St.prp. nr. 78 (1996-97)

Om endringar i statsbudsjettet for 1997 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og 2755 Helsetenesta i kommunane

Til innholdsfortegnelse

II.

Sosial- og helsedepartementet blir gjeve fullmakt til å gjere endringar i trygderefusjonane og fastlønstilskotet for legar frå 1. juli 1997 på grunnlag av eventuell avtale med Den norske lægeforening om regulering av honorartakstane frå same dato.