St.meld. nr. 7 (2001-2002)

Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Til innholdsfortegnelse

8 Administrative og økonomiske konsekvenser

Generelt

Som det går frem av avsnitt 1.2 skal stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten bidra til fornyet giv i HMS-arbeidet i virksomheten på norsk sokkel ved å peke på uakseptable utviklingstrekk, på tiltak som må iverksettes og på hvem som i første rekke har ansvaret for å iverksette disse. Stortingsmeldingen klargjør ambisjonene for den videre utviklingen av helse-, miljø- og sikkerhetsnivået på norsk sokkel og peker på utfordringer som industri og myndigheter står overfor når det gjelder å videreføre ambisjonene for HMS-arbeidet i virksomheten.

De fleste av tiltakene som foreslås iverksatt skal gjennomføres i regi av partene og ligger innenfor rammene av de krav som regelverket stiller for virksomheten. Dette er også tiltak som enhver bedrift som er opptatt av kontinuerlig forbedring vil være opptatt av. Tiltakene er derfor ikke nærmere konsekvensvurdert.

Imidlertid mener departementet at tiltakene sett under ett, vil innebære en bedre samordning på myndighetssiden, bedret trepartssamarbeid, sikre et bedre arbeidsmiljø for arbeidstakerne og tilrettelegge for at arbeidstakerne blir værende i arbeidslivet til oppnådd pensjonsalder. Alle disse forhold vil bidra til besparelser for næringen og det offentlige.

Nye oppgaver og prioriteringer for Oljedirektoratet

I meldingen foreslår departementet flere nye satsingsområder og oppgaver for Oljedirektoratet, blant annet ved å få utvidet tilsynsansvaret til også å omfatte landbasert petroleumsvirksomhet.

Alle konsekvenser av en slik utvidelse er ikke kartlagt og må derfor utredes videre.

Departementet legger imidlertid til grunn at noen av disse oppgavene vil kunne ivaretas innenfor direktoratets eksisterende budsjetter gjennom omprioritering av arbeidsoppgaver.

I tillegg har Stortinget gitt sin tilslutning til at Oljedirektoratets budsjett i tilknytning til tilsynet med sikkerhet og arbeidsmiljø, økes med 5 mill. kroner.

Når det gjelder det utvidede tilsynsansvaret legger departementet til grunn at direktoratet i en innledende fase skal kunne trekke på ressurser fra andre myndigheter, men at disse ressursene på sikt bør formelt overføres til direktoratet. Samlet sett vil derfor disse forslagene ikke medføre økte utgifter. Derimot mener departementet at ordningen vil effektivisere den samlede forvaltningen og derfor sett under ett, medføre besparelser for det offentlige.

Satsing på FOU

Departementet foreslår i meldingen en flerårig tiltakspakke på FOU-området i samarbeid med Norges forskningsråd.

Stortinget har gitt sin tilslutning til at det bevilges 15 mill. kroner til dette formålet i budsjettet for 2002.

Til forsiden