St.prp. nr. 78 (1996-97)

Om endringar i statsbudsjettet for 1997 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og 2755 Helsetenesta i kommunane

Til innholdsfortegnelse

Sosial- og helsedepartementet gjer med dette framlegg om auke av løyvingane for 1997 under kap 2711 post 71 Refusjon psykologhjelp og under kap 2755 post 62 Tilskot til fastlønsordning fysioterapeutar og post 71 Refusjon fysioterapi. Auken på i alt 27,5 mill. kroner har samanheng med reviderte avtalar med Norske Fysioterapeuters Forbund og Norsk Psykologforening om takstar og driftstilskot. Det er sett av reservar til dekning av meirutgiftene ved oppgjeret under kap 2309 Tilfeldige utgifter (Ymseposten). Denne løyvinga vil det seinare bli gjort framlegg om å setje ned.