St.prp. nr. 11 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ­beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlem-melse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og ­informasjonssikkerhet (ENISA)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Byråets budsjett for 2005 er 6 800 000 euro. For 2006 til 2008 er de årlige kostnadene beregnet til 8 000 000 euro. EØS/EFTA-statene forplikter seg i EØS-beslutningen til å bidra med årlige tilskudd til ENISAs drift. Basert på EØS-avtalens artikkel 82 (1) a vil EØS/EFTA-statene til sammen gi et bidrag på 143 480 euro i 2005 og 168 800 euro per år i perioden 2006-2008. Av dette vil Norges bidrag være nær 95 prosent. Dette vil utgjøre ca 1 158 600 kroner for 2005 og ca 1 363 000 kroner for 2006 (basert på kurs 1 euro = 8,5 kroner). Kostnadene knyttet til deltakelse i byrået dekkes over Samferdselsdepartementets og Moderniseringsdepartementets til enhver tid gjeldende budsjettrammer med en halvpart på hver.

Deltakelse i ENISA vil innebære økt behov for oppfølging fra norske myndigheter på dette fagfeltet. Arbeidet i byrået må følges opp av relevante departementer blant annet i form av deltakelse i styremøter. Norske posisjoner og holdninger til spørsmål som ENISA skal arbeide med, må utvikles, og innspill til byråets arbeidsprogram blir en viktig del av myndighetenes oppfølging. En god dialog mellom norske myndigheter, privat sektor og det norske nett- og informasjonssikkerhetsmiljøet er en forutsetning for at Norge skal kunne ha innflytelse på ENISAs arbeid.