St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Til innholdsfortegnelse

7 Omtale av lederes ansettelsesvilkår i statlige foretak

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND).

Daglig leder, Kjell Roland, har i perioden fra 01.01.07 til 31.12.07 mottatt kr 2 163 640 i godtgjørelse fordelt med kr 1 452 727 i lønn, kr 581 698 i pensjon og kr 129 215 i andre ytelser.

Norfund har etablert en pensjonsordning for alle ansatte. Full opptjeningstid er 30 år og utgjør 70 % av lønn opp til 12 G. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Daglig leder har pensjonsalder ved 65 år. Norfund har avsluttet sin tilleggspensjonsordning for ledende ansatte. Ordningen hadde 30 år opptjening og utgjorde 70 % av lønn over 12 G med pensjonsalder 65 år. Norfund har innført en generell ordning til erstatning for avsluttet tilleggspensjonsordning hvor det opptjenes rettigheter utover 12 G. Ordningen utgjør 66 % av lønn utover 12 G med en pensjonsalder på 67 år. Daglig leder har ingen etterlønnsavtale utover oppsigelsestid på 3 måneder, og har heller ingen avtale om bonusordning.

Til forsiden