St.prp. nr. 11 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens ­beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlem-melse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og ­informasjonssikkerhet (ENISA)

Til innholdsfortegnelse

4 Forholdet til norsk rett

EØS/EFTA-statene har gjennomført EUs lovgivning på området dekket av denne forordningen. I henhold til gjeldende regelverk (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og tjenester) samarbeider EØS/EFTA-statene med EU om de offentlige kommunikasjonsnettenes integritet og sikkerhet.

Gjennomføring av EØS-komiteens beslutning nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendring.

Byrået har kun en rådgivende funksjon overfor Kommisjonen, medlemsstatene og EØS/EFTA-statene. Byrået kan ikke fatte bindende vedtak i forhold til EØS/EFTA-statene. Norsk deltakelse gjennom EØS-avtalen vil således ikke representere en myndighetsavståelse.