St.prp. nr. 11 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ­beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlem-melse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og ­informasjonssikkerhet (ENISA)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om endring av vedlegg XI til EØS-avtalen (Telekommunikasjonstjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og på følgende bakgrunn:

 1. Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 39/2005 av 11. mars 2005 1 .

 2. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 460/2004 av 10. mars 2004 om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet 2 har som formål å styrke Fellesskapets, medlemsstatenes og dermed også næringslivets evne til å forebygge, håndtere og løse problemer knyttet til nett– og informasjonssikkerhet.

 3. Virksomheten til Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet kan berøre problemer tilknyttet nett- og informasjonssikkerheten i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

 4. Forordning (EF) nr. 460/2004 skal derfor innlemmes i avtalen for å sikre EFTA-statene full deltakelse i Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Avtalens vedlegg XI endres som fastsatt i vedlegget til denne beslutning.:

Artikkel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 460/2004 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 9. juli 2005, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 3 .

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 8. juli 2005.

For EØS-komiteen

Formann

Prins Nikolaus von Liechtenstein

EØS-komiteens sekretærer

Ø. Hovdkinn, M. Brinkmann

Vedlegg til EØS-komiteens beslutning nr. 103/2005

I avtalens vedlegg XI etter nr. 5co (kommisjonsrekommandasjon 2003/558/EF) skal nytt nr. 5cp lyde:

«5cp. 32004 R 0460: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 460/2004 av 10. mars 2004 om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (EUT L 77 av 13.3.2004, s. 1).

Forordningen skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

 1. Med mindre annet er fastsatt under og uten at det berører bestemmelsene i avtalens protokoll 1, skal betegnelsen «medlemsstat(er)» og andre betegnelser i forordningen som henviser til deres offentlige organer, i tillegg til betydningen i forordningen også omfatte EFTA-statene og deres offentlige organer. Protokoll 1 nr. 11 får anvendelse.

 2. Med hensyn til EFTA-statene skal byrået når dette er hensiktsmessig og på egnet måte bistå EFTAs overvåkningsorgan eller Den faste komité, avhengig av omstendighetene, i utførelsen av deres respektive oppgaver.

 3. I artikkel 6 skal nytt nr. 11 lyde:

  «11. EFTA-statene skal delta fullt ut i byråets styre, og der ha de samme rettigheter og plikter som EU-medlemsstater, med unntak av stemmerett.»

 4. I artikkel 14 skal nytt nr. 4 lyde:

  «4. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 skal ved anvendelsen av denne forordning gjelde for alle byråets dokumenter som også angår EFTA-statene.»

 5. I artikkel 15 skal nytt nr. 12 lyde:

  12. « EFTA-statene skal yte bidrag til Fellesskapets økonomiske bidrag nevnt i nr. 1 første ledd. For dette formål skal framgangsmåten fastsatt i avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og protokoll 32 få tilsvarende anvendelse.»

 6. I artikkel 19 skal nytt nr. 3 lyde:

  «3. Som et unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn ved De europeiske fellesskap, kan statsborgere i EFTA-stater som nyter fulle borgerrettigheter, tilsettes på kontrakt av byråets daglige leder.»

 7. I artikkel 20 tilføyes følgende:

  «EFTA-statene skal for byrået og dets ansatte anvende Protokollen om De europeiske fellesskaps privilegier og immunitet samt gjeldende regler vedtatt i henhold til protokollen.»»

Fotnoter

1.

Ennå ikke kunngjort.

2.

EUT L 77 av 13.3.2004, s. 1.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.