St.prp. nr. 11 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ­beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlem-melse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og ­informasjonssikkerhet (ENISA)

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning

EØS-komiteen vedtok 8. juli 2005 at vedlegg XI Telekommunikasjonstjenester til EØS-avtalen skal endres ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsforordning EF nr. 460/2004 av 10. mars 2004 om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA).

Beslutningen inneholder én innledning, fire artikler og ett vedlegg. I innledningen vises det til EØS-avtalen, og særlig til artikkel 98, som gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen. I tillegg henvises det til forordningens målsetning og ENISAs relevans for nett- og informasjonssikkerheten i Europa. Artikkel 1 angir at EØS-avtalens vedlegg XI vil bli endret slik det fremgår av beslutningens vedlegg. Artikkel 2 fastslår at forordningen i islandsk og norsk versjon skal være offentlige. Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr 1. Artikkel 4 omhandler publisering av beslutningen. Vedlegget fastsetter vilkårene for EØS/EFTA-statenes deltagelse i ENISA, gjennom tilpasningene som gjøres i forordningen; herunder at

  • generelle henvisninger til medlemsstatene og institusjonene også inkluderer EØS/EFTA-statene og EFTAs institusjoner;

  • ENISA skal, når det er hensiktsmessig, bistå EFTAs overvåkningsorgan og EFTAs faste komité;

  • EØS/EFTA-statene skal delta i styremøtene med samme rettigheter og plikter som medlemmene med unntak av stemmerett;

  • Offentlighetsreglene som fremkommer av forordning 1049/2001 og som gjelder for ENISAs dokumenter, skal også gjelde i forhold til EØS/EFTA-statene;

  • EØS/EFTA-statene skal yte finansielle bidrag basert på EØS-avtalens artikkel 82 (1) a, jf pkt 5;

  • EØS/EFTA-statenes borgere gis rett til å kunne bli ansatt i ENISA i henhold til forordningens regler for ansettelser.