St.meld. nr. 43 (1999-2000)

Om akuttmedisinsk beredskap

Til innholdsfortegnelse

1 Vedlegg til kap. 4

1.1 Om ambulansefaget

1.1.1 Grunnkurset

I følge «Studieretning for helse- og sosialfag.» (1993) er grunnkurset normalt ettårig. Det av studieretningsfagene helsefag inneholder modulene forebyggende arbeid, kost- og ernæringslære, hygiene og førstehjelp, samt sosialfag, som består av modulene sosialfag og psykologi. I tillegg kommer de allmenne fag norsk, engelsk, naturfag, kroppsøving og valgfag.

Elevene skal kunne:

 • Forklare sammenhengen mellom teori og praktisk handling for de tilstander/situasjoner der førstehjelp skal benyttes.

 • Utføre førstehjelp i øvelsessituasjoner.

 • Formidle kunnskaper og ferdigheter om førstehjelp til andre.

1.1.2 Videregående kurs (VK1)

I henhold til «Studieregningsfagene i videregående kurs I - Ambulansefaget (1997) er VK1 normalt ettårig. VK1 inneholder studieretningsfagene grunnleggende ambulansemedisin, vitale livsfunksjoner, sykdomslære, akutte tilstander og ambulansetjenestens operative funksjoner, de allmenne fag norsk, engelsk, samfunnslære og kroppsøving, samt valgfag.

I følge læreplanen legges det vekt på:

 • Fysisk og psykisk styrke.

 • Evne til å vise medmenneskelighet og utvise respekt for andre menneskers egenverd.

 • Evne til å ivareta nødvendige sikkerhetsmessige forhold for å skape et akseptabelt sikkerhetsnivå for pasienter og personale.

 • Evne til å mestre ulike operative forhold.

 • Evne til å tilpasse seg medisinsk faglig veiledning og kontroll.

 • Evne til å ta ansvar for egen faglig utvikling.

De allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I gir delkompetanse i forhold til generell studiekompetanse. For å oppnå generell studiekompetanse kreves kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå, eler timeantall, i de felles allmenne fagene (norsk, engelsk, samfunnslære, nyere historie, matematikk, naturfag). For elever som har avsluttet fagopplæringen med fagbrev, oppnås generell studiekompetanse ved å ta de resterende fag.

Felles mål for studieretningsfagene er som følger:

 • Kunne bruke utstyret i ambulansetjenesten på en forsvarlig måte.

 • Kjenne kravet til delegering fra medisinsk ansvarlig lege og følge kunne følge instruks og motta veiledning fra vedkommende.

 • Ha kunnskaper om de vitale livsfunksjonene og kroppens fysiologiske reaksjoner.

 • Kunne ivareta pasienters grunnleggende behov for pleie og omsorg og kunne bistå og støtte pasienter og pårørende.

 • Kunne tilfredsstille ambulansetjenestens krav til fysisk og psykisk styrke.

 • Ha kunnskaper om medikamentlære.

 • Kunne undersøke pasienter og kunne utføre en sikker og hensiktsmessig pasienttransport.

 • Ha kunnskaper om prehospital håndtering av pasienter.

 • Kunne opprettholde en forsvarlig hygiene og kunne ta hensyn til egen og andres helse og sikkerhet og det indre og ytre miljø.

 • Ha kunnskaper om internkontroll og kvalitetssikring.

 • Kunne følge prosedyrer og kunne bruke behandlingsprotokoller.

 • Kunne utføre akuttmedisinske ferdigheter på en trygg og sikker måte.

 • Kunne føre nødvendig dokumentasjon og kunne avlegge rapport.

 • Kjenne egne muligheter og begrensninger og kunne ta ansvar for egen faglig utvikling.

 • Kunne ta ansvar for egen læring.

 • Ha kunnskaper om ulike operative forhold.

 • Kunne arbeide i team.

 • Kunne kommunisere klart og tydelig.

I tillegg er det formulert en rekke mål for de enkelte studieretningsfagene.

1.1.3 Opplæring i bedrift

Det fremgår i «Opplæring i bedrift» (1998) at søkeren normalt må ha bestått VK1 ambulansefag eller tilsvarende for å inngå lærekontrakt. Opplæring i bedrift er vanligvis ett års heltidsopplæring som kombineres med en ett års verdiskapning. Felles mål for opplæring i bedrift er:

 • Kunne utføre ambulanseoppdrag på en sikker og forsvarlig måte og kunne følge tjenestens krav til internkontroll og kvalitetssikring.

 • Kunne følge instruks om motta veiledning fra medisinsk ansvarlig lege og/eller kollega.

 • Kunne utføre livreddende førstehjelp.

 • Kunne iverksette prehospital håndtering av pasienter.

 • Kunne undersøke og observere pasienter ved hjelp av klinikk og monitorering.

 • Kunne bruke verneutstyr på korrekt måte og kunne opprettholde en forsvarlig hygiene.

 • Kunne ivareta egen og andres helse og sikkerhet under utførelse av arbeidet og kunne følge ergonomiske prinsipper for å forebygge belastningslidelser eller helseskader.

 • Kunne arbeide på en måte som tar hensyn til miljøet.

 • Kunne bruke ulike kartverk og navigasjonsmidler for å finne frem til sykdoms-/skadested.

 • Vise evne til å kommunisere med pasienter og pårørende og kunne innhente relevante opplysninger.

 • Kunne anvende teoretiske kunnskaper i praksis.

 • Kunne rapportere skriftlig og muntlig m gjennomførte arbeidsoppgaver og kunne føre nødvendig dokumentasjon.

 • Kunne arbeide selvstendig, ansvarlig og planmessig.

 • Kunne kommunisere og samarbeide med andre yrkesgrupper.

 • På bakgrunn av kristne og humanistiske verdier kunne vis en adferd som fremmer likeverd og likestilling.

 • Vise respekt for mennesker i ulike livsfaser og livsforhold og for mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status.

 • Kunne følge gjeldene faglige, etiske og juridiske retningslinjer, herunder overholde taushetsplikten.

 • Kunne vurdere kvaliteten på eget arbeid og kunne utvikle yrkesidentitet.

 • Kunne håndtere medikamenter i samsvar med lover, forskrifter og tjenesteinstruks.

 • Kunne ta ansvar for egen læring.

 • Kjenne fagets tradisjoner, egenart og fremtidige utviklingsmuligheter.

 • Kjenne ambulansetjenestens betydning i samfunnet.

 • Ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonaltog eventuelt internasjonalt.

 • Kjenne egen plassering og funksjon i tjenesten og kunne forstå når annen kompetanse er nødvendig.

 • Kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi.

I tillegg finnes en rekke delmål innenfor modulene pleie- og omsorgstiltak, hygiene og håndtering av medikamenter, prehospital håndtering og operative funksjoner, kjøreteknikk og bedriftslære.

1.1.4 Fagprøven

I henhold til Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven (1998) skal en del av denne gjennomføres på prøvestasjon og en del i virksomheten der kandidaten har fått hovedvekten av sin opplæring/praksis. Fagprøven skal normalt gjennomføres innenfor en tidsramme på tre vanlige arbeidsdager, og prøvenemnda har ansvar for at den gjennomføres i tråd med retningslinjene.

Fagprøven består av en planleggingsdel, en gjennomføringsdel og en dokumentasjonsdel. Alle mål i læreplanen for opplæring i bedrift for ambulansefaget kan være gjenstand for prøving. Følgende sentrale områder av faget skal inngå i fagprøven:

 • kommunikasjon, samarbeid og omsorg

 • undersøkelsesmetodikk

 • pasientbehandling

 • overvåkningstiltak

 • kontroll, klargjøring og bruk av utstyr

 • helse-, miljø- og sikkerhet

 • rapportering

I den delen av fagprøven som legges til prøvestasjon skal kandidaten prøves i forhold til prehospital håndtering av følgende tilstander:

 • Den livløse pasient

 • Den bevisstløse pasient

 • Den alvorlig syke pasient

 • Den traumatiserte pasient

Tabell 1.1 Antall ambulansebiler, bårebiler og ambulansebåter etter fylke. 1996-1998

Ambulansebiler Bårebiler Ambulansebåter
1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998
Østfold 12 14 25 1 1 2 - - -
Akershus 22 22 21 - - - 1 1 -
Oslo 25 25 23 - - - 1 - 1
Hedmark 28 27 26 - - - - - -
Oppland 37 37 37 - - - - - -
Buskerud 33 33 33 - - - - - -
Vestfold 15 11 11 - - - - - -
Telemark 25 25 25 - - - 1 1 1
Aust-Agder 19 19 19 - - - 4 4 4
Vest-Agder 15 16 16 - - - - - -
Rogaland 29 29 36 11 12 12 3 3 2
Hordaland 58 57 52 2 3
Sogn og Fjordane 45 45 46 5 2 2 7 7 7
Møre og Romsdal 43 48 47 6 6 6 6 6 5
Sør-Trøndelag 30 30 29 - - - 1 1 1
Nord-Trøndelag 23 23 23 - - - - - -
Nordland 55 58 63 8 9 9 14 14 14
Troms 40 40 40 5 5 5 4 4 4
Finnmark 32 32 32 - - - 3 5 5
Totalt 586 592 604 38 38 36 48 48 47

Kilde: Statistisk sentralbyrå, 1999

Tabell 1.2 Antall ambulansebiler, oppdrag og kjørte kilometer. Totalt og per innbygger, etter fylke. 1998.

Antall amb.biler Antall oppdrag Antall kjørte km. Antall oppdrag per bil Antall km. per bil Antall km. per oppdrag Antall amb.biler per 100 000 innb. Antall oppdrag per 1000 innb.
Østfold 25 23 101 978 201 924 39 128 42 10 94
Akershus 21 31 911 1 540 188 1 520 73 342 48 5 69
Oslo 23 44 248 875 000 1 924 38 043 20 5 88
Hedmark 26 17 393 1 412 419 669 54 324 81 14 93
Oppland 37 14 067 1 631 443 380 44 093 116 20 77
Buskerud 33 23 078 1 502 050 699 45 517 65 14 98
Vestfold 11 14 306 561 103 1 301 51 009 39 5 68
Telemark 25 17 183 992 189 687 39 688 58 15 104
Aust-Agder 19 8 319 720 996 438 37 947 87 19 82
Vest-Agder 16 10 500 699 317 656 43 707 67 10 68
Rogaland 36 27 683 1 036 413 769 28 789 37 10 75
Hordaland 52 47 824 2 090 351 920 40 199 44 12 111
Sogn og Fjordane 46 10 027 1 288 902 218 28 020 129 43 93
Møre og Romsdal 47 20 073 1 531 067 427 32 576 76 19 83
Sør-Trøndelag 29 19 559 1 346 535 674 46 432 69 11 75
Nord-Trøndelag 23 10 032 1 080 066 436 46 959 108 18 79
Nordland 63 24 000 2 050 000 381 32 540 85 26 101
Troms 40 15 864 1 750 963 397 43 774 110 27 106
Finnmark 32 11 935 1 171 739 373 36 617 98 43 161
Totalt 604 391 103 24 258 942 648 40 164 62 14 88

Kilde: Statistisk sentralbyrå 1999

Til dokumentets forside