Prop. 84 LS (2021–2022)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon), samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2021/338 og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1160 og forordning (EU) 2019/1156

Til innholdsfortegnelse

5 EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av 5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 1. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/20141 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 2. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1160 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU med hensyn til distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering2 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 3. EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

 1. I nr. 30 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF) og 31bb (europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32019 L 1160: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1160 av 20. juni 2019 (EUT L 188 av 12.7.2019, s. 106).»

 2. I nr. 31bd (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013), 31be (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013) og 31bg (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32019 R 1156: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 (EUT L 188 av 12.7.2019, s. 55).»

 3. I nr. 31bg (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014) oppheves tilpasning f).

EUT L 188 av 12.7.2019, s. 55.

EUT L 188 av 12.7.2019, s. 106.

 1. Etter nr. 31bgca (delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/480) tilføyes følgende:

  • «31bi. 32019 R 1156: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014 (EUT L 188 av 12.7.2019, s. 55).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger:

  • a) I artikkel 8, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘Innen 31. mars 2021 og deretter hvert annet år’ forstås som ‘Innen 18 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av 5. februar 2021 og deretter innen 31. mars hvert odde-tallsår’.

  • b) I artikkel 10, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘Innen 2. februar 2020’ forstås som ‘Innen seks måneder etter ikrafttredel-sesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av 5. februar 2021’.»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) 2019/1156 og direktiv (EU) 2019/1160 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 6. februar 2021, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt3, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 64/2018 av 23. mars 20184 trer i kraft, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av 30. april 20205 trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 5. februar 2021.

For EØS-komiteen

Clara Ganslandt

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 188 av 12.7.2019, s. 55.

2.

EUT L 188 av 12.7.2019, s. 106.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.

4.

EUT L 26 av 30.1.2020, s. 60, og EØS-tillegget nr. 6 av 30.1.2020, s. 51.

5.

Ennå ikke kunngjort.

Til forsiden