St.meld. nr. 7 (2001-2002)

Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Til innholdsfortegnelse

5 Samarbeid mellom myndighetene og mellom partene

5.1 Samarbeid mellom myndigheter

Mens aktørene i petroleumsvirksomheten har lange tradisjoner for å danne internasjonale interesseorganisasjoner, har tilsynsmyndighetene hatt en tendens til å arbeide nasjonalt.

Siden tidlig på 90- tallet har Norge imidlertid vært aktiv i dannelsen av viktige internasjonale samarbeidsorganer. Oljedirektoratet har vært en pådriver i det internasjonale samarbeidet og høstet flere utmerkelser for dette.

5.1.1 International Regulators Forum (IRF)

I International Regulators Forum (IRF) deltar foruten Norge for tiden Australia, Brasil, Canada, Nederland, New Zealand, Storbritannia og USA.

IRF ble etablert i 1994 med mål å fremme en felles forståelse av saker som angår sikkerhet, helse og miljø i petroleumsvirksomheten.

Det er derfor lagt til rette for utveksling av ideer og erfaringer om anvendte metoder og prinsipper for utøvelse av tilsynet med sikkerhet og arbeidsmiljø, utveksling av fakta om tilsynsvirksomheten, regelverksutvikling og informasjon om aktuelle faglige problemstillinger.

5.1.2 North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet deltar sammen med Oljedirektoratet i North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF), hvor samtlige myndigheter i Nordvest Europa som har tilsynsansvar for petroleumsvirksomhet på sokkelen, deltar.

Målet for samarbeidet er å bidra til en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som arbeider med sikte på gjensidig aksept av metoder for å dokumentere samsvar med nasjonale regelverkskrav, i første omgang for flyttbare innretninger som flyttes på tvers av sokkelgrensene i Nordsjøområdet. Som et ledd i dette arbeidet har det vært gjennomført felles revisjoner mot flyttbare boreinnretninger på de enkelte deltakerlandenes sokler. Erfaringene vurderes som meget positive med hensyn til utviklingen av en felles forståelse av landenes forskjellige regelverks- og tilsynsstrategier. Arbeidet danner dermed et godt grunnlag for det videre samarbeid som har som siktemål å samordne viktige områder i myndighetenes tilsyn med helse-, miljø- og sikkerhetsmessige forhold.

Det er videre satt ned en arbeidsgruppe som skal arbeide for å sikre gjensidig aksept for kravene til sikkerhetsopplæring.

5.1.3 Bilateralt samarbeid

I tillegg til samarbeidene i regi av International Regulators Forum (IRF) og North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) har Oljedirektoratet og i noen tilfeller departementet, faste kontaktmøter med sokkelmyndighetene i Danmark, Nederland og Storbritannia.

5.2 Samarbeid mellom partene

Som et ledd i arbeidet med å fremme trepartssamarbeid, legge til rette for erfaringsoverføring og sikre videreutvikling av standard for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, har det vært satt ned flere partssammensatte arbeidsgrupper og utvalg.

5.2.1 Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum er sammensatt av representanter fra myndighetene og partene i arbeidslivet. Forumet ble etablert høsten 2000 med sikte på å:

 • være et forum for å diskutere, initiere og følge opp aktuelle sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål,

 • legge til rette for et godt samarbeid mellom partene i næringen og myndighetene,

 • være en referansegruppe for prosjekter som er eller planlegges igangsatt av partene eller av myndighetene.

Sikkerhetsforum skal generelt begrense seg til å diskutere spørsmål som faller inn under Oljedirektoratets myndighetsområde og ikke forhold som er regulert gjennom tariffavtaler eller andre privatrettslige avtaler. Sikkerhetsforum vil ha en rolle som referanseforum for sentrale prosjekt i petroleumsvirksomheten og gjennom denne rollen bidra til at det etableres en felles virkelighetsforståelse blant aktørene, noe som er en forutsetning for etablering av samarbeid om løsning av felles utfordringer.

Sikkerhetsforum er et referanseforum og styringsorgan for samarbeidsprosjekter som prosjektet om «Utvikling i risikonivå – norsk sokkel», «Samarbeid for sikkerhet» og «Aldring og helse», som alle er omtalt i denne stortingsmeldingen.

Sikkerhetsforum har også vært referansegruppe for utarbeidelsen av stortingsmeldingen.

5.2.2 Samarbeid for Sikkerhet

Prosjektet Samarbeid for Sikkerhet ble opprettet i januar 2001, som et ledd i arbeidet med å forbedre sikkerheten i menneskelige handlinger på fartøyer og innretninger, og for å sette søkelys på alle forhold som påvirker arbeidets karakter og rammebetingelser. Dette innebærer blant annet at bedriftskultur, struktur, organisasjon og ledelse blir satt i fokus.

Samarbeid for Sikkerhet er et forum for næringslivets parter, der Oljedirektoratet har observatørstatus.

Prosjektets effektmål er å bidra til å:

 • forbedre sikkerheten i petroleumsindustrien offshore,

 • redusere risiko for personskader og storulykker,

 • forbedre tilliten til næringen hos medarbeidere og deres familier,

 • styrke tillit og samarbeid mellom aktørene i industrien,

 • forbedre næringens omdømme.

Prosjektet er et supplement til sikkerhetsarbeidet som foregår i de enkelte selskaper i næringen og arbeidet skjer gjennom anbefalinger til bransjen.

Det er etablert flere satsingsområder:

 • kran- og løfteoperasjoner, og fallende gjenstander,

 • maritime operasjoner,

 • vernetjenesten,

 • plattformledelse,

 • standardisering av sikkerhetsprosedyrer og -rutiner.

Prosjektgruppen har, gjennom organisasjonene som deltar, en kontaktflate som omfatter de sentrale aktører i næringen. Arbeidet vil fortsatt gå gjennom disse. Mot avslutningen blir det viktig å sikre at sentrale aktører i næringen tar ansvaret for videreføring av prosjektet.

5.2.3 Pilotprosjektet om «Aldring og helse»

På bakgrunn av blant annet innspill fra Oljedirektoratet, har Oljeindustriens Landsforening ved hjelp av eksterne konsulenter gjennomført et pilotprosjekt om «Aldring og helse» i petroleumsvirksomheten.

Formålet med pilotprosjektet har vært å gjøre klart for et hovedprosjekt i norsk offshoreindustri som skal bidra til å:

 • få ned sykefravær og uførerate,

 • sørge for at de som nyrekrutteres som unge i dag bevarer sin helse og arbeidsevne,

 • tilrettelegge for den kommende eldrebølge,

 • gjøre arbeidslivet mer attraktivt for seniorer.

Generelt skal hovedprosjektet gå nærmere inn i utfordringene i norsk offshoreindustri knyttet til en aldrende arbeidsstokk, økende krav til omstillinger og effektivitet, og hensynet til ansattes arbeidsmiljø og helse. Disse utfordringene gjelder også i det øvrige næringsliv, men blir spesielt tydelige i en industri med særlige krav til beredskapsfunksjoner, uvanlige arbeidsbetingelser og relativt liten mobilitet blant ansatte.

Selv om innholdet i hovedprosjektet ikke er konkretisert, er det klart at det vil måtte få en praktisk og tiltaksorientert vinkling. Tiltakene må imidlertid være basert på en inngående kjennskap til dagens situasjon og sannsynlige fremtidsscenarier. Tre hovedmål i forprosjektet har derfor vært å:

 • gi en oversikt over offentlige registre og databaser som kan bidra til å kaste lys over relevante problemstillinger,

 • gi en oversikt over data som industrien selv samler inn og som har potensiell relevans for hovedprosjektet,

 • beskrive i større detalj hvordan et hovedprosjekt kan organiseres og hvilke problemstillinger som det bør fokuseres på.

Styringsgruppen for pilotprosjektet har bestått av representanter fra næringslivets parter.

Hovedprosjektet om «Aldring og helse» vil etter departementets vurdering, drøfte og kunne finne frem til løsninger på flere av de sentrale problemene på dette området, også når det gjelder utstøting fra arbeidslivet. Blir ikke prosjektet gjennomført som planlagt, vil problemområdene måtte håndteres i den enkelte bedrift eller gjennom mindre delprosjekter. Departementet legger imidlertid til grunn at arbeidet føres videre så raskt som mulig, og har merket seg at alle partene er innstilt på dette.

5.2.4 Prosjekt om regelverkskompetanse (RVK)

Flere rapporter, blant annet «Lenning-» og «Ognedalrapportene» har vist at næringens kunnskap om regelverket for petroleumsvirksomheten har vært mangelfull de senere årene, jf. avsnitt 3.2.6.1. Konsekvensene av dette påvirker ikke bare nivået for helse, miljø og sikkerhet i virksomheten, men er også blitt dokumentert å ha store økonomiske konsekvenser for næringen, blant annet som følge av feiltolkninger av regelverkskrav.

På bakrunn av dette tok Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norges Rederiforbund (NR) i fellesskap initiativet til et omfattende prosjekt for å bedre kunnskapen om regelverket i hele næringen.

De sentrale aktørene på arbeidstakersiden har knyttet seg til prosjektet.

Målgruppene for kompetanseprosjektet er mange og omfatter toppledere, linjeledere, arbeids-takere, tillitsvalgte, verne- og hovedverneombud, kontrakts- og innkjøpspersonell, prosjektpersonell, ansatte i myndighetsorganer og opplæringsetater. Det er i dag om lag 70 000 ansatte i oljerelatert industri. Det anslås at opp mot 10 000 av disse skal gis innføring i regelverket.

RVK-prosjektet vil være et viktig bidrag til å øke forståelsen av intensjoner, innhold og bruk av det nye HMS-regelverket i næringen.

5.2.5 Næringens satsing på ytre miljø – MILJØSOK

MILJØSOK ble initiert av Nærings- og energidepartementet i 1995 for å utvikle et mer effektivt samarbeid mellom myndighetene og olje- og gassindustrien, for å løse de mest sentrale utfordring­ene innen ytre miljø.

Sluttrapporten fra MILJØSOK – fase 2 som ble lagt frem høsten 2000, gav en rekke forslag til tiltak både overfor industri og myndigheter. På flere av disse områdene er det startet aktiviteter, dels i regi av industrien, og dels i regi av myndighetene.

Deler av arbeidet i MILJØSOK ble anbefalt videreført av Oljeindustriens Landsforening (OLF). På den bakgrunn er det opprettet et bredt sammensatt Miljøforum med representanter fra oljeselskap, leverandørindustri, forskningsinstitusjoner, myndigheter og arbeidstakerorganisasjoner. Forumet skal være en møteplass for åpen dialog og vil møtes en eller to ganger i året.

5.2.6 Kon-Kraft

Kon-Kraft er et samarbeidsorgan som skal ha som overordnet oppgave å styrke norsk sokkels konkurranseevne for å sikre at sokkelen fortsatt er et attraktivt investeringsområde. Samarbeidet omfatter representanter for myndigheter, oljeselskaper, leverandørindustrien og fagforbundene. Samarbeidet skal videreføre NORSOK-initiativene og iverksette prosesser hvor alle aktører deltar.

Kon-Kraft prosessen konsentrerer innsatsen omkring hovedområdene rammevilkår, arbeidsprosesser og teknologiutvikling. Videre arbeides det med internasjonalisering, kompetanseutvikling og produktivitetsøkning uten at dette skal svekke kravene til helse, miljø og sikkerhet. Samarbeidet tar også sikte på å styrke leverandørindustriens konkurranseevne både på norsk sokkel og internasjonalt.

Arbeidet styres av et Topplederforum som blir ledet av olje- og energiministeren.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Oljedirektoratet er representert i Kon-Kraft og vil gjennom sin deltakelse bidra til å sikre at næringen i disse prosessene også legger til grunn prinsippet om kontinuerlig forbedring på HMS-området.

Til forsiden