St.prp. nr. 11 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ­beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlem-melse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og ­informasjonssikkerhet (ENISA)

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om forordningen og om etableringen av ENISA

ENISA ble formelt opprettet 14. mars 2004 for en periode på fem år, og er nå under etablering i Hellas. Bakgrunnen for opprettelsen er behovet for å øke sikkerheten i nettverks- og informasjonssystemer. Stadig flere funksjoner i samfunnet bygger på elektroniske systemer, og sikkerhet i disse systemene har dermed blitt et stadig viktigere samfunnsspørsmål. Dette gjelder ikke minst de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene ved brudd i eller bortfall av systemene.

I henhold til gjeldende fellesskapsregelverk,- europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet), er nasjonale reguleringsmyndigheter pålagt å samarbeide med hverandre og med Kommisjonen for å sikre et omfattende vern av personopplysninger og de offentlige kommunikasjonsnettenes integritet og sikkerhet. Rammedirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen 7. mai 2004 ved beslutning nr 11/2004.

2.1 Mål

ENISA har som mål å styrke Fellesskapets, medlemsstatenes og dermed også næringslivets evne til å forebygge, håndtere og løse problemer knyttet til nett- og informasjonssikkerhet.

2.2 Oppgaver

ENISA har blant annet til oppgave å samle informasjon, analysere og fremme risikovurderingstiltak. Byrået skal gi råd til Europaparlamentet, Kommisjonen, europeiske organer eller vedkommende nasjonale organer utpekt av medlemsstatene, og på anmodning gi dem støtte i samsvar med de overordnede målene for ENISA.

Byrået skal utvikle sakkunnskap på et høyt nivå for å fremme et bredt samarbeid mellom aktører fra offentlig og privat sektor. Byrået skal også på anmodning bistå Kommisjonen i det tekniske forberedelsesarbeidet for å oppdatere og utvikle Fellesskapets regelverk på området nett- og informasjonssikkerhet.

ENISA skal også bidra til bevisstgjøring om nett- og informasjonssikkerhet og utveksling av gjeldende beste praksis.

2.3 Organisering

Byrået består av et styre, en daglig leder og en fast interessentgruppe. Styret består av en representant for hver medlemsstat, tre representanter utpekt av Kommisjonen samt tre representanter fra henholdsvis næringen, forbrukergrupper og akademia. Den faste interessentgruppen er sammensatt av sakkyndige som representerer de berørte parter som næringen, forbrukergrupper og akademia.

EØS-statene likestilles med medlemsstatene med hensyn til deltakelse i ENISA, med unntak av stemmerett. EØS-statene får delta i byråets styre, og borgere fra EØS-stater kan søke stillinger i byrået, samt søke om å få delta i interessentgruppen og ad hoc baserte arbeidsgrupper.