, og det skal ha en hyperlenke til et slikt sammendrag, som skal inneholde, når det er relevant, opplysninger om tilgang til kollektive søksmålsordninger på unionsplan og nasjonalt plan ved tvister.

 • Slikt markedsføringsmateriell skal også inneholde tydelige opplysninger om at forvalteren eller forvaltningsselskapet omhandlet i nr. 1 i denne artikkelen kan velge å avslutte ordningene etablert for markedsføring av innretningene for kollektiv investering i samsvar med artikkel 93a i direktiv 2009/65/EF og artikkel 32a i direktiv 2011/61/EU.

 • 4. AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere og EuSEF-forvaltere skal sikre at markedsføringsmateriell som inneholder en oppfordring til kjøp av andeler eller aksjer i et AIF, og som inneholder spesifikke opplysninger om et AIF, ikke motsier eller minsker betydningen av opplysningene som skal gis til investorer i samsvar med artikkel 23 i direktiv 2011/61/EU, artikkel 13 i forordning (EU) nr. 345/2013 eller artikkel 14 i forordning (EU) nr. 346/2013.

 • 5. Nr. 2 i denne artikkelen gjelder tilsvarende med nødvendige endringer for AIF-er som offentliggjør et prospekt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/112913 eller i samsvar med nasjonal rett, eller som anvender regler om formatet på og innholdet i nøkkelinformasjonen for investorer omhandlet i artikkel 78 i direktiv 2009/65/EF.

 • 6. Innen 2. august 2021 skal ESMA utstede retningslinjer, og deretter regelmessig oppdatere disse retningslinjene, om anvendelsen av kravene til markedsføringsmateriell omhandlet i nr. 1, idet det tas hensyn til nettaspekter ved slikt markedsføringsmateriell.

Artikkel 5

Offentliggjøring av nasjonale bestemmelser om markedsføringskrav

 • 1. Vedkommende myndigheter skal på sine nettsteder offentliggjøre og holde oppdatert fullstendige opplysninger om gjeldende nasjonale lover og forskrifter om markedsføringskrav for AIF-er og UCITS-er, samt sammendrag av disse, på minst ett av språkene som er vanlig i internasjonale finanskretser.

 • 2. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om hyperlenkene til vedkommende myndigheters nettsteder der opplysningene omhandlet i nr. 1 er offentliggjort.

  Vedkommende myndigheter skal uten unødig opphold underrette ESMA om eventuelle endringer i opplysningene som er framlagt i henhold til første ledd i dette nummeret.

 • 3. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for offentliggjøring og underretning i henhold til denne artikkelen.

  ESMA skal framlegge disse utkastene til gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 2. februar 2021.

  Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikkel 6

ESMAs sentrale database for nasjonale bestemmelser om markedsføringskrav

Innen 2. februar 2022 skal ESMA på sitt nettsted offentliggjøre og holde oppdatert en sentral database med sammendragene omhandlet i artikkel 5 nr. 1 og hyperlenkene til vedkommende myndigheters nettsteder som omhandlet i artikkel 5 nr. 2.

Artikkel 7

Forhåndsverifisering av markedsføringsmateriell

 • 1. Utelukkende for å kontrollere overholdelsen av denne forordningen og av nasjonale bestemmelser om markedsføringskrav kan vedkommende myndigheter kreve forhåndsmelding om markedsføringsmateriell som forvaltningsselskap for UCITS-fond har til hensikt å bruke direkte eller indirekte i kontakten med investorene.

  Kravet om forhåndsmelding nevnt i første ledd skal ikke utgjøre et forhåndsvilkår for markedsføring av andeler i UCITS-er og skal ikke inngå i framgangsmåten for melding omhandlet i artikkel 93 i direktiv 2009/65/EF.

  Når vedkommende myndigheter krever forhåndsmelding som nevnt i første ledd, skal de innen 10 virkedager etter mottak av markedsføringsmateriellet underrette forvaltningsselskapet for UCITS-fond om eventuelle anmodninger om å endre markedsføringsmateriellet.

  Forhåndsmeldingen nevnt i første ledd kan kreves på systematisk grunnlag eller i henhold til andre verifiseringsmetoder og berører ikke tilsynsmyndighet til å verifisere markedsføringsmateriell i ettertid.

 • 2. Vedkommende myndigheter som krever forhåndsmelding av markedsføringsmateriell, skal utarbeide framgangsmåter for slik melding, anvende dem og offentliggjøre dem på sine nettsteder. De interne reglene og framgangsmåtene skal sikre gjennomsiktighet og likebehandling av alle UCITS-er, uansett i hvilken medlemsstat UCITS-ene har tillatelse.

 • 3. Dersom AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere eller EuSEF-forvaltere markedsfører andeler eller aksjer i sine AIF-er til ikke-profesjonelle investorer, gjelder nr. 1 og 2 tilsvarende med nødvendige endringer for disse AIF-forvalterne, EuVECA-forvalterne eller EuSEF-forvalterne.

Artikkel 8

ESMAs rapport om markedsføringsmateriell

 • 1. Innen 31. mars 2021 og deretter hvert annet år skal vedkommende myndigheter rapportere følgende opplysninger til ESMA:

  • a) Antall anmodninger om endringer av markedsføringsmateriell på grunnlag av forhåndsverifisering, der det er relevant.

  • b) Antall anmodninger om endringer og beslutninger på grunnlag av verifiseringer i ettertid, med tydelig angivelse av de hyppigste overtredelsene, herunder en beskrivelse av og arten av disse overtredelsene.

  • c) En beskrivelse av de hyppigste overtredelsene av kravene nevnt i artikkel 4.

  • d) Et eksempel på hver av overtredelsene nevnt i bokstav b) og c).

 • 2. Innen 30. juni 2021 og deretter hvert annet år skal ESMA oversende Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen en rapport som inneholder en oversikt over markedsføringskravene omhandlet i artikkel 5 nr. 1 i alle medlemsstatene og en analyse av virkningene av nasjonale lover og forskrifter om markedsføringsmateriell, også basert på opplysningene mottatt i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen.

Artikkel 9

Felles prinsipper for gebyrer eller avgifter

 • 1. Dersom gebyrer eller avgifter pålegges av vedkommende myndigheter når de utfører sine plikter i forbindelse med virksomhet over landegrensene som bedrives av AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og forvaltningsselskaper for UCITS-fond, skal slike gebyrer og avgifter være i overensstemmelse med de samlede kostnadene knyttet til vedkommende myndigheters utøvelse av disse funksjonene.

 • 2. For gebyrene eller avgiftene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen skal vedkommende myndigheter sende en faktura, en individuell betalingsanmodning eller en betalingsanvisning som klart angir betalingsmiddelet og forfallsdato, til adressen angitt i artikkel 93 nr. 1 tredje ledd i direktiv 2009/65/EF eller i bokstav i) i vedlegg IV til direktiv 2011/61/EU.

Artikkel 10

Offentliggjøring av nasjonale bestemmelser om gebyrer og avgifter

 • 1. Innen 2. februar 2020 skal vedkommende myndigheter på sine nettsteder offentliggjøre og holde oppdatert opplysninger om gebyrer eller avgifter omhandlet i artikkel 9 nr. 1 eller eventuelt om beregningsmetoder for disse gebyrene eller avgiftene på minst ett språk som er vanlig i internasjonale finanskretser.

 • 2. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om hyperlenkene til vedkommende myndigheters nettsteder der opplysningene omhandlet i nr. 1 er offentliggjort.

 • 3. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for offentliggjøring og underretning i henhold til denne artikkelen.

  ESMA skal framlegge disse utkastene til gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 2. februar 2021.

  Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikkel 11

ESMAs offentliggjøring av gebyrer og avgifter

 • 1. Innen 2. februar 2022 skal ESMA på sitt nettsted offentliggjøre hyperlenker til vedkommende myndigheters nettsteder som omhandlet i artikkel 10 nr. 2. Disse hyperlenkene skal holdes oppdatert.

 • 2. Innen 2. februar 2022 skal ESMA utvikle og på sitt nettsted gjøre offentlig tilgjengelig et interaktivt verktøy på minst ett språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, som gir en veiledende beregning av gebyrene eller avgiftene omhandlet i artikkel 9 nr. 1. Dette verktøyet skal holdes oppdatert.

Artikkel 12

ESMAs sentrale database for markedsføring over landegrensene av AIF-er og UCITS-er

 • 1. Innen 2. februar 2022 skal ESMA på sitt nettsted offentliggjøre en sentral database for markedsføring over landegrensene av AIF-er og UCITS-er som er offentlig tilgjengelig på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, og som viser

  • a) alle AIF-er som markedsføres i en annen medlemsstat enn hjemstaten, deres AIF-forvalter, EuSEF-forvalter eller EuVECA-forvalter og medlemsstatene der de markedsføres, og

  • b) alle UCITS-er som markedsføres i en annen medlemsstat enn UCITS-ens hjemstat som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2009/65/EF, deres forvaltningsselskap og medlemsstatene der de markedsføres.

  Den sentrale databasen skal holdes oppdatert.

 • 2. Forpliktelsene i denne artikkelen og i artikkel 13 som gjelder databasen omhandlet nr. 1 i denne artikkelen, berører ikke forpliktelsene som gjelder listen nevnt i artikkel 6 nr. 1 annet ledd i direktiv 2009/65/EF, det sentrale offentlige registeret nevnt i artikkel 7 nr. 5 annet ledd i direktiv 2011/61/EU, den sentrale databasen nevnt i artikkel 17 i forordning (EU) nr. 345/2013 og den sentrale databasen nevnt i artikkel 18 i forordning (EU) nr. 346/2013.

Artikkel 13

Standardisering av meldinger til ESMA

 • 1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal hvert kvartal gi ESMA de opplysningene som er nødvendige for å opprette og vedlikeholde den sentrale databasen nevnt i artikkel 12 i denne forordningen med hensyn til underretninger, skriftlige meldinger eller opplysninger omhandlet i artikkel 93 nr. 1 og artikkel 93a nr. 2 i direktiv 2009/65/EF og i artikkel 31 nr. 2, artikkel 32 nr. 2 og artikkel 32a nr. 2 i direktiv 2011/61/EU og alle endringer av disse opplysningene, dersom slike endringer vil føre til en endring av opplysningene i den sentrale databasen.

 • 2. ESMA skal etablere en meldingsportal der hver vedkommende myndighet skal laste opp alle dokumenter omhandlet i nr. 1.

 • 3. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å angi opplysningene som skal meddeles, samt skjemaene, malene og framgangsmåtene for meddelelse av opplysningene fra vedkommende myndigheter med henblikk på nr. 1 og de tekniske ordningene som er nødvendige for at meldingsportalen omhandlet i nr. 2 skal fungere.

  ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 2. februar 2021.

  Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummeret i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikkel 14

Vedkommende myndigheters myndighet

 • 1. Vedkommende myndigheter skal ha all den tilsyns- og undersøkelsesmyndighet som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordningen.

 • 2. Vedkommende myndigheters myndighet i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU samt forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) 2015/760, herunder myndighet knyttet til sanksjoner eller andre tiltak, skal også utøves med hensyn til forvalterne omhandlet i artikkel 4 i denne forordningen.

Artikkel 15

Endringer av forordning (EU) nr. 345/2013

I forordning (EU) nr. 345/2013 gjøres følgende endringer:

 • 1) I artikkel 3 skal ny bokstav lyde:

  • «o) «sonderende markedsføring» direkte eller indirekte levering av opplysninger eller kommunikasjon om investeringsstrategier eller investeringsideer fra en forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond eller på dennes vegne til potensielle investorer som er hjemmehørende eller har sitt forretningskontor i Unionen, for å undersøke deres interesse for et kvalifisert venturekapitalfond som ennå ikke er etablert, eller for et kvalifisert venturekapitalfond som er etablert, men ennå ikke er meldt for markedsføring i samsvar med artikkel 15 i den aktuelle medlemsstaten der de potensielle investorene er hjemmehørende eller har sitt forretningskontor, og som i hvert enkelt tilfelle ikke skal forstås som et tilbud til eller en plassering hos den potensielle investoren med henblikk på å investere i andeler eller aksjer i det kvalifiserte venturekapitalfondet.»

 • 2) Ny artikkel skal lyde:

  «Artikkel 4a

  • 1. En forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond kan drive sonderende markedsføring i Unionen, unntatt dersom opplysningene som gis til potensielle investorer,

   • a) er tilstrekkelige til at investorer kan forplikte seg til å erverve andeler eller aksjer i et bestemt kvalifisert venturekapitalfond,

   • b) utgjør det samme som tegningsskjemaer eller tilsvarende dokumenter, uansett om det er utkast eller endelig versjon, eller

   • c) utgjør det samme som stiftelsesdokumenter, et prospekt eller tilbudsdokumenter for et kvalifisert venturekapitalfond som ennå ikke er etablert, i en endelig versjon.

   Dersom det framlegges utkast til prospektet eller til tilbudsdokumenter, skal de ikke inneholde nok opplysninger til at investorer kan treffe en investeringsbeslutning, og de skal klart angi at

   • a) de ikke utgjør et tilbud eller en invitasjon til å tegne andeler eller aksjer i et kvalifisert venturekapitalfond, og at

   • b) opplysningene framlagt der ikke er pålitelige, siden de er ufullstendige og kan bli endret.

  • 2. Vedkommende myndigheter skal ikke pålegge en forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond å underrette vedkommende myndigheter om innholdet i eller adressatene for den sonderende markedsføringen eller å oppfylle andre vilkår eller krav enn dem som er fastsatt i denne artikkelen, før den begynner med sonderende markedsføring.

  • 3. Forvaltere av kvalifiserte venturekapitalfond skal sikre at investorer ikke erverver andeler eller aksjer i et kvalifisert venturekapitalfond gjennom sonderende markedsføring, og at investorer som blir kontaktet som del av den sonderende markedsføringen, bare kan erverve andeler eller aksjer i det aktuelle kvalifiserte venturekapitalfondet gjennom markedsføring tillatt i henhold til artikkel 15.

   Enhver tegning fra profesjonelle investorers side innen 18 måneder etter at forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond startet den sonderende markedsføringen, av andeler eller aksjer i et kvalifisert venturekapitalfond som er omhandlet i informasjonen utlevert i forbindelse med den sonderende markedsføringen, eller i et kvalifisert venturekapitalfond etablert som et resultat av den sonderende markedsføringen, skal anses å være et resultat av markedsføring og skal være underlagt relevant framgangsmåte for melding omhandlet i artikkel 15.

  • 4. Senest to uker etter å ha startet den sonderende markedsføringen, skal en forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond sende et uformelt brev, på papir eller elektronisk, til vedkommende myndigheter i sin hjemstat. Brevet skal spesifisere i hvilke medlemsstater og i hvilke perioder den sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, gi en kort beskrivelse av den sonderende markedsføringen med opplysninger om investeringsstrategier som presenteres, og eventuelt ha en liste over de kvalifiserte venturekapitalfondene som er eller var gjenstand for sonderende markedsføring. Vedkommende myndigheter i hjemstaten til forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond skal umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene der forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond driver eller har drevet sonderende markedsføring, om dette. Vedkommende myndigheter i medlemsstaten der den sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, kan anmode vedkommende myndigheter i hjemstaten til forvalteren av et kvalifisert venturekapitalfond om å framlegge ytterligere opplysninger om den sonderende markedsføringen som finner eller har funnet sted på dens territorium.

  • 5. En tredjepart skal bare drive sonderende markedsføring på vegne av en godkjent forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond dersom den har tillatelse som et verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU14, som en kredittinstitusjon i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU15, som et forvaltningsselskap for UCITS-fond i samsvar med direktiv 2009/65/EF, som en forvalter av et alternativt investeringsfond i samsvar med direktiv 2011/61/EU eller fungerer som en tilknyttet agent i samsvar med direktiv 2014/65/EU. En slik tredjepart skal være underlagt vilkårene i denne artikkelen.

  • 6. En forvalter av et kvalifisert venturekapitalfond skal sikre at den sonderende markedsføringen er tilstrekkelig dokumentert.

Artikkel 16

Endringer av forordning (EU) nr. 346/2013

I forordning (EU) nr. 346/2013 gjøres følgende endringer:

 • 1) I artikkel 3 skal ny bokstav lyde:

  • «o) «sonderende markedsføring» direkte eller indirekte levering av opplysninger eller kommunikasjon om investeringsstrategier eller investeringsideer fra en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap eller på dennes vegne til potensielle investorer som er hjemmehørende eller har sitt forretningskontor i Unionen, for å undersøke deres interesse for et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap som ennå ikke er etablert, eller for et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap som er etablert, men ennå ikke er meldt for markedsføring i samsvar med artikkel 16 i den aktuelle medlemsstaten der de potensielle investorene er hjemmehørende eller har sitt forretningskontor, og som i hvert enkelt tilfelle ikke skal forstås som et tilbud til eller en plassering hos den potensielle investoren med henblikk på å investere i andeler eller aksjer i det kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap.»

 • 2) Ny artikkel skal lyde:

  «Artikkel 4a

  • 1. En forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap kan drive sonderende markedsføring i Unionen, unntatt dersom opplysningene som gis til potensielle investorer,

   • a) er tilstrekkelige til at investorer kan forplikte seg til å erverve andeler eller aksjer i et bestemt kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap,

   • b) utgjør det samme som tegningsskjemaer eller tilsvarende dokumenter, uansett om det er utkast eller endelig versjon, eller

   • c) utgjør det samme som stiftelsesdokumenter, et prospekt eller tilbudsdokumenter for et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap som ennå ikke er etablert, i en endelig versjon.

   Dersom det framlegges utkast til prospektet eller til tilbudsdokumenter, skal de ikke inneholde nok opplysninger til at investorer kan treffe en investeringsbeslutning, og de skal klart angi at

   • a) de ikke utgjør et tilbud eller en invitasjon til å tegne andeler eller aksjer i et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap, og at

   • b) opplysningene framlagt der ikke er pålitelige, siden de er ufullstendige og kan bli endret.

  • 2. Vedkommende myndigheter skal ikke pålegge en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap å underrette vedkommende myndigheter om innholdet i eller adressatene for den sonderende markedsføringen eller å oppfylle andre vilkår eller krav enn dem som er fastsatt i denne artikkelen, før den begynner med sonderende markedsføring.

  • 3. Forvaltere av kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap skal sikre at investorer ikke erverver andeler eller aksjer i et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap gjennom sonderende markedsføring, og at investorer som blir kontaktet som del av den sonderende markedsføringen, bare kan erverve andeler eller aksjer i det aktuelle kvalifiserte fondet for sosialt entreprenørskap gjennom markedsføring tillatt i henhold til artikkel 16.

   Enhver tegning fra profesjonelle investorers side innen 18 måneder etter at forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap startet den sonderende markedsføringen, av andeler eller aksjer i et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap som er omhandlet i informasjonen utlevert i forbindelse med den sonderende markedsføringen, eller i et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap etablert som et resultat av den sonderende markedsføringen, skal anses å være et resultat av markedsføring og skal være underlagt relevant framgangsmåte for melding omhandlet i artikkel 16.

  • 4. Senest to uker etter å ha startet den sonderende markedsføringen, skal en forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap sende et uformelt brev, på papir eller elektronisk, til vedkommende myndigheter i sin hjemstat. Brevet skal spesifisere i hvilke medlemsstater og i hvilke perioder den sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, gi en kort beskrivelse av den sonderende markedsføringen med opplysninger om investeringsstrategier som presenteres, og eventuelt ha en liste over de kvalifiserte fondene for sosialt entreprenørskap som er eller var gjenstand for sonderende markedsføring. Vedkommende myndigheter i hjemstaten til forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap skal umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene der forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap driver eller har drevet sonderende markedsføring, om dette. Vedkommende myndigheter i medlemsstaten der den sonderende markedsføringen finner eller har funnet sted, kan anmode vedkommende myndigheter i hjemstaten til forvalteren av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap om å framlegge ytterligere opplysninger om den sonderende markedsføringen som finner eller har funnet sted på dens territorium.

  • 5. En tredjepart skal bare drive sonderende markedsføring på vegne av en godkjent forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap dersom den har tillatelse som et verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU16, som en kredittinstitusjon i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU17, som et forvaltningsselskap for UCITS-fond i samsvar med direktiv 2009/65/EF, som en forvalter av et alternativt investeringsfond i samsvar med direktiv 2011/61/EU eller fungerer som en tilknyttet agent i samsvar med direktiv 2014/65/EU. En slik tredjepart skal være underlagt vilkårene i denne artikkelen.

  • 6. En forvalter av et kvalifisert fond for sosialt entreprenørskap skal sikre at den sonderende markedsføringen er tilstrekkelig dokumentert.

Artikkel 17

Endringer av forordning (EU) nr. 1286/2014

I forordning (EU) nr. 1286/2014 gjøres følgende endringer:

 • 1) I artikkel 32 nr. 1 erstattes «31. desember 2019» med «31. desember 2021».

 • 2) I artikkel 33 gjøres følgende endringer:

  • a) I nr. 1 første ledd erstattes «31. desember 2018» med «31. desember 2019».

  • b) I nr. 2 første ledd erstattes «31. desember 2018» med «31. desember 2019».

  • c) I nr. 4 første ledd erstattes «31. desember 2018» med «31. desember 2019».

Artikkel 18

Vurdering

Innen 2. august 2024 skal Kommisjonen på grunnlag av en offentlig høring og i lys av drøftinger med ESMA og vedkommende myndigheter foreta en vurdering av anvendelsen av denne forordningen.

Innen 2. august 2021 skal Kommisjonen på grunnlag av samråd med vedkommende myndigheter, ESMA og andre berørte parter oversende en rapport til Europaparlamentet og Rådet om kundeinitierte kontakter («reverse solicitation») og etterspørsel på investors eget initiativ, med angivelse av omfanget av denne formen for tegning i fond, dens geografiske fordeling, herunder i tredjeland, og dens innvirkning på passordningen. I rapporten skal det også undersøkes om meldingsportalen etablert i samsvar med artikkel 13 nr. 2 bør utvikles, slik at alle overføringer av dokumenter mellom vedkommende myndigheter finner sted gjennom den.

Artikkel 19

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. august 2019.

Artikkel 4 nr. 1–5, artikkel 5 nr. 1 og 2, artikkel 15 og artikkel 16 får imidlertid anvendelse fra 2. august 2021.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 20. juni 2019.

For Europaparlamentet

For Rådet

A. Tajani

G. Ciamba

President

Formann

Fotnoter

1.

EUT C 367 av 10.10.2018, s. 50.

2.

Europaparlamentets holdning av 16. april 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. juni 2019.

3.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).

4.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske venturekapitalfond (EUT L 115 av 25.4.2013, s. 1).

5.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EUT L 115 av 25.4.2013, s. 18).

6.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 av 29. april 2015 om europeiske langsiktige investeringsfond (EUT L 123 av 19.5.2015, s. 98).

7.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32).

8.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

9.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1).

10.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) (EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1).

11.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39).

12.

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1160 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU med hensyn til distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering (EUT L 188 av 12.07.2019, s. 106).

13.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 av 30.6.2017, s. 12).

14.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).

15.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).»

16.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).

17.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).»

Til forsiden