St.prp. nr. 11 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ­beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlem-melse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og ­informasjonssikkerhet (ENISA)

Til innholdsfortegnelse

7 Konklusjon og tilrådning

Samferdselsdepartementet tilrår at Norge godkjenner beslutningen i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning EF nr. 460/2004 av 10. mars 2004 om opprettelse av Det europeiske byrå for nettverks- og informasjonssikkerhet (ENISA). Utenriksdepartementet slutter seg til dette.