St.prp. nr. 11 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ­beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlem-melse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og ­informasjonssikkerhet (ENISA)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 ble vedlegg XI om telekommunikasjonstjenester i EØS-avtalen endret for å innlemme europaparlaments- og rådsforordning EF nr. 460/2004 av 10. mars 2004 om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA). Hovedformålet med rettsakten er å styrke Fellesskapets, medlemsstatenes og dermed også næringslivets evne til å forebygge, håndtere og løse problemer knyttet til nett- og informasjonssikkerhet.

Den norske deltakelsen i ENISA forutsetter årlige finansielle bidrag. Beslutningen i EØS-komiteen er derfor tatt med forbehold om Stortingets samtykke i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og forordning (EF) nr. 460/2004 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.