St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2009, kapitlene 100-172 og kapittel 3100

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Programkategori 02.00 Administrasjon av utenrikstjenesten

100

Utenriksdepartementet

01

Driftsutgifter

1 554 487 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 790 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 000 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

800 000

71

Diverse tilskudd

31 713 000

72

Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn

137 000

90

Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn

360 000

1 608 287 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

01

Driftsutgifter

25 035 000

25 035 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

01

Driftsutgifter

8 248 000

8 248 000

Sum Programkategori 02.00 Administrasjon av utenrikstjenesten

1 641 570 000

Programkategori 02.10 Utenriksformål

115

Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

01

Driftsutgifter

27 932 000

70

Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres

67 635 000

95 567 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 063 533 000

71

Finansieringsordningen under EØS-avtalen, kan overføres

50 000 000

72

EØS-finansieringsordningen, kan overføres

900 000 000

73

Den norske finansieringsordningen, kan overføres

885 000 000

74

Bilaterale samarbeidsprogram med Bulgaria og Romania, kan overføres

120 000 000

3 018 533 000

118

Nordområdetiltak mv.

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres

280 127 000

71

Fred- og demokratitiltak, kan overføres

3 793 000

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres

26 698 000

310 618 000

Sum Programkategori 02.10 Utenriksformål

3 424 718 000

Programkategori 03.00 Administrasjon av utviklingshjelpen

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

01

Driftsutgifter

948 761 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

13 757 000

962 518 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

01

Driftsutgifter

185 836 000

185 836 000

144

Fredskorpset

01

Driftsutgifter

45 000 000

45 000 000

Sum Programkategori 03.00 Administrasjon av utviklingshjelpen

1 193 354 000

Programkategori 03.10 Bilateral bistand

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

2 843 500 000

2 843 500 000

151

Bistand til Asia

72

Bistand til Afghanistan, kan overføres

500 000 000

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres

538 600 000

1 038 600 000

152

Bistand til Midtøsten

78

Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres

500 000 000

500 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

246 500 000

246 500 000

Sum Programkategori 03.10 Bilateral bistand

4 628 600 000

Programkategori 03.20 Globale ordninger

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

01

Driftsutgifter

33 500 000

70

Sivilt samfunn, kan overføres

1 193 000 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres

81 000 000

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres

7 000 000

73

Kultur, kan overføres

107 000 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres

172 500 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

135 000 000

1 729 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres

309 000 000

75

NORFUND – tapsavsetting

143 750 000

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

441 250 000

894 000 000

162

Overgangsbistand (gap)

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres

724 000 000

724 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer, kan overføres

335 000 000

71

Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres

2 110 000 000

2 445 000 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

770 725 000

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

575 000 000

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres

73 000 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

365 000 000

1 783 725 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

01

Driftsutgifter

139 000 000

70

Forskning og høyere utdanning, kan overføres

333 000 000

71

Faglig samarbeid, kan overføres

240 000 000

712 000 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

01

Driftsutgifter

25 000 000

70

Ymse tilskudd, kan overføres

9 795 000

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner m.v., kan overføres

39 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

248 000 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

1 475 000 000

1 796 795 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 992 556 000

1 992 556 000

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling, kan overføres

300 000 000

300 000 000

169

Globale helse- og vaksineinitiativ

70

Vaksine og helse, kan overføres

1 370 000 000

71

Andre helse- og aidstiltak, kan overføres

190 000 000

1 560 000 000

Sum Programkategori 03.20 Globale ordninger

13 937 076 000

Programkategori 03.30 Multilateral bistand

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

860 000 000

71

FNs befolkningsprogram (UNFPA)

332 000 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

400 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

145 000 000

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

240 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

150 000 000

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres

1 507 200 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

160 000 000

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres

168 220 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

67 000 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

88 000 000

4 117 420 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken, kan overføres

810 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

763 300 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres

462 500 000

2 035 800 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitets bygging, kan overføres

270 000 000

270 000 000

Sum Programkategori 03.30 Multilateral bistand

6 423 220 000

Sum departementets utgifter

31 248 538 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Diverse inntekter

3100

Utenriksdepartementet

01

Gebyrer

14 465 000

02

Gebyrer – utlendingssaker

63 900 000

05

Refusjon spesialutsendinger mv.

6 605 000

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

85 288 000

Sum Diverse inntekter

85 288 000

Sum departementets inntekter

85 288 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

 1. Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2009 kan:

  Overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 100 post 01

  kap. 3100 postene 02 og 05

  kap. 100 post 71

  kap. 3100 post 06

  kap. 140 post 01

  kap. 3140 post 05

 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 1 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling m.v., post 70 Ymse tilskudd.

III

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2009 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

IV

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2009 kan overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

V

Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2009 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, post 89 Agio/Disagio.

VI

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2009 kan gi tilsagn om:

 1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  116

  Deltaking i internasjonale organisasjoner

  72

  EØS-finansieringsordningen

  3 400 mill. kroner

  73

  Den norske finansieringsordningen

  2 700 mill. kroner

  74

  Bilaterale samarbeidsprogram med Bulgaria og Romania

  350 mill. kroner

  118

  Nordområdetiltak mv.

  70

  Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland

  188 mill. kroner

  161

  Næringsutvikling

  70

  Næringsutvikling

  550 mill. kroner

  166

  Miljø og bærekraftig utvikling mv.

  73

  Klima- og skogsatsingen

  1 500 mill. kroner

 2. tilskudd til globalt fond for fornybar energi og energieffektivitet (GEEREF) med inntil 80 mill. kroner over fire år i perioden 2008-2011 over kap. 166 Miljø- og bærekraftig utvikling mv. post 72 Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling

 3. tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumokokkbakterien innenfor initiativet Advance Market Commitments for Vaccines (AMC) med inntil 57 mill. USD i perioden 2009-2017 over kap. 169 Globale helse og vaksineinitiativ, post 70 Vaksine og helse.

VIII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2009 kan gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf omtale under kap. 161 Næringsutvikling i St.prp. nr. 1 (2008–2009).

IX

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2009 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 2 800 mill. kroner.

X

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen og for regulært bidrag til FN.

Andre fullmakter

XI

Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2009 kan ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 500 mill. kroner under Garantiinstituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet.

XII

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2009 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 1. Utbetalinger innenfor ett budsjettår av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas i henhold til regelverket til den enkelte organisasjon.

 2. Utbetalinger innenfor ett budsjettår av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

XIII

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2009 kan:

 1. fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet, Den globale miljøfasiliteten, Det internasjonale fond for jordbruksutvikling og Det felles fond for råvarer.

 2. fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 for å inngå avtale med mottakere om raskere trekk på gjeldsbrev enn utbetalingsbehovet tilsier ved kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Det asiatiske utviklingsfondet.

XIV

Deltakelse i International Finance Facility for Immunisation (IFFIm)

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2009 i forbindelse med utbetaling av det norske bidraget til GAVI Fund Affiliate på 5,4 mill. USD kan fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og å bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

XV

Deltakelse i IMFs låneordning til fattige land som utsettes for økonomiske sjokk

Stortinget samtykker i at Norge deltar i IMFs låneordning til fattige land som utsettes for økonomiske sjokk med samlet 240 mill. kroner i løpet av inntil fem år fra og med 2006.

Til forsiden