St.prp. nr. 11 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ­beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlem-melse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og ­informasjonssikkerhet (ENISA)

Til innholdsfortegnelse

6 Vurdering

Kommunikasjonsnett og informasjonssystemer er blitt en vesentlig faktor i den økonomiske og samfunnsmessige utvikling. Sikkerhet i kommunikasjonsnett og informasjonssystemer, og særlig tilgjengeligheten av dem, er blitt et stadig viktigere samfunnsspørsmål. Nett- og informasjonssikkerhet er ikke bare et nasjonalt anliggende. Området krever samarbeid og felles løsninger over landegrensene.

ENISA er en viktig ny arena for utveksling av informasjon og for samkjøring av løsninger innenfor området nett- og informasjonssikkerhet. Byrået vil kunne styrke informasjonsdelingen mellom offentlige og private aktører, mellom EUs medlemsstater og EØS/EFTA-statene og mellom EUs medlemsstater og Kommisjonen, og vil kunne være en viktig pådriver med hensyn til regelverk.

For Norge vil ENISA være en ny arena for innflytelse på nett- og informasjonssikkerhetsarbeidet i Europa. Deltakelse i byrået vil gi Norge adgang til informasjon og erfaringer fra andre europeiske land, samt en mulighet til å fremme norske synspunkter på området.