St.meld. nr. 16 (2004-2005)

Leve med kulturminner

Til innholdsfortegnelse

12 Økonomiske og administrative konsekvenser

Regjeringen vil sikre kulturminnene med utgangspunkt i de kravene som følger av lov og konvensjoner, jf. beskrivelse av tilstanden og behovene i kapittel 4. Regjeringen vil videre tilrettelegge for en kostnadseffektiv forvaltning av kulturminnene og bidra til at kulturminner skal gi grunnlag for verdiskaping i næringsliv og utvikling av lokalsamfunn. Dette vil kreve løpende tiltak i flere år framover. Uten en rask opptrapping vil behovet for istandsetting akselerere og gi betydelig økte kostnader. Det mest optimale vil være en opptrapping over fire år. Regjeringen vil legge til rette for en gjennomføringstakt som sikrer en tilstrekkelig rask opptrapping. Dagens målsettinger foreslås justert ved å endre tidshorisonten for måloppnåelse til 2020.

For å imøtekomme kulturminnelovens krav til staten om dekning av merutgifter private som eier fredete kulturminner har til antikvarisk riktig vedlikehold og gi grunnlag for verdiskaping med utgangspunkt i kulturminnene, tas det sikte på å øke tilskuddspostene på Miljøverndepartementets budsjett. Midlene skal benyttes direkte til tilskudd til private (enkeltpersoner, stiftelser med videre) som er eiere av fredete og varig sikrete kulturminner, det vil si til tiltak på fredete bolighus, driftsbygninger med videre i privat eie, stavkirker, ruiner, bergkunst, tekniske og industrielle kulturminner, fartøy og verdensarvstedene samt til skjøtsel av arkeologiske kulturminner og brannsikring. Midlene skal også gi rom for kompensasjon for utgifter til arkeologiske arbeider knyttet til gjennomføringen av mindre private tiltak.

Det skal etableres et verdiskapingsprogram som skal stimulere til at kulturminner blir tatt i bruk i utviklingen av næringsliv og lokalsamfunn, blant annet i kystsonen. Programmet må ha en størrelse som gir en målbar og merkbar effekt på verdiskaping med utgangspunkt i kulturminnene.

Den årlige budsjettmessige oppfølgingen vil være avhengig av den økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen. Regjeringen vil komme tilbake med nødvendige bevilgninger i forbindelse med de årlige budsjettene.

Til dokumentets forside