Prop. 84 LS (2021–2022)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon), samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2021/338 og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1160 og forordning (EU) 2019/1156

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til de enkelte bestemmelser i lovforslaget

7.1 Til endringer i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Til § 2-4:

Nytt niende ledd i bestemmelsen gjennomfører definisjonen av landbruksvarederivater i MiFID II artikkel 4 (1) nr. 59 etter endringsdirektivet.

Til § 9-3:

Annet ledd nr. 7 bokstav b endres. Vilkårene for unntaket endres som en konsekvens av endringene i MiFID II artikkel 2 nr. 1 bokstav j. Plikten til å årlig underrette tilsynsmyndigheten om bruken av unntaket bortfaller. Henvisningen til CRD IV presiseres ved at det henvises til aktivitetene nevnt i vedlegg 1 til CRD IV. Dermed tydeliggjøres det hvilke aktiviteter som er å anse som bankvirksomhet etter MiFID II artikkel 2 nr. 1 bokstav j. Videre gjøres enkelte redaksjonelle og språklige endringer. Endringene er nærmere beskrevet i punkt 2.3.9.

Til § 9-19:

Nytt femte ledd gjør unntak fra visse produktstyringskrav for enkelte produkter. Bestemmelsen gjennomfører ny artikkel 16 a, som innføres i MiFID II ved endringsdirektivet. Verdipapirforetak fritas for det første fra nærmere angitte produktstyringskrav når det yter investeringstjenester knyttet til obligasjoner som ikke består av andre derivater enn en skadesløsklausul. Skadesløsklausul er nærmere definert i bestemmelsen i tråd med nytt punkt 44 a, som tilføyes i MiFID II artikkel 4 nr. 1 ved endringsdirektivet. For det andre fritas verdipapirforetak fra produktstyringskravene når det gjelder finansielle instrumenter som markedsføres eller distribueres utelukkende til kvalifiserte motparter. Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 2.3.2.

Til ny § 10-1 a:

Bestemmelsen gjennomfører det nye nr. 5a som tilføyes MiFID II artikkel 24 ved endringsdirektivet. Denne fastsetter at all informasjon som MiFID II pålegger verdipapirforetak å gi til kunder eller potensielle kunder, skal gis i elektronisk format, med nærmere angitte unntak. Elektronisk format, og den underliggende definisjonen av varig medium, slik det fremkommer av MiFID II artikkel 4 (1) nr. 62 og ny 62 a ved endringsdirektivet er tatt med i bestemmelsen for å unngå tvil.

Til § 10-10:

Nytt syvende ledd gjennomfører nye tredje og fjerde ledd i MiFID II artikkel 24 nr. 4, som tilføyes ved endringsdirektivet. Det gjøres her, etter nærmere vilkår, unntak fra hovedregelen om at informasjon om kostnader og gebyrer skal gis på forhånd. Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 2.3.4.

Endringene i åttende og niende ledd er konsekvensendringer som følge av at bestemmelsen tilføyes et nytt syvende ledd.

Til § 10-12:

Nytt femte og sjette ledd gjennomfører det nye nr. 9a som tilføyes MiFID II artikkel 24 ved endringsdirektivet om unntak fra returprovisjonsreglene for analysetjenester fra tredjepart. Bestemmelsene er nærmere omtalt i punkt 2.3.5.

Til § 10-15:

Nytt annet ledd gjennomfører nytt tredje ledd i MiFID II artikkel 25 nr. 2 som tilføyes ved endringsdirektivet. Ved denne endringen i MiFID II blir kravet om kost/nytteanalyse i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 artikkel 54 nr. 11 fastsatt direkte i MiFID II. Videre gjennomføres definisjonen av bytte av finansielle instrumenter som tilføyes i punkt 8a i MiFID II artikkel 4 nr. 1. Lovendringen er nærmere omtalt i punkt 2.3.6.

Endringene i tredje til syvende ledd er konsekvensendringer som følge av at bestemmelsen tilføyes et nytt annet ledd.

Til § 10-20:

Endringen i tredje ledd innebærer tilføyelse av en forskriftshjemmel til å gjøre tidsbegrensede unntak fra offentliggjøringsplikten. Bakgrunnen er at nytt annet ledd i MiFID II artikkel 27 nr. 3 som tilføyes ved endringsdirektivet, tenkes fastsatt ved forskrift.

Til § 10-23:

Endringene i første ledd reflekterer endringene som gjøres i MiFID II artikkel 30(1). Antallet bestemmelser som ikke skal gjelde ved tjenesteyting overfor kvalifiserte motparter, utvides. Forslaget er nærmere beskrevet i punkt 2.3.8.2.

Til ny § 10-23 a:

Bestemmelsen gjennomfører ny artikkel 29a i MiFID II som tilføyes ved endringsdirektivet. Denne fastsetter at visse bestemmelser ikke skal gjelde ved tjenesteyting overfor profesjonelle kunder. Det vises til nærmere redegjørelse i punkt 2.3.8.1.

Til § 15-1:

Endringen i første ledd reflekterer MiFID II artikkel 57 nr. 1 etter endringsdirektivet. Posisjonsgrenser skal nå bare fastsettes for «landbruksvarederivater» og «kritiske eller vesentlige» varederivater, som nærmere definert. Siste setning reflekterer unntaket i artikkel 57 nr. 1 annet ledd bokstav d etter endringsdirektivet. Ved at det henvises til varederivater som er omsettelige verdipapirer som nevnt i § 2-4 første ledd nummer 3 må det også sees hen til § 2-4 åttende ledd første alternativ, som igjen henviser til § 2-2 første ledd nr. 10. Det vises til nærmere redegjørelse i punkt 2.3.10.

Endringen i tredje ledd reflekterer at det nå bare skal fastsettes posisjonsgrenser for landbruksvarederivater og kritiske eller vesentlige varederivater.

Endringen i syvende ledd reflekterer endringen i MiFID II artikkel 57 nr. 6 som skjer ved endringsdirektivet. I stedet for at det skal være snakk om «samme» varederivat for å fastsette felles posisjonsgrense, er nå vilkåret at de har samme underliggende og deler de samme egenskapene. Endringen reflekterer også at felles posisjonsgrense bare skal fastsettes for landbruksvarederivater som handles i betydelige volum på flere handelsplasser i EØS-området og for «kritiske eller vesentlige» varederivater. Av hensyn til lesbarheten er det foreslått endringer i oppbyggingen av bestemmelsen. Forslaget er nærmere omtalt i punkt 2.3.10.

Forslaget til nytt niende ledd gjennomfører MiFID II artikkel 57 nr. 1 annet ledd, slik den lyder etter endringsdirektivet (men slik at unntaket i bokstav d er gjennomført i § 15-1 første ledd). Adgangen som ikke-finansielle foretak har etter gjeldende rett, videreføres. I tillegg innføres to ytterligere unntaksgrunnlag i underpunkt 2 og 3. Definisjonen av «overveiende kommersielt konsern» inntas i nr. 2. Departementet antar at finansielle foretak vil bli definert i tekniske reguleringsstandarder og har derfor ikke inntatt noen slik definisjon her.

Mottaker av søknad om unntak vil forutsetningsvis fremgå av nivå 2-regelverk. I tråd med vanlig lovgivningsteknikk på feltet foreslår departementet at setningen om mottaker av søknad i loven her oppheves.

Til § 15-2:

Endringen i første ledd nr. 2 reflekterer en endring i MiFID II artikkel 57 nr. 8 bokstav b, ved at det kreves at handelsplassen skal «obtain information» i motsetning til «access information».

Nytt annet ledd reflekterer utvidelsen i handelsplassenes plikt etter MiFID II artikkel 57 nr. 8 etter endringsdirektivet. Utvidelsen innebærer at de heretter må ha myndighet til også å innhente informasjon om posisjoner holdt i varederivater som handles på andre handelsplasser, dersom disse er basert på samme underliggende og deler de samme egenskapene som derivater tatt opp til handel hos dem, og i økonomisk likeverdige OTC-kontrakter. Utvidelsen forstås slik at den er begrenset til posisjoner som holdes gjennom handelsplassens medlemmer. I nr. 4 endres ordlyden fra «stor og dominerende» til «stor eller dominerende» for å legge lovteksten nærmere direktivet. Det vises til nærmere vurdering i punkt 2.3.12.

Til § 15-3:

Endringen i første ledd er en konsekvens av at det tilføyes et nytt fjerde ledd i bestemmelsen. Henvisningen til fjerde ledd i verdipapirhandelloven § 15-3 første ledd endres til femte ledd.

Endringen i annet ledd nr. 1 gjennomfører en endring i MiFID II artikkel 58 nr. 2 om at rapportering skal skje i tilfeller der det er relevant. Videre tilføyes en bestemmelse om rapportering til sentral tilsynsmyndighet. Det vises til nærmere beskrivelse i punkt 2.3.13.

Nytt fjerde ledd gjennomfører nytt tredje ledd i MiFID II artikkel 58 nr.1. Det vises til punkt 2.3.13 for en nærmere vurdering av rekkevidden av endringene i MiFID II.

7.2 Til endringer i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven)

Til § 1-8:

Forordning (EU) 2019/1156 om grensekryssende distribusjon av fond gjennomføres i lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven), men regulerer også forvaltningsselskap for UCITS-fond, herunder UCITS-er som ikke har utpekt et forvaltningsselskap for UCITS-fond, jf. forordningen artikkel 2.

Henvisningen er kommentert i punkt 3.6.2.

Til § 3-2:

Endringen i femte ledd er ment å gjennomføre endringene i UCITS-direktivet artikkel 17 nr. 8 om Finanstilsynets plikter ved endringsmeldinger om filialetablering for forvaltningsselskaper.

Bestemmelsen er kommentert i punkt 3.6.8.

Til § 9-2:

Endringen i første ledd er ment å gjennomføre endringen i UCITS-direktivet artikkel 93 nr. 1 om hvilken informasjon som skal fremlegges ved meldinger om grensekryssende markedsføring av UCITS-er.

Endringen i fjerde ledd skal gjennomføre UCITS-direktivet artikkel 93 nr. 8 om tidligere innsendte meldinger om grensekryssende markedsføring og Finanstilsynets plikt til å varsle innen 15 dager dersom endringene vil føre til at loven ikke overholdes, og iverksette nødvendige tiltak dersom endringen likevel gjennomføres.

Endringene er kommentert over i punkt 3.6.6.

Til § 9-3:

Nytt tredje ledd og nytt fjerde ledd gjennomfører UCITS-direktivet krav om fasiliteter (artikkel 92 nr. 1 og 2).

I nytt femte ledd presiseres det at kundeklager skal kunne fremsettes på norsk og behandles i samsvar med ordningene forvalter har etablert for dette.

Nåværende fjerde ledd blir nytt sjette ledd. I første punktum utvides bestemmelsen til å gjelde tilbud av andre tjenester. Av nytt annet punktum følger det at dersom tjenestene tilbys av tredjeparter, skal en skriftlig avtale presisere hvilke tjenester som ikke utøves av fondet, og sikre at tredjeparten mottar all relevant informasjon og alle relevante dokumenter.

Nåværende femte ledd blir nytt syvende ledd.

I nytt åttende ledd fastsettes det at unntaket i nytt syvende ledd første punktum (tidligere femte ledd første punktum) ikke gjelder for fasiliteter, som skal tilbys på norsk. Fasiliteter skal være tilgjengelige på varig medium og kan tilbys elektronisk.

Endringene er kommentert over i punkt 3.6.5.

Til § 9-4:

Første ledd nr. 5 endres som følge av endringene om hvilke fasiliteter investorene skal tilbys, jf. også § 9-3.

Til ny § 9-5 a:

Bestemmelsen regulerer opphør av markedsføring av utenlandske UCITS i Norge. Bestemmelsen er ny sammenlignet med gjeldende rett og gjennomfører sammen med ny § 9-6 endringene tilføyd i UCITS-direktivet artikkel 93a.

Bestemmelsen er kommentert over i punkt 3.6.9.

Til ny § 9-6:

Bestemmelsen regulerer avregistrering av markedsføring av norske UCITS i annen EØS-stat. Bestemmelsen er ny sammenlignet med gjeldende rett og gjennomfører sammen med ny § 9-5 endringene tilføyd i UCITS-direktivet artikkel 93a.

Bestemmelsen er kommentert over i punkt 3.6.9.

Til § 11-6:

Første ledd ny nr. 3 medfører at overtredelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 artikkel 4 om markedsmateriell skal kunne sanksjoneres ved overtredelse, dersom lovens vilkår for øvrig er oppfylt. Forordningen skal gjennomføres i AIF-loven, og det skal vises til dette i verdipapirfondloven, se også forslag til ny § 1-8.

Bestemmelsen er kommentert over i punkt 3.6.3.

Til § 12-3:

I første ledd endres referansen i § 9-3 fra femte til sjette ledd som følge av endring av denne bestemmelsen.

Endringen er kommentert over i punkt 3.6.3.

7.3 Til endringer i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven)

Til § 1-2:

Som ny bokstav m tas det inn definisjon av markedssondering. Bestemmelsen er kommentert over i punkt 3.6.4.

Til ny § 1a-5:

Første ledd gjennomfører forordning (EU) 2019/1156 om grensekryssende distribusjon av fond.

Annet ledd inneholder en legaldefinisjon av forordningen, slik at andre henvisinger i loven til forordningen også inkluderer gjennomførte endringsforordninger til denne.

Tredje ledd inneholder en forskriftshjemmel. Etter hjemmelen kan det blant annet gjennomføres utfyllende regelverk fra EU-kommisjonen og for øvrig gjennomføres mindre endringer som normalt ville vært gjennomført i forskrift i norsk rett.

Bestemmelsen er kommentert over i punkt 3.6.2.

Til § 3-9:

Bestemmelsen endres for å bringe lovens ordlyd i samsvar med AIFM-direktivet artikkel 16 og unngå uklarhet om lovens innhold.

I første ledd presiseres det at forvalteren skal ha et hensiktsmessig system for likviditetsstyring, og retningslinjer for å overvåke likviditetsrisiko og sikre at likviditetsprofilen svarer til fondets forpliktelser. Dette gjelder ikke for lukkede fond som ikke kan benytte seg av finansiell giring.

I annet ledd gjøres det klart at investeringsstrategien, likviditetsprofilen og innløsningsadgangen for hvert alternativt investeringsfond som forvaltes, stemmer overens. Dette gjelder altså også for lukkede fond som ikke kan benytte seg av finansiell giring.

Tredje ledd forblir uendret.

Til kapittel 6:

Overskriften til kapittel 6 endres ved at det føyes til «mv.» etter «markedsføring» som følge av at det også tas inn bestemmelser om markedssonderinger.

Til § 6-2:

I første ledd føyes det til et nytt fjerde punktum som presiserer at melding om grensekryssende distribusjon av alternativt investeringsfond skal inneholde nødvendig informasjon for å kunne kreve inn gebyrer.

Tredje leddannet punktum endrer fristen for Finanstilsynet til å informere forvalteren samt forvalterens vertsstat fra «uten ugrunnet opphold» til «innen én måned» dersom virksomheten eller forvaltningen av fondet etter endringene er i samsvar med loven. I tredje ledd tredje punktum endres fristen til Finanstilsynet for å informere forvalter om at endringer ikke må gjennomføres, fra «uten ugrunnet opphold» til «innen 15 virkedager». I tillegg skal tilsynsmyndigheten i vertsstaten informeres om dette. Tredje ledd fjerde punktum er nytt og pålegger Finanstilsynet å iverksette nødvendige tiltak og informere vertslandet om disse, dersom endringen likevel gjennomføres.

Endringene er kommentert over i punkt 3.6.6.

Til ny § 6-6 a:

Bestemmelsen presiserer AIF-forvalteres adgang til å drive markedssonderinger og vilkårene for dette. Bestemmelsen er kommentert under punkt 3.6.4.

Til ny § 6-7:

Bestemmelsen er ny og pålegger AIF-forvaltere å sende melding til Finanstilsynet om markedssonderinger innen to uker fra dens oppstart. Finanstilsynet skal informere tilsynsmyndighetene i EØS-statene hvor det foretas markedssonderinger. Bestemmelsen er kommentert i punkt 3.6.4.

Til ny § 6-8:

Bestemmelsen er ny og regulerer opphør av markedsføring i Norge av alternative investeringsfond etablert i EØS som forvaltes av forvalter etablert i annen EØS-stat. Bestemmelsen er kommentert under punkt 3.6.9.

Til ny § 6-9:

Bestemmelsen er ny og regulerer opphør av markedsføring av alternative investeringsfond i andre EØS-stater som forvaltes av forvalter etablert i Norge. Bestemmelsen er kommentert under punkt 3.6.9.

Til kapittel 7:

I overskriften til kapittel 7 føyes «mv.» til etter «Markedsføring» som følge av at det tas inn bestemmelser om markedssonderinger.

Til § 7-1 a:

Bestemmelsen er ny og presiserer adgangen til, og vilkårene for, markedssondering av fond og ideer overfor ikke-profesjonelle investorer. Bestemmelsen gjennomfører ikke EØS-rett, men er utformet på bakgrunn av bestemmelsen om markedssondering overfor profesjonelle aktører. Bestemmelsen er kommentert i punkt 3.6.4.

Til § 7-4:

Endringen i første punktum innebærer at dokumentasjonsplikten også omfatter eventuell markedssondering.

Til ny § 7-6:

Bestemmelsen er ny og gjennomfører krav i ny artikkel 43a i AIFM-direktivet om fasiliteter for fond som tilbys ikke-profesjonelle investorer. Bestemmelsen er kommentert i punkt 3.6.5.

Til ny § 7-7:

Bestemmelsen innfører bestemmelser om opphør av markedsføring av alternative investeringsfond etablert i EØS som forvaltes av forvalter etablert i annen EØS-stat. Bestemmelsen er kommentert over i punkt 3.6.9.

Til 8-1:

Fjerde leddfjerde punktum pålegger Finanstilsynet å informere forvalteren innen 15 virkedager om at melding om endring for grensekryssende forvaltning ikke må iverksettes dersom endringen vil medføre at forvalterens virksomhet eller forvaltning ikke vil være i samsvar med loven. Bestemmelsen er kommentert i punkt 3.6.7.

Til § 9-6:

Etter ny bokstav f skal overtredelse av forordning (EU) 2019/1156 om grensekryssende distribusjon av fond, artikkel 4 om markedsføringsmateriell kunne sanksjoneres ved overtredelse og lovens vilkår for øvrig er oppfylt. Bestemmelsen er kommentert over i punkt 3.6.3.

Til § 10-2:

Endringen i første ledd medfører at Finanstilsynet kan gi pålegg om retting til utenlandske forvaltere dersom bestemmelsene om opphør av markedsføring i § 6-8 og § 7-7 ikke er fulgt.

7.4 Til endringer i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Til § 5-5:

Endringen i tredje ledd innebærer at kravet til god forretningsskikk gjøres gjeldende direkte overfor finansforetak som driver grensekryssende virksomhet i Norge. Det vises til nærmere omtale i kapittel 5.2.

Til § 18-4:

Opphevelsen av § 18-4 første ledd annet punktum innebærer at meldeplikten for konserninterne engasjementer som utgjør mellom fem og ti prosent av ansvarlig kapital, blir fjernet. Større konserninterne engasjementer vil fremdeles håndteres etter de alminnelige reglene om store engasjementer. Det vises til nærmere omtale i kap. 5.3.

7.5 Til endringer i lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)

Til § 49:

Endringen i syvende ledd første punktum innebærer å forlenge foreldelsesfristen for å ilegge overtredelsesgebyr for overtredelser av hvitvaskingsloven fra to til fem år. Den nærmere begrunnelsen for forslaget fremgår av punkt 6.8.

Til forsiden